Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 33

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiające system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

Data ogłoszenia:2004-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 33

Strona 1 z 4
14.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/33

POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiające system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej A. List od Wspólnoty Europejskiej Szanowny Panie, 1. 2. Mam zaszczyt odnieść się do konsultacji pomiędzy Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Mołdowy w zakresie handlu niektórymi wyrobami stalowymi. W wyniku konsultacji Strony niniejszym uzgadniają ustanowienie systemu podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do niektórych produktów stalowych w celu podniesienia przejrzystości oraz uniknięcia ewentualnych przekierowań w handlu. Szczegółowy opis systemu podwójnej kontroli znajduje się w Załączniku do niniejszego listu. Niniejsza wymiana listów nie narusza stosowania odpowiednich postanowień porozumień dwustronnych w sprawach handlu i kwestii związanych z handlem, zwłaszcza tych spośród nich, które dotyczą środków antydumpingowych i ochronnych. Każda ze Stron może w dowolnym momencie proponować zmiany do Załącznika lub dodatków do niego; wymagają one wspólnej zgody Stron i wchodzą w życie w terminie przez nie uzgodnionym. W przypadku wszczęcia dochodzenia lub wprowadzenia środków antydumpingowych lub ochronnych we wspólnocie Europejskiej w odniesieniu do wyrobu objętego systemem podwójnej kontroli, Mołdowa podejmuje decyzję, czy należy wyłączyć ten wyrób z systemu podwójnej kontroli. Decyzja ta nie ma wpływu na dopuszczenie tego wyrobu do swobodnego obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej. Podsumowując, jeżeli niniejszy list, Załącznik oraz dodatki do niego są możliwe do przyjęcia przez Pana Rząd, mam zaszczyt zaproponować, aby niniejszy list oraz Pańskie potwierdzenie stanowiły łącznie porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy, które wejdzie w życie w dniu Pana odpowiedzi.

3.

4.

5.

Proszę przyjąć, Szanowny Panie, wyrazy mojego najwyższego poważania.

L 315/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2004

Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Done at Brussels, Fait ą Bruxelles, le Fatto a Bruxelles, addì Briselē, Priimta Briuselyje, Kelt Brüsszelben, Magÿmula fi Brussel, Gedaan te Brussel, Sporządzono w Brukseli, dnia Feito em Bruxelas, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den Întocmit la Bruxelles Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunitą europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu az Európai Közösség részéről Ghall-Komonitą Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar din partea Comunitătii Europene

14.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/35

B. List od Rządu Republiki Mołdowy Szanowny Panie, Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pana listu z dnia 29 września 2004 r. o następującej treści: „1. Mam zaszczyt odnieść się do konsultacji pomiędzy Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Mołdowy w zakresie handlu niektórymi wyrobami stalowymi. 2. W wyniku konsultacji Strony niniejszym uzgadniają ustanowienie systemu podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do niektórych produktów stalowych w celu podniesienia przejrzystości oraz uniknięcia ewentualnych przekierowań w handlu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 54 z 200414.10.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1761/2004 z dnia 12 października 2004 r. ustalającego szczególne środki w sektorze kalafiora (Dz.U. L 314 z 13.10.2004)

 • Dz. U. L315 - 52 z 200414.10.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/694/WPZiB z dnia 11 października 2004 r. w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L315 - 47 z 200414.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3686) (1)

 • Dz. U. L315 - 32 z 200414.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiającego system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 30 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1768/2004 z dnia 13 października 2004 r. ustalające wartości procentowe amortyzacji, które należy stosować do skupu produktów rolnych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L315 - 28 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1767/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2318/2001 w zakresie uznawania organizacji producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

 • Dz. U. L315 - 27 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1766/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L315 - 26 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1765/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 w odniesieniu do dalszego stosowania substancji wymienionych w załączniku II (1)

 • Dz. U. L315 - 24 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1764/2004 z dnia 13 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 14 z 200414.10.2004

  Rozporządzenia Rady (WE) nr 1763/2004 z dnia 11 października 2004 r. nakładającego określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L315 - 1 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1762/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie administrowania systemem podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.