Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 314 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/840/WE przyjmującą wykaz zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3679) (1)

Data ogłoszenia:2004-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 314 POZ 14

L 314/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/840/WE przyjmującą wykaz zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3679)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/691/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 1999/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od chwili przystąpienia Węgier do Wspólnoty 1 maja 2004 r. nie jest właściwe, aby jednostka przeprowadzająca napromieniowywanie w tym Państwie Członkowskim nadal była uwzględniona w wykazie w załączniku do decyzji 2002/840/WE. Jednostka ta zostanie dodana do wykazu zatwierdzonych jednostek przeprowadzających napromieniowywanie w Państwach Członkowskich, o którym mowa w art. 7 ust. 4 dyrektywy 1999/2/WE. Decyzja 2002/840/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(5) (6)

Zgodnie z dyrektywą 1999/2/WE, środki spożywcze poddane promieniowaniu jonizującemu nie mogą być przywożone z państwa trzeciego, chyba że zostały poddane promieniowaniu w jednostce zatwierdzonej przez Wspólnotę. Wstępny wykaz zatwierdzonych jednostek został ustalony na mocy decyzji Komisji 2002/840/WE (2). Komisja otrzymała wniosek o zatwierdzenie jednej jednostki przeprowadzającej napromieniowywanie w Turcji i jednej w Szwajcarii za pośrednictwem właściwych władz tych państw. Eksperci Komisji przeprowadzili inspekcję tych jednostek w celu sprawdzenia, czy spełniają one wymogi dyrektywy 1999/2/WE, w szczególności, czy nadzór urzędowy gwarantuje ich zgodność z wymogami art. 7 tej dyrektywy. Właściwe władze obu państw zareagowały w satysfakcjonujący sposób na wszystkie zalecenia przedstawione w sprawozdaniu końcowym.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2002/840/WE otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 7 października 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

(2) (3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 66 z 13.3.1999, str. 16. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 287 z 25.10.2002, str. 40.

13.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/15

ZAŁĄCZNIK Wykaz jednostek zatwierdzonych przez Wspólnotę przeprowadzających napromieniowywanie w państwach trzecich

Nr referencyjny: EU-AIF 01-2002 HEPRO Cape (Pty) Ltd 6 Ferrule Avenue Montague Gardens Milnerton 7441 Western Cape Republika Południowej Afryki Tel.: (27-21) 551 24 40 Faks: (27-21) 551 17 66

Nr referencyjny: EU-AIF 02-2002 GAMMASTER South Africa (Pty) Ltd P.O. Box 3219 5 Waterpas Street Isando Extension 3 Kempton Park 1620 Johannesburg Republika Południowej Afryki Tel.: (27-11) 974 88 51 Faks: (27-11) 974 89 86

Nr referencyjny: EU-AIF 03-2002 GAMWAVE (Pty) Ltd P.O. Box 26406 Isipingo Beach Durban 4115 Kwazulu-Natal Republika Południowej Afryki Tel.: (27-31) 902 88 90 Faks: (27-31) 912 17 04

Nr referencyjny: EU-AIF 05-2004 GAMMA-PAK A.S. Yünsa Yolu N: 4 OSB Cerkezköy/TEKIRDAG TR-59500 Turcja Tel.: (90-282) 726 57 90 Faks: (90-282) 726 51 78

Nr referencyjny: EU-AIF 06-2004 STUDER AGG WERK HARD Hogenweidstrasse 2 Däniken CH-4658 Szwajcaria Tel.: (41-062) 288 90 60 Faks: (41-062) 288 90 70

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 314 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 11 z 200413.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 października 2004 r. w sprawie finansowego wkładu Wspólnoty na rzecz nabycia i zamontowania na pokładzie statków rybackich elektronicznych urządzeń lokalizacyjnych w 2004 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3358)

 • Dz. U. L314 - 8 z 200413.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. ustanawiająca Komitet ds. Ochrony Socjalnej i uchylająca decyzję 2000/436/WE

 • Dz. U. L314 - 3 z 200413.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1761/2004 z dnia 12 października 2004 r. ustalające szczególne środki w sektorze kalafiora

 • Dz. U. L314 - 1 z 200413.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1760/2004 z dnia 12 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.