Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 317 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1795/2004 z dnia 15 października 2004 r. dotyczące wszczęcia pod kątem nowych eksporterów przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr 1995/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu, pochodzących między innymi z Algierii, uchylającego cło w stosunku do przywozu od jednego eksportera z tego kraju i nakładającego na ten przywóz obowiązek rejestracji

Data ogłoszenia:2004-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 317 POZ 20

Strona 1 z 3
L 317/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1795/2004 z dnia 15 października 2004 r. dotyczące wszczęcia pod kątem „nowych eksporterów” przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr 1995/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu, pochodzących między innymi z Algierii, uchylającego cło w stosunku do przywozu od jednego eksportera z tego kraju i nakładającego na ten przywóz obowiązek rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, D. UZASADNIENIE PRZEGLĄDU

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 (1) z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 4,

Wnioskodawca twierdzi, że nie eksportował przedmiotowego produktu do Wspólnoty w okresie objętym dochodzeniem, na podstawie którego oparto nałożone środki antydumpingowe, tj. w okresie od 1.6.1998 r. do 31.5.1999 r. („pierwotny okres dochodzeniowy”), oraz że nie jest związany z żadnym z eksportujących producentów przedmiotowego produktu, którzy podlegaliby wyżej wspomnianym środkom antydumpingowym.

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

Wnioskodawca twierdzi ponadto, że eksportował przedmiotowy produkt do Wspólnoty od chwili zakończenia pierwotnego okresu dochodzeniowego.

a także mając na uwadze, co następuje:

E. PROCEDURA A. WNIOSEK O DOKONANIE PRZEGLĄDU

Komisja otrzymała wniosek o dokonanie przeglądu „nowych eksporterów” stosownie do art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez Fertial SPA („wnioskodawca”), eksportującego producenta z Algierii („kraj zainteresowany”).

Producentów ze Wspólnoty, o których wiadomo, że są zainteresowani, poinformowano o powyższym wniosku i dano im możliwość przedstawienia uwag. Nie otrzymano żadnych uwag.

B. PRODUKT

Produkt podlegający przeglądowi to mieszanka mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym pochodząca z Algierii („przedmiotowy produkt”), aktualnie klasyfikowana według kodu CN 3102 80 00.

Po przeanalizowaniu dostępnych dowodów Komisja stwierdza, że istnieją wystarczające dowody, by uzasadnić wszczęcie przeglądu „nowych eksporterów” stosownie do art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, mającego na celu określenie indywidualnego marginesu dumpingu wnioskodawcy, a w przypadku wykrycia praktyk dumpingowych – wymiaru cła, któremu powinien podlegać przywóz przedmiotowego produktu do Wspólnoty.

C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

Aktualnie obowiązujące środki to ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady nr 1995/2000 (2), stosownie do którego przywóz do Wspólnoty przedmiotowego produktu pochodzącego z Algierii i produkowanego przez wnioskodawcę podlega ostatecznemu cłu antydumpingowemu w wysokości 6,88 EUR za tonę, z wyjątkiem przywozu od wymienionej z nazwy firmy, od której przyjęto zobowiązanie.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 238 z 22.9.2000, str. 15. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1675/2003 (Dz.U. L 238 z 25.9.2003, str. 4).

a) Kwestionariusze W celu otrzymania informacji uważanych za niezbędne do prowadzonego dochodzenia Komisja prześle wnioskodawcy kwestionariusz.

b) Zbieranie informacji i prowadzenie przesłuchań Niniejszym zaprasza się wszystkie zainteresowane strony do pisemnego przedstawienia swoich opinii oraz do dostarczenia popierających je dowodów.

16.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/21

Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że złożą one pisemny wniosek wykazujący, że istnieją szczególne powody, dla których powinny być przesłuchane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 317 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 40 z 200416.10.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/698/WPZiB z dnia 14 października 2004 r. dotyczące zniesienia środków ograniczających przeciwko Libii

 • Dz. U. L317 - 37 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1800/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zezwolenia na dziesięć lat dla dodatku paszowego Cycostat 66G należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L317 - 34 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1799/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 października 2004 r.

 • Dz. U. L317 - 32 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1798/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L317 - 31 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1797/2004 z dnia 14 października 2004 r. dotyczące wstrzymania połowu molwy błękitnej przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L317 - 23 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1796/2004 z dnia 15 października 2004 r. zmieniające i zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansów dostaw do francuskich departamentów zamorskich dla sektora zbóż oraz przetworów owocowych i warzywnych oraz prognozy bilansów dostaw na Maderę dla sektorów olejów roślinnych, przetworów owocowych i warzywnych, mleka i przetworów mlecznych oraz wieprzowiny

 • Dz. U. L317 - 18 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1794/2004 z dnia 15 października 2004 r. obniżające na rok gospodarczy 2004/05 kwotę pomocy dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu przetworzenia w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L317 - 17 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1793/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 5. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L317 - 16 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1792/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 6. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L317 - 15 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1791/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 322. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L317 - 14 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1790/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 69. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L317 - 12 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1789/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 150. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L317 - 10 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1788/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 150. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L317 - 8 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1787/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 7 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1786/2004 z dnia 14 października 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 3274/93 zapobiegające dostawom niektórych towarów i usług do Libii

 • Dz. U. L317 - 1 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 1785/2004 z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wyznaczenia współczynników korygujących obowiązujących od 1 stycznia 2004 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.