Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 318 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1806/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2879/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich

Data ogłoszenia:2004-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 318 POZ 11

Strona 1 z 2
19.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1806/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2879/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Należy wyjaśnić, że w przypadku programów wieloletnich konieczne jest przedstawienie raportu po zakończeniu każdej z faz rocznych, nawet w przypadkach, w których nie wnioskuje się o płatności.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2702/1999 z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych, dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich (1), w szczególności jego art. 11,

(7)

Praktyka wykazała, że obecne wymagania wymiany raportów kwartalnych między Państwami Członkowskimi a Komisją cztery razy w ciągu roku są zbyt kłopotliwe. Od Państw Członkowskich należy wymagać dostarczania tych raportów tylko dwa razy w ciągu roku.

a także mając na uwadze, co następuje:

(8) (1)

Praktyka wykazała, że ważne jest dalsze ulepszenie wdrażania zasad informowania i promowania rynków państw trzecich, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2879/2000 (2).

(2)

Należy zapewnić wyznaczenie przez każde Państwo Członkowskie organu lub organów odpowiednich do stosowania rozporządzenia (WE) nr 2702/1999. Państwa Członkowskie powinny podać Komisji nazwy i dane kontaktowe tych organów, tak aby zapewnić dostępność tych informacji na aktualizowanej na bieżąco liście udostępnianej wszystkim zainteresowanym stronom za pośrednictwem Internetu.

Odsetki płacone przez beneficjentów otrzymujących nienależne wypłaty powinny być dostosowane do odsetek od należności niezwróconych w terminie, ustanowionych w art. 86 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3).

(9)

Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2879/2000.

(10)

(3)

Aby ocenić i porównać propozycje programów działań informacyjnych i promocyjnych, propozycje te należy przedkładać w jednym formacie obowiązującym we wszystkich Państwach Członkowskich.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią wygłoszoną podczas wspólnego spotkania Komitetów Zarządzających ds. Promocji Produktów Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(4)

Praktyka wykazała, że okresy, w których Państwa Członkowskie mają zawrzeć umowy z wybranymi organizacjami branżowymi i międzybranżowymi, są zbyt krótkie, zwłaszcza w przypadku zaangażowania kilku takich organizacji z więcej niż jednego Państwa Członkowskiego. Okresy te należy zatem przedłużyć.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2879/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1) Dodaje się art. 3a w brzmieniu:

(5)

Stosowanie modeli umów zapewnia przeprowadzanie wybranych programów na tych samych warunkach we wszystkich Państwach Członkowskich. Powinno się jednak zezwolić Państwom Członkowskim na różnicowanie w razie potrzeby niektórych warunków umów, tak aby uwzględnić przepisy narodowe.

„Artykuł 3a Państwa Członkowskie wyznaczają organ lub organy odpowiednie do stosowania rozporządzenia (WE) nr 2702/1999. Podają Komisji nazwy i pełne dane kontaktowe tych organów, a także wszelkie zmiany tych danych. Komisja upublicznia te dane w odpowiedniej formie.”.

(3) Dz.U. 357 z 31.12.2002, str. 1.

(1) Dz.U. L 327 z 21.12.1999, str. 7. (2) Dz.U. L 333 z 29.12.2000, str. 63. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2171/2003 (Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 6).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 318 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 21 z 200419.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/280/WE ustanawiającą środki przejściowe przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3729) (1)

 • Dz. U. L318 - 19 z 200419.10.2004

  Decyzja nr 1/2004 Komitetu Wspólnego WE-Andora z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przedłużenia wspólnej sieci komunikacyjnej/wspólnego interfejsu systemowego (CCN/CSI)

 • Dz. U. L318 - 18 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1809/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2848/98 w sprawie sposobów stosowania programu wykupu kwot w sektorze surowca tytoniowego

 • Dz. U. L318 - 15 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1808/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

 • Dz. U. L318 - 13 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1807/2004 z dnia 18 października 2004 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2003/2004 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L318 - 9 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1805/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2273/93 określające centra skupu interwencyjnego dla zbóż

 • Dz. U. L318 - 7 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1804/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające wykaz sądów właściwych oraz procedur odwoławczych w załącznikach I, II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1347/2000 w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków

 • Dz. U. L318 - 4 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1803/2004 z dnia 15 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L318 - 3 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów molwy przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L318 - 1 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1801/2004 z dnia 18 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.