Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 314 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. ustanawiająca Komitet ds. Ochrony Socjalnej i uchylająca decyzję 2000/436/WE

Data ogłoszenia:2004-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 314 POZ 8

Strona 1 z 2
L 314/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 4 października 2004 r. ustanawiająca Komitet ds. Ochrony Socjalnej i uchylająca decyzję 2000/436/WE (2004/689/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 144,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

W swoich wnioskach z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wzmocnienia współpracy w unowocześnianiu i poprawianiu ochrony socjalnej (2) Rada poparła wniosek Komisji dotyczący stworzenia mechanizmu wzmocnionej współpracy, opracowany w celu wprowadzenia w życie tego działania przez grupę urzędników wysokiego szczebla. Rada podkreśliła, że ten rodzaj współpracy powinien obejmować wszystkie formy ochrony socjalnej i, jeśli to konieczne, pomagać Państwom Członkowskim w poprawianiu i wzmacnianiu ich systemów ochrony socjalnej, zgodnie z ich krajowymi priorytetami. Rada przypomniała również, że do kompetencji Państw Członkowskich należy organizowanie i finansowanie ochrony socjalnej oraz zaaprobowała cztery szerokie cele określone przez Komisję w ogólnym wyzwaniu, jakim jest unowocześnienie systemów ochrony socjalnej, a mianowicie: uczynienie pracy opłacalną i zapewniającą pewne dochody; uczynienie emerytur pewnymi, a systemy emerytalne trwałymi; wspieranie integracji społecznej oraz zapewnienie wysokiej jakości i pewności opieki zdrowotnej; podkreśliła również, że zasada równości kobiet i mężczyzn musi być włączana do zakresu wszystkich działań podejmowanych w ramach tych czterech celów. Na koniec Rada uznała, że aspekty finansowe są wspólne dla wszystkich celów.

(1)

W swoim komunikacie „Uzgodniona strategia unowocześniania ochrony socjalnej” z dnia 14 lipca 1999 r. Komisja przedstawiła sugestie co do udoskonalenia współpracy w dziedzinie ochrony socjalnej poprzez, między innymi, utworzenie grupy urzędników wysokiego szczebla.

(4)

W konkluzjach Rady Europejskiej z Lizbony w dniach 23 i 24 marca 2000 r. potwierdzono znaczenie ochrony socjalnej w dalszym rozwijaniu i unowocześnianiu aktywnego i dynamicznego państwa dobrobytu w Europie i wezwano Radę do wzmocnienia współpracy między Państwami Członkowskimi poprzez wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk, w oparciu o unowocześnione sieci informacyjne.

(2)

W swojej rezolucji z dnia 16 lutego 2000 r. Parlament Europejski przyjął z zadowoleniem komunikat Komisji i utworzenie takiej grupy.

(5)

W Nicei oraz podczas kolejnych spotkań Rada Europejska regularnie popierała pracę włożoną przez Komitet ds. Ochrony Socjalnej w promowanie zmiany polityki wspólnotowej w dziedzinie ochrony socjalnej.

(1) Opinia wydana dnia 10 lutego 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. C 8 z 12.1.2000, str. 7.

13.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/9

(6)

Komitet ds. Ochrony Socjalnej utworzony decyzją Rady 2000/436/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. (1) jasno wykazał swoją przydatność, działając w charakterze organu doradczego zarówno wobec Rady, jak i Komisji, i aktywnie przyczynił się do rozwoju otwartej formuły koordynacji ustanowionej podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie.

3. Komitet działa odpowiednio we współpracy z innymi właściwymi organami oraz komitetami zajmującymi się sprawami polityki społecznej i gospodarczej, takimi jak Komitet Zatrudnienia i Komitet Polityki Gospodarczej.

(7)

W następstwie wejścia w życie Traktatu z Nicei w dniu 1 lutego 2003 r. istniejący Komitet ds. Ochrony Socjalnej powinien zostać zastąpiony przez Komitet o tej samej nazwie, ale zwiększonym zakresie zadań po to, aby umożliwić kontynuację prac już wykonanych przez ten pierwszy. Dlatego też z dniem, w którym nowy Komitet ds. Ochrony Socjalnej podejmie swoje obowiązki, decyzja 2000/436/WE powinna stracić moc,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 314 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 14 z 200413.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/840/WE przyjmującą wykaz zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3679) (1)

 • Dz. U. L314 - 11 z 200413.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 października 2004 r. w sprawie finansowego wkładu Wspólnoty na rzecz nabycia i zamontowania na pokładzie statków rybackich elektronicznych urządzeń lokalizacyjnych w 2004 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3358)

 • Dz. U. L314 - 3 z 200413.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1761/2004 z dnia 12 października 2004 r. ustalające szczególne środki w sektorze kalafiora

 • Dz. U. L314 - 1 z 200413.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1760/2004 z dnia 12 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.