Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 316 POZ 61

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1774/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

Data ogłoszenia:2004-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 316 POZ 61

Strona 1 z 2
15.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/61

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1774/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 26 i 33, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mając na uwadze sprawne wdrażanie środków interwencyjnych w przypadkach, w których dotyczą one kilku Państw Członkowskich, należy zapewnić, by wszystkim znane były właściwe władze wyznaczone przez Państwa Członkowskie. W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 powinno zostać odpowiednio zmienione. Aby zapewnić, że wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 zmiany będą stosowane w całym roku gospodarczym, niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2004 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

(6)

(7)

W ramach systemu pomocy dla prywatnego składowania wina i moszczu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999, producenci powinni być upoważnieni do zawierania umów sprzedaży w okresie obowiązywania umów składu. Artykuł 42 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1623/2000 (2) przewiduje zatwierdzanie gorzelników oraz sporządzanie list zatwierdzonych gorzelników. Biorąc pod uwagę znaczenie destylacji alkoholu spożywczego, stosowne jest zapewnienie dostępu tych gorzelników do wyżej wymienionych list. Ponadto, ze względu na rozwój technologii komunikowania, wskazane jest zapewnienie publikacji tych informacji drogą elektroniczną. Jeżeli chodzi o uregulowania związane z destylacją lub wycofywaniem pod nadzorem produktów ubocznych winiarstwa, należy dokładniej określić przepisy mające zastosowanie do ekologicznej produkcji winogron, jak również zapewnić powiadamianie Komisji o niektórych derogacjach przyznawanych przez Państwa Członkowskie. Artykuł 63a rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 dotyczący destylacji wina i alkoholu spożywczego określa procentową wartość produkcji, która może być przedmiotem destylacji dokonywanej przez producentów. Niezbędne jest określenie tej wartości procentowej na rok gospodarczy 2004/2005. Ponadto doświadczenie z poprzednich lat wykazuje, iż stosowne jest dokonanie zmian niektórych dat ustalonych w odniesieniu do tej destylacji. W celu zapewnienia lepszej kontroli przemieszczania alkoholu uzyskanego w wyniku tej destylacji, stosowne okazuje się wprowadzenie uprzednich zezwoleń.

(8)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1623/2000 wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(3)

„3. Bez uszczerbku dla art. 33 oraz ust. 4, 5 i 6 niniejszego artykułu, w okresie obowiązywania umowy składu producenci nie mogą wprowadzać do obrotu produktu, którego dotyczy umowa, ani wysyłać go innym podmiotom. W drodze odstępstwa od pierwszego akapitu producenci, w okresie obowiązywania umowy składu, mogą zawierać umowy sprzedaży dotyczące składowanych produktów, które stają się skuteczne z chwilą wygaśnięcia umowy składu. Mogą oni również podjąć zobowiązanie dostarczenia wina po wygaśnięciu umowy składu w celu dokonania jednej z destylacji, o których mowa w tytule III niniejszego rozporządzenia.”. 2) Artykuł 42 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 42 Zatwierdzanie gorzelników 1. Państwa Członkowskie zatwierdzają gorzelników, którzy wystąpią ze stosownym wnioskiem oraz posiadają swoją siedzibę na ich terytorium.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 316 POZ 61 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 96 z 200415.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie niektórych środków ochronnych odnoszących się do choroby niebieskiego języka owiec w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4055) (1)

 • Dz. U. L316 - 91 z 200415.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania niektórych TSE kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4011)

 • Dz. U. L316 - 87 z 200415.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt oraz wykazu programów kontroli mających na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4010)

 • Dz. U. L316 - 86 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1784/2004 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L316 - 85 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1783/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L316 - 84 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1782/2004 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L316 - 82 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1781/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L316 - 74 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1780/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L316 - 73 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1779/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów molwy przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L316 - 72 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1778/2004 z dnia 13 października 2004 r. dotyczące wstrzymania połowu molwy błękitnej przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L316 - 66 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1777/2004 z dnia 14 października 2004 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2342/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny w odniesieniu do systemu premii, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L316 - 65 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1776/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające na rok gospodarczy 2003/2004 wysokość kwoty do uiszczenia przez wytwórców cukru na rzecz sprzedawców buraków, z powodu różnicy pomiędzy maksymalną kwotą opłaty B i daną opłatą

 • Dz. U. L316 - 64 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1775/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na rok gospodarczy 2003/2004

 • Dz. U. L316 - 60 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1773/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 9. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L316 - 58 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1772/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L316 - 56 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1771/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 15 października 2004 r.

 • Dz. U. L316 - 54 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1770/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L316 - 1 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1769/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.