Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1765/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 w odniesieniu do dalszego stosowania substancji wymienionych w załączniku II (1)

Data ogłoszenia:2004-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 26

L 315/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1765/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 w odniesieniu do dalszego stosowania substancji wymienionych w załączniku II

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

Odstępstwa powinny być wprowadzane tylko w przypadkach, które wydają się być uzasadnione i nie dają powodów do obaw oraz powinny być ograniczone do kontroli organizmów szkodliwych, dla których nie istnieje żadna skuteczna substancja zastępcza. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2076/2002. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. przedłużające okres, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady nr 91/414/EWG i dotyczące niewłączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do tej dyrektywy oraz cofnięcia zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające te substancje (2) zawiera tymczasowe środki umożliwiające stworzenie substancji zastępczej w odniesieniu do zastosowań, co do których zostały przekazane dodatkowe dowody techniczne przedstawiające zasadniczą potrzebę dalszego stosowania substancji czynnej oraz brak skutecznej substancji zastępczej.

Artykuł 1 Wiersz dotyczący substancji czynnej 4-CPA (kwas 4-chlorofenoksyoctowy) w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2002 otrzymuje brzmienie:

„4-CPA (kwas 4-chlorofenoksyoc- Grecja towy) Hiszpania Francja Winogrono (bezpestkowe) Pomidor, bakłażan Pomidor, bakłażan”

(2)

Francja przedstawiła nowe dowody uzasadniające potrzebę dalszych niezbędnych zastosowań. Informacje te zostały poddane ocenie Komisji przy udziale ekspertów z Państw Członkowskich.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 października 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa zmieniona ostatnio dyrektywą Komisji 2004/71/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 104). (2) Dz.U. L 319 z 23.11.2002, str. 3. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 835/2004 (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 43).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 54 z 200414.10.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1761/2004 z dnia 12 października 2004 r. ustalającego szczególne środki w sektorze kalafiora (Dz.U. L 314 z 13.10.2004)

 • Dz. U. L315 - 52 z 200414.10.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/694/WPZiB z dnia 11 października 2004 r. w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L315 - 47 z 200414.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3686) (1)

 • Dz. U. L315 - 33 z 200414.10.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiające system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 32 z 200414.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiającego system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 30 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1768/2004 z dnia 13 października 2004 r. ustalające wartości procentowe amortyzacji, które należy stosować do skupu produktów rolnych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L315 - 28 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1767/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2318/2001 w zakresie uznawania organizacji producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

 • Dz. U. L315 - 27 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1766/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L315 - 24 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1764/2004 z dnia 13 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 14 z 200414.10.2004

  Rozporządzenia Rady (WE) nr 1763/2004 z dnia 11 października 2004 r. nakładającego określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L315 - 1 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1762/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie administrowania systemem podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.