Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 28

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1767/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2318/2001 w zakresie uznawania organizacji producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Data ogłoszenia:2004-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 28

Strona 1 z 2
L 315/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1767/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2318/2001 w zakresie uznawania organizacji producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 2318/2001 powinno zostać odpowiednio zmienione. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 6 ust. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2318/2001 wprowadza się następujące zmiany: 1) W tytule tekst „ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie uznawania organizacji producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury” zastępuje się następującym tekstem: „ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie uznawania organizacji i zrzeszeń producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury”: 2) Artykuł 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 1. Państwo Członkowskie może zatwierdzić zrzeszenie organizacji producentów uznane w tym Państwie Członkowskim wyłącznie, jeżeli: a) reprezentuje ono minimalną proporcję całkowitej liczby organizacji producentów uznanych przez dane Państwo Członkowskie w danej branży oraz b) wartość produkcji wprowadzonej do obrotu przez zrzeszenie stanowi co najmniej 20 % wartości produkcji krajowej w danej branży. 2. Państwo Członkowskie może zatwierdzić zrzeszenie organizacji producentów uznane w innym Państwie Członkowskim wyłącznie, jeżeli: a) oficjalna siedziba główna zrzeszenia mieści się na terytorium tego Państwa Członkowskiego; b) wartość produkcji wprowadzonej do obrotu przez zrzeszenie przedstawia sobą minimalną proporcję produkcji danego produktu rybołówstwa w danym rejonie; c) organizacje producentów tworzące zrzeszenie zajmują się połowem, produkcją i wprowadzaniem do obrotu handlowego wspólnie wykorzystywanych zasobów połowowych; oraz

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2318/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie uznawania organizacji producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury (2) zawiera szczegółowe kryteria dotyczące uznawania organizacji producentów zatwierdzonych w jednym z Państw Członkowskich. Zakres powyższych kryteriów jest niewystarczający, aby mógł obejmować uznawanie organizacji producentów zatwierdzonych w poszczególnych Państwach Członkowskich. Konieczne jest ustanowienie warunków i procedur, zgodnie z którymi Państwa Członkowskie mogą zatwierdzać lub wycofywać zatwierdzenie w stosunku do zrzeszeń organizacji producentów uznanych w innych Państwach Członkowskich w sposób pozwalający na zagwarantowanie konsekwentnego stosowania zasad rządzących wspólną organizacją rynków produktów sektora rybołówstwa i akwakultury. Tworzenie zrzeszeń organizacji producentów uznawanych w różnych Państwach Członkowskich może się przyczynić do osiągnięcia celu ogólnego, jakim jest racjonalne i zrównoważone wykorzystanie zasobów objętych wspólną polityką rybołówstwa oraz zapewnienie długoterminowej żywotności sektora rybołówstwa. Wspólnotowe zasady w zakresie konkurencji mają zastosowanie w odniesieniu do produkcji i obrotu produktami rybołówstwa, jeżeli ich stosowanie nie odbywa się ze szkodą dla sformułowanych w wyraźny sposób zasad ustanawiających wspólną organizację rynku produktów rybołówstwa i akwakultury oraz nie zagraża osiągnięciu celów wspólnej polityki rybołówstwa. Przepisy dotyczące rozszerzenia zasad wprowadzonych przez organizację producentów na podmioty niebędące członkami, ustanowione w art. 7 i art. 8 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, nie mają zastosowania do zrzeszenia organizacji producentów zatwierdzonego w innym Państwie Członkowskim.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 54 z 200414.10.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1761/2004 z dnia 12 października 2004 r. ustalającego szczególne środki w sektorze kalafiora (Dz.U. L 314 z 13.10.2004)

 • Dz. U. L315 - 52 z 200414.10.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/694/WPZiB z dnia 11 października 2004 r. w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L315 - 47 z 200414.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3686) (1)

 • Dz. U. L315 - 33 z 200414.10.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiające system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 32 z 200414.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiającego system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 30 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1768/2004 z dnia 13 października 2004 r. ustalające wartości procentowe amortyzacji, które należy stosować do skupu produktów rolnych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L315 - 27 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1766/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L315 - 26 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1765/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 w odniesieniu do dalszego stosowania substancji wymienionych w załączniku II (1)

 • Dz. U. L315 - 24 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1764/2004 z dnia 13 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 14 z 200414.10.2004

  Rozporządzenia Rady (WE) nr 1763/2004 z dnia 11 października 2004 r. nakładającego określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L315 - 1 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1762/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie administrowania systemem podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.