Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 317 POZ 40

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2004/698/WPZiB z dnia 14 października 2004 r. dotyczące zniesienia środków ograniczających przeciwko Libii

Data ogłoszenia:2004-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 317 POZ 40

L 317/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2004

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2004/698/WPZiB z dnia 14 października 2004 r. dotyczące zniesienia środków ograniczających przeciwko Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

Działanie ze strony Wspólnoty jest niezbędne w celu wykonania niektórych środków,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

W dniu 12 września 2003 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) przyjęła rezolucję 1506 (2003) znoszącą środki ograniczające nałożone rezolucjami 748 (1992) i 883 (1993) Rady Bezpieczeństwa ONZ, pozostawiając w mocy środki określone w ust. 8 ostatniej rezolucji, mając na względzie kroki podjęte przez rząd libijski, w celu wykonania wyżej wymienionych rezolucji, a w szczególności dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za działania urzędników libijskich, wypłaty odpowiednich odszkodowań i zaniechania terroryzmu. Rząd libijski podjął również kroki w kierunku zadowalającego zaspokojenia roszczeń związanych z atakami terrorystycznymi dokonanymi na lot nr 103 Pan Am nad Lockerbie w Szkocji, lot nr 772 Union de Transports Aériens nad Nigrem oraz na dyskotekę „La Belle” w Berlinie. Środki ograniczające nałożone na mocy decyzji 93/614/WPZiB (1), która została przyjęta w celu wykonania rezolucji 748 (1992) i 883 (1993) Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz embargo na broń nałożone przez Państwa Członkowskie w 1986 r. i potwierdzone przez wspólne stanowisko 1999/261/WPZiB (2) powinny zatem zostać zniesione. Środki przyjęte na podstawie ust. 8 rezolucji 883 (1993) Rady Bezpieczeństwa ONZ powinny pozostać w mocy zgodnie z rezolucją 1506 (2003) Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Artykuł 1 Decyzja 93/614/WPZiB i wspólne stanowisko 1999/261/WPZiB tracą moc. Artykuł 2 Pozostają w mocy środki przyjęte w celu ochrony podmiotów gospodarczych przeciwko roszczeniom dotyczącym umów i transakcji, na wypełnienie których miało wpływ nałożenie środków ograniczających w drodze rezolucji 883 (1993) Rady Bezpieczeństwa ONZ i rezolucji z nią związanych. Artykuł 3 Wspólne stanowisko wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 października 2004 r. W imieniu Rady

P. VAN GEEL

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 295 z 30.11.1993, str. 7. (2) Dz.U. L 103 z 20.4.1999, str. 1. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 1999/611/WPZiB (Dz.U. L 242 z 14.9.1999, str. 31).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 317 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 37 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1800/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zezwolenia na dziesięć lat dla dodatku paszowego Cycostat 66G należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L317 - 34 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1799/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 października 2004 r.

 • Dz. U. L317 - 32 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1798/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L317 - 31 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1797/2004 z dnia 14 października 2004 r. dotyczące wstrzymania połowu molwy błękitnej przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L317 - 23 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1796/2004 z dnia 15 października 2004 r. zmieniające i zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansów dostaw do francuskich departamentów zamorskich dla sektora zbóż oraz przetworów owocowych i warzywnych oraz prognozy bilansów dostaw na Maderę dla sektorów olejów roślinnych, przetworów owocowych i warzywnych, mleka i przetworów mlecznych oraz wieprzowiny

 • Dz. U. L317 - 20 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1795/2004 z dnia 15 października 2004 r. dotyczące wszczęcia pod kątem nowych eksporterów przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr 1995/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu, pochodzących między innymi z Algierii, uchylającego cło w stosunku do przywozu od jednego eksportera z tego kraju i nakładającego na ten przywóz obowiązek rejestracji

 • Dz. U. L317 - 18 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1794/2004 z dnia 15 października 2004 r. obniżające na rok gospodarczy 2004/05 kwotę pomocy dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu przetworzenia w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L317 - 17 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1793/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 5. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L317 - 16 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1792/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 6. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L317 - 15 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1791/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 322. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L317 - 14 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1790/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 69. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L317 - 12 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1789/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 150. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L317 - 10 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1788/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 150. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L317 - 8 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1787/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 7 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1786/2004 z dnia 14 października 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 3274/93 zapobiegające dostawom niektórych towarów i usług do Libii

 • Dz. U. L317 - 1 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 1785/2004 z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wyznaczenia współczynników korygujących obowiązujących od 1 stycznia 2004 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.