Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 318 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1807/2004 z dnia 18 października 2004 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2003/2004 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

Data ogłoszenia:2004-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 318 POZ 13

19.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1807/2004 z dnia 18 października 2004 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2003/2004 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (1), uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2261/84 z dnia 17 lipca 1984 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy na produkcję oliwy z oliwek oraz organizacjom producentów (2), w szczególności jego art. 17a ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu ustalenia szacowanej produkcji Państwa Członkowskie muszą przekazać Komisji dane dotyczące prognozowanej produkcji oliwy z oliwek, a tam gdzie to właściwe, oliwek jadalnych dla każdego roku gospodarczego. Komisja może korzystać z innych źródeł informacji. Na podstawie tych informacji należy wyznaczyć dla każdego Państwa Członkowskiego szacowaną produkcję oliwy z oliwek i oliwek jadalnych wyrażoną ilością oliwy z oliwek. W celu określenia wysokości zaliczki należy uwzględnić potrącenia z tytułu działań związanych z poprawą jakości produkcji oliwy z oliwek i oliwek jadalnych, przewidziane w art. 5 ust. 9 rozporządzenia nr 136/66/EWG i w art. 4a ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1638/98 (8). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Olejów i Tłuszczów,

(4)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia nr 136/66/EWG jednostkowa pomoc produkcyjna musi być dostosowana w każdym Państwie Członkowskim, w którym rzeczywista produkcja przekracza właściwą krajową ilość gwarantowaną, o której mowa w ust. 3 wymienionego artykułu. W celu oceny poziomu tego przekroczenia należy uwzględnić w odniesieniu do Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch i Portugalii, szacowaną wysokość produkcji oliwek jadalnych wyrażoną jako ilość oliwy z oliwek na podstawie związanych z tym współczynników określonych odpowiednio dla Grecji w decyzji Komisji nr 2001/649/WE (3), dla Hiszpanii w decyzji nr 2001/650/WE (4), dla Francji w decyzji Komisji nr 2001/648/WE (5), dla Włoch w decyzji Komisji nr 2001/658/WE (6) i dla Portugalii w decyzji Komisji nr 2001/670/WE (7). Artykuł 17a ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2261/84 przewiduje, że dla danego roku gospodarczego należy ustalić szacowaną produkcję w celu określenia wysokości zaliczki w ramach jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej w odniesieniu do oliwy z oliwek. Wysokość ta musi zostać ustalona na poziomie, który umożliwi uniknięcie wszelkiego ryzyka bezpodstawnego wypłacania pomocy plantatorom oliwek. Wysokość, o której mowa dotyczy również oliwek jadalnych i wyrażona jest ilością oliwy z oliwek.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. W odniesieniu do roku gospodarczego 2003/2004, szacowana produkcja oliwy z oliwek łącznie z produkcją, o której mowa w ust. 2 wynosi: — 343 356 ton dla Grecji; — 1 591 330 ton dla Hiszpanii; — 3 335 ton dla Francji; — 741 956 ton dla Włoch; — 34 473 ton dla Portugalii. 2. W odniesieniu do roku gospodarczego 2003/2004, szacowana produkcja oliwek jadalnych wyrażona ilością oliwy z oliwek wynosi: — 13 000 ton dla Grecji na podstawie współczynnika równoważności 13 %; — 65 994 ton dla Hiszpanii na podstawie współczynnika równoważności 11,5 %;

(8) Dz.U. L 210 z 28.7.1998, str. 32. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004.

(2)

(1) Dz.U. 172 z dnia 30.9.1966, str. 3025/66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97). (2) Dz.U. L 208 z 3.8.1984, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1639/1998 (Dz.U. L 210 z 28.7.1998, str. 38). (3) Dz.U. L 229 z 25.8.2001, str. 16. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją (WE) nr 2004/607/WE (Dz.U. L 274 z 24.8.2004, str. 13). (4) Dz.U. L 229 z 25.8.2001, str. 20. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją (WE) nr 2004/607/WE. (5) Dz.U. L 229 z 25.8.2001, str. 12. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją (WE) nr 2004/607/WE. (6) Dz.U. L 231 z 29.8.2001, str. 16. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją (WE) nr 2004/607/WE. (7) Dz.U. L 235 z 4.9.2001, str. 16. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją (WE) nr 2004/607/WE.

L 318/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.10.2004

— 167 ton dla Francji na podstawie współczynnika równoważności 13 %; — 1 829 ton dla Włoch na podstawie współczynnika równoważności 13 %; — 787 ton dla Portugalii na podstawie współczynnika równoważności 11,5 %. 3. W odniesieniu do roku gospodarczego 2003/2004, wysokość zaliczki z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej wynosi: — 117,36 EUR na 100 kilogramów dla Grecji;

— 56,62 EUR na 100 kilogramów dla Hiszpanii; — 117,21 EUR na 100 kilogramów dla Francji; — 86,26 EUR na 100 kilogramów dla Irlandii; — 117,36 EUR na 100 kilogramów dla Portugalii. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 października 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 318 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 21 z 200419.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/280/WE ustanawiającą środki przejściowe przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3729) (1)

 • Dz. U. L318 - 19 z 200419.10.2004

  Decyzja nr 1/2004 Komitetu Wspólnego WE-Andora z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przedłużenia wspólnej sieci komunikacyjnej/wspólnego interfejsu systemowego (CCN/CSI)

 • Dz. U. L318 - 18 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1809/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2848/98 w sprawie sposobów stosowania programu wykupu kwot w sektorze surowca tytoniowego

 • Dz. U. L318 - 15 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1808/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

 • Dz. U. L318 - 11 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1806/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2879/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich

 • Dz. U. L318 - 9 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1805/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2273/93 określające centra skupu interwencyjnego dla zbóż

 • Dz. U. L318 - 7 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1804/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające wykaz sądów właściwych oraz procedur odwoławczych w załącznikach I, II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1347/2000 w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków

 • Dz. U. L318 - 4 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1803/2004 z dnia 15 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L318 - 3 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów molwy przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L318 - 1 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1801/2004 z dnia 18 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.