Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 317 POZ 37

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1800/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zezwolenia na dziesięć lat dla dodatku paszowego Cycostat 66G należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych (1)

Data ogłoszenia:2004-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 317 POZ 37

Strona 1 z 2
16.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/37

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1800/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zezwolenia na dziesięć lat dla dodatku paszowego „Cycostat 66G” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Panel Naukowy ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt działający przy Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności przedstawił pozytywną opinię odnośnie do bezpieczeństwa i skuteczności Cycostatu 66G w odniesieniu do kurcząt przeznaczonych na tucz, królików przeznaczonych na tucz oraz indyków.

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 9g ust. 5 lit. b),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG kokcydiostatyki uwzględnione w załączniku I do wspomnianej dyrektywy przed 1 stycznia 1988 r. zostały tymczasowo zatwierdzone od 1 kwietnia 1998 r. i przeniesione do załącznika B rozdział I w celu dokonania ich ponownej oceny jako dodatków paszowych powiązanych z osobą odpowiedzialną za ich wprowadzanie do obrotu. Produkt zawierający robenidynę, Cycostat 66G, jest dodatkiem należącym do grupy „Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne”, wymienionej w załączniku B rozdział I dyrektywy 70/524/EWG.

Ponowna ocena Cycostatu 66G przeprowadzona przez Komisję wykazała, że odpowiednie wymogi określone w dyrektywie 70/524/EWG zostały spełnione. W związku z powyższym należy wydać zezwolenie na stosowanie przez okres dziesięciu lat Cycostatu 66G jako dodatku powiązanego z osobą odpowiedzialną za wprowadzenie go do obrotu oraz umieścić go w rozdziale I listy, o której mowa w art. 9t lit. b) tej dyrektywy.

(6)

Ponieważ zezwolenie na stosowanie dodatku jest obecnie powiązane z osobą odpowiedzialną za wprowadzenie go do obrotu i zastępuje wcześniej wydane zezwolenie, które nie było powiązane z żadną konkretną osobą, należy usunąć poprzednie zezwolenie. Ponieważ nie istnieją żadne względy bezpieczeństwa, z których powodu należałoby niezwłocznie wycofać z rynku produkt zawierający robenidynę, należy wyznaczyć sześciomiesięczny okres przejściowy pozwalający na pozbycie się istniejących zapasów tego dodatku. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(7)

(2)

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie Cycostatu 66G do obrotu złożyła wniosek o zezwolenie wraz z monografią, zgodnie z art. 9g ust. 2 i 4 wspomnianej dyrektywy.

(8)

(3)

Artykuł 9g ust. 6 dyrektywy 70/524/EWG zezwala na automatyczne przedłużenie okresu dopuszczenia do stosowania tych dodatków aż do podjęcia przez Komisję decyzji, w przypadku gdy – z powodów, których upoważniony posiadacz nie jest w stanie kontrolować – nie można podjąć decyzji odnośnie wniosku przed datą wygaśnięcia zezwolenia. Wspomniany przepis ma zastosowanie do zezwolenia na Cycostat 66G. Komisja zwróciła się do Komitetu Naukowego ds. Żywienia Zwierząt 26 kwietnia 2001 r. z wnioskiem o przedstawienie pełnej oceny ryzyka, wniosek ten następnie skierowano do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Podczas dokonywania ponownej oceny złożono kilka wniosków o dodatkowe informacje, co uniemożliwiło ukończenie ponownej oceny w terminie wymaganym zgodnie z art. 9g.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku B rozdział I dyrektywy 70/524/EWG usuwa się dodatek paszowy robenidyna, należący do grupy „Kokcydiostatyki i inne substancje lecznicze”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 317 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 40 z 200416.10.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/698/WPZiB z dnia 14 października 2004 r. dotyczące zniesienia środków ograniczających przeciwko Libii

 • Dz. U. L317 - 34 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1799/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 października 2004 r.

 • Dz. U. L317 - 32 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1798/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L317 - 31 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1797/2004 z dnia 14 października 2004 r. dotyczące wstrzymania połowu molwy błękitnej przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L317 - 23 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1796/2004 z dnia 15 października 2004 r. zmieniające i zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansów dostaw do francuskich departamentów zamorskich dla sektora zbóż oraz przetworów owocowych i warzywnych oraz prognozy bilansów dostaw na Maderę dla sektorów olejów roślinnych, przetworów owocowych i warzywnych, mleka i przetworów mlecznych oraz wieprzowiny

 • Dz. U. L317 - 20 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1795/2004 z dnia 15 października 2004 r. dotyczące wszczęcia pod kątem nowych eksporterów przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr 1995/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu, pochodzących między innymi z Algierii, uchylającego cło w stosunku do przywozu od jednego eksportera z tego kraju i nakładającego na ten przywóz obowiązek rejestracji

 • Dz. U. L317 - 18 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1794/2004 z dnia 15 października 2004 r. obniżające na rok gospodarczy 2004/05 kwotę pomocy dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu przetworzenia w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L317 - 17 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1793/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 5. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L317 - 16 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1792/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 6. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L317 - 15 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1791/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 322. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L317 - 14 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1790/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 69. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L317 - 12 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1789/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 150. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L317 - 10 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1788/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 150. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L317 - 8 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1787/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 7 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1786/2004 z dnia 14 października 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 3274/93 zapobiegające dostawom niektórych towarów i usług do Libii

 • Dz. U. L317 - 1 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 1785/2004 z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wyznaczenia współczynników korygujących obowiązujących od 1 stycznia 2004 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.