Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3686) (1)

Data ogłoszenia:2004-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 47

Strona 1 z 2
14.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/47

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3686)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/693/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wych zwierząt mięsożernych (2) wprowadziła wykaz zatwierdzonych laboratoriów w Państwach Członkowskich na podstawie wyników testów biegłości podanych przez laboratorium AFSSA, Nancy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając decyzję Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca 2000 r. określającą specjalny instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (1), w szczególności jej art. 3,

Trzy laboratoria, odpowiednio w Niderlandach, Polsce i Portugalii, zostały zatwierdzone przez laboratorium AFSSA, Nancy, zgodnie z decyzją 2000/258/WE.

(4)

W związku z powyższym stosowne jest dodanie tych trzech laboratoriów do wykazu zatwierdzonych laboratoriów w Państwach Członkowskich podanego w Załączniku do decyzji 2004/233/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Decyzja Rady 2000/258/WE wyznacza laboratorium Agence Franćaise de Sécurité Sanitaire des Aliments de Nancy (laboratorium AFSSA, Nancy) we Francji jako instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciw wściekliźnie. Ta sama decyzja uprawnia laboratorium AFSSA, Nancy, do przesyłania Komisji wykazu laboratoriów wspólnotowych, które mają uzyskać uprawnienie do wykonywania testów serologicznych. Zgodnie z powyższym laboratorium AFSSA, Nancy, ma stosować opracowaną procedurę testowania biegłości w celu oceny laboratoriów otrzymujących uprawnienie do wykonywania testów serologicznych.

Ponadto, w związku z wnioskiem złożonym przez Niemcy, konieczne jest wprowadzenie pewnych poprawek w adresach dwóch laboratoriów niemieckich.

(6)

Ponadto, w związku z wnioskiem złożonym przez Słowenię, konieczne jest wprowadzenie poprawki w nazwie laboratorium diagnostycznego w tym Państwie Członkowskim.

(7)

W związku z powyższym decyzja 2004/233/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(2)

Decyzja Komisji 2004/233/WE z dnia 4 marca 2004 r. uprawniająca laboratoria do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciwko wściekliźnie u określonych domo-

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt.

(1) Dz.U. L 79 z 30.3.2000, str. 40. Decyzja zmieniona decyzją Komisji 2003/60/WE (Dz.U. L 23 z 28.1.2003, str. 30).

(2) Dz.U. L 71 z 10.3.2004, str. 30. Decyzja zmieniona decyzją 2004/448/WE (Dz.U. L 155 z 30.4.2004, str. 84, corrigenda w Dz.U. L 193 z 1.6.2004, str. 64).

L 315/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2004

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 2004/233/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 października 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

14.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/49

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I NAZWY LABORATORIÓW (AT) AUSTRIA Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling Robert-Koch-Gasse 17 A-2340 Mödling

(BE) BELGIA Institut Pasteur de Bruxelles 642, rue Engeland B-1180 Bruxelles

(DE) NIEMCY 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 54 z 200414.10.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1761/2004 z dnia 12 października 2004 r. ustalającego szczególne środki w sektorze kalafiora (Dz.U. L 314 z 13.10.2004)

 • Dz. U. L315 - 52 z 200414.10.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/694/WPZiB z dnia 11 października 2004 r. w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L315 - 33 z 200414.10.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiające system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 32 z 200414.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiającego system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 30 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1768/2004 z dnia 13 października 2004 r. ustalające wartości procentowe amortyzacji, które należy stosować do skupu produktów rolnych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L315 - 28 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1767/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2318/2001 w zakresie uznawania organizacji producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

 • Dz. U. L315 - 27 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1766/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L315 - 26 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1765/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 w odniesieniu do dalszego stosowania substancji wymienionych w załączniku II (1)

 • Dz. U. L315 - 24 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1764/2004 z dnia 13 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 14 z 200414.10.2004

  Rozporządzenia Rady (WE) nr 1763/2004 z dnia 11 października 2004 r. nakładającego określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L315 - 1 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1762/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie administrowania systemem podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.