Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 314 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1761/2004 z dnia 12 października 2004 r. ustalające szczególne środki w sektorze kalafiora

Data ogłoszenia:2004-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 314 POZ 3

Strona 1 z 5
13.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1761/2004 z dnia 12 października 2004 r. ustalające szczególne środki w sektorze kalafiora

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 17, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Należy ponadto sprawdzić, czy organizacje producentów uruchamiają własne środki z przeznaczeniem na ochronę przed kryzysami o charakterze koniunkturalnym i na właściwe zarządzanie nimi. Dlatego w celu zapewnienia ochrony przed kryzysami o charakterze koniunkturalnym i zarządzania nimi, organizacje producentów powinny przejąć kontrolę nad nieobjętymi pomocą minimalnymi ilościami przeznaczonymi do przetworzenia.

Produkcja kalafiora charakteryzuje się bardzo dużymi wahaniami dostaw na rynek w zależności od zmian pogody. Ponadto popyt na kalafior zmienia się w zależności od warunków pogodowych, ale w sposób odwrotny do podaży. Konsekwencją tego są szybkie, nieprzewidywalne i bardzo znaczące zmiany cen rynkowych świeżego produktu, nieprzeznaczonego do przetworzenia. Zjawisko, o którym mowa, powtarza się corocznie z nieregularną częstotliwością i na różną skalę, prowadząc do trwałych utrudnień w sektorze kalafiora. Ustalenia interwencyjne, przewidziane w tytule IV rozporządzenia (WE) nr 2200/96 i wprowadzone na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 103/2004 z dnia 21 stycznia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do ustaleń interwencyjnych i wycofywania z rynku niektórych produktów w sektorze owoców i warzyw (2), przewidują, że wycofane ilości nie przekraczają 10 % ilości produktu dopuszczonego do obrotu w okresie całego roku gospodarczego. Krótkoterminowe zmiany koniunkturalne w sektorze kalafiora są tak znaczne, że utrudniają skuteczną kontrolę rynku przez organizacje producentów przy wykorzystaniu ogólnych narzędzi interwencji. W celu poprawy konkurencyjności omawianego sektora należy wdrożyć przepisy pozwalające na złagodzenie wspomnianych zmian koniunkturalnych za pomocą szczególnych środków pomocowych wypłacanych na przetwarzanie pewnych ilości wstępnie przeznaczonych na rynek świeżych produktów, jeżeli koniunkturalny nadmiar podaży prowadzi do gwałtownego spadku cen i pod warunkiem, że ilości te spełniają podstawowe wymogi jakości. Jednakże aby konsekwencją tego mechanizmu nie stał się wzrost produkcji, wysokość pomocy powinna pozostawać na poziomie znacznie niższym niż różnica cen między kalafiorem przeznaczonym na rynek świeżego produktu a kalafiorem przeznaczonym do przetworzenia.

Ponieważ celem tego działania jest wyrównywanie punktowej nadwyżki produkcji, ogólny udział produkcji objętej nowymi przepisami lub tradycyjnym mechanizmem wycofań musi jednak pozostać na poziomie 15 %.

(6)

Organizacje producentów, które chciałyby skorzystać z możliwości przewidzianych w wyżej wymienionych przepisach, muszą zagwarantować przetwórcom, z którymi współpracują, minimalne ilości dostaw potwierdzone umową w ciągu całego roku gospodarczego, tak by działalność przetwórców nie była w pełni uzależniona od kryzysów na rynku świeżego kalafiora.

(2)

(7)

W celu oceny poziomu sytuacji kryzysowej należy z jednej strony ustalić cenę giełdową, która służy jako wartość odniesienia dla kontrolowania zmian koniunktury na rynku świeżego kalafiora, a z drugiej strony wyznaczyć poziom cen, poniżej których (przy uwzględnieniu wspomnianych cen giełdowych) stwierdza się wystąpienie sytuacji kryzysowej na rynku świeżego kalafiora i uruchamia środki szczególne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 314 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 14 z 200413.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/840/WE przyjmującą wykaz zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3679) (1)

 • Dz. U. L314 - 11 z 200413.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 października 2004 r. w sprawie finansowego wkładu Wspólnoty na rzecz nabycia i zamontowania na pokładzie statków rybackich elektronicznych urządzeń lokalizacyjnych w 2004 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3358)

 • Dz. U. L314 - 8 z 200413.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. ustanawiająca Komitet ds. Ochrony Socjalnej i uchylająca decyzję 2000/436/WE

 • Dz. U. L314 - 1 z 200413.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1760/2004 z dnia 12 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.