Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 313 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1757/2004 z dnia 11 października 2004 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich

Data ogłoszenia:2004-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 313 POZ 10

L 313/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1757/2004 z dnia 11 października 2004 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 akapit pierwszy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: 1. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1501/95 przystępuje się do przetargu na refundację wywozową.

(1)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku zbóż, wskazane jest ogłoszenie przetargu na refundację wywozową do jęczmienia, zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w zakresie przyznawania refundacji wywozowych oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (2).

2. Przetarg odnosi się do jęczmienia przeznaczonego na wywóz do Algierii, Arabii Saudyjskiej, Bahrainu, Egiptu, Iraku, Iranu, Izraela, Jemenu, Jordanii, Kataru, Kuwejtu, Libanu, Libii, Maroka, Mauretanii, Omanu, Syrii, Tunezji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

(2)

Zasady zastosowania procedury przetargowej przy ustalaniu refundacji wywozowej zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1501/95. Wśród zobowiązań związanych z przetargiem znajduje się obowiązek złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz i wniesienia zabezpieczenia. Wysokość zabezpieczenia powinna zostać ustalona.

3. Przetarg otwarty jest do 23 czerwca 2005 r. W okresie jego trwania przeprowadza się przetargi cotygodniowe, dla których ilości i terminy składania ofert określone są w ogłoszeniu o przetargu.

(3)

Należy określić szczególny okres ważności pozwoleń wydanych w ramach niniejszego przetargu. Ważność ta powinna odpowiadać potrzebom rynku światowego w roku gospodarczym 2004/2005.

Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 4 akapitu drugiego rozporządzenia (WE) nr 1501/95 termin składania ofert w pierwszym przetargu częściowym wygasa 14 października 2004 r.

(4)

W celu zapewnienia jednakowego traktowania wszystkich zainteresowanych stron należy przewidzieć jednakowy okres ważności wydanych pozwoleń.

Artykuł 2 Oferta jest ważna tylko wtedy, kiedy obejmuje ilość wynoszącą co najmniej 1 000 ton.

(5)

Właściwy przebieg procedury przetargowej w odniesieniu do wywozu nakazuje przewidzieć minimalną ilość, a także termin i formę przekazania ofert złożonych w siedzibach właściwych instytucji.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. (2) Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).

Artykuł 3 Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 3 lit a) rozporządzenia (WE) nr 1501/95, wynosi 12 euro za tonę.

12.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/11

Artykuł 4 1. Na zasadzie odstępstwa od art. 23 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (1) pozwolenia na wywóz, wydane zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95, w celu określenia okresu ich ważności uznaje się za wydane w dniu złożenia oferty. 2. Pozwolenia na wywóz wydane w ramach przetargu przwidzianego w niniejszym rozporządzeniu zachowują ważność od daty ich wydania, w rozumieniu ust. 1, do końca czwartego miesiąca następującego po tej dacie. Artykuł 5 Państwa Członkowskie przekazują Komisji złożone oferty najpóźniej w półtorej godziny po wygaśnięciu terminu cotygod-

niowego składania ofert, przewidzianego w ogłoszeniu o przetargu, wykorzystując do tego formularz zamieszczony w Załączniku. W przypadku braku ofert Państwa Członkowskie informują o tym Komisj w terminie wyznaczonym w poprzednim akapicie. Godziny składania ofert ustala się zgodnie z czasem belgijskim. Artykuł 6 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 11 października 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

L 313/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2004

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ (*) Przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich (Rozporządzenie (WE) nr 1757/2004) (Ostateczny termin składania ofert)

1 Kolejne numery oferentów 2 Ilości w tonach 3 Wysokość refundacji wywozowej (euro/ tonę)

1 2 3 etc.

(*) do przesłania pod następujący adres poczty elektronicznej: AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 313 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 27 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów (Dz.U. L 310 z 7.10.2004)

 • Dz. U. L313 - 25 z 200412.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. ustalająca, na rok budżetowy 2004, ostateczne przydziały finansowe między Państwa Członkowskie w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument K(2004) 3663)

 • Dz. U. L313 - 23 z 200412.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe między Państwa Członkowskie w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2004/2005 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3661)

 • Dz. U. L313 - 21 z 200412.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uznania w zasadzie kompletności dokumentacji przedłożonej do szczegółowego rozpatrzenia w związku z możliwością włączenia proquinazidu, IKI-220 (flonicamidu) oraz gamma-cyhalothrinu do załącznika I do dyrektywy Rady (notyfikowana jako dokument K(2004) 3384) (1)

 • Dz. U. L313 - 16 z 200412.10.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/103/WE z dnia 7 października 2004 r. w sprawie kontroli tożsamości i zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE, które mogą być przeprowadzane w miejscu innym niż miejsce wprowadzenia do Wspólnoty lub w miejscu znajdującym się w pobliżu oraz określającej wymogi odnoszące się do wymienionych kontroli

 • Dz. U. L313 - 14 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1759/2004 z dnia 11 paždziernika 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L313 - 13 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1758/2004 z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L313 - 6 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1756/2004 z dnia 11 października 2004 r. określające szczegółowe warunki dla wymaganych dowodów oraz kryteria rodzaju i poziomu redukcji kontroli zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE

 • Dz. U. L313 - 4 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1755/2004 z dnia 11 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L313 - 1 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1754/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 176/2000 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1015/94 nakładające cło ostateczne na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.