Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 318 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1808/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

Data ogłoszenia:2004-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 318 POZ 15

Strona 1 z 2
19.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1808/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 2) w pkt. C wprowadza się następujące zmiany: uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (1), uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2261/84 z dnia 17 lipca 1984 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy na produkcję oliwy z oliwek oraz organizacjom producentów (2), w szczególności jego art. 19, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

a) w rubryce „Νομός Ζακύνθου”, gmina „Μαχαιράδου” zostaje wycofana ze strefy 2 i wpisana w strefie 3; b) w rubryce „Νομός Ημαθίας”, gmina „Φυτείας” zostaje wycofana ze strefy 1 i wpisana w strefie 2; c) w rubryce „Νομός Κιλκίς”, gmina „Βαφειοχωρίου” zostaje wycofana ze strefy 2 i wpisana w strefie 1; d) w rubryce „Νομός Κορινθίας”, gmina „Κορφιώτισσας” zostaje wycofana ze strefy 8 i wpisana w strefie 1; e) w rubryce „Νομός Λασηθίου”, — gminy „Λακωνίων”, „Αγίου Ιωάννη”, „Καλαμαύκα”, „Ζήρου”, „Παπαγιαννάδων”, „Χανδρών”, „Λιθίνων”, „Ορεινού”, „Πεύκων”, „Σχινοκαψάλων”, „Χρυσοπηγής”, „Αγίου Γεωργίου”, „Κατσιδονίου”, „Μαρωνιάς”, „Πισκοκεφάλου”, „Σητείας”, „Αγίου Στεφάνου”, „Σταυροχωρίου”, „Σταυρωμένου” et „Προυσσού” zostają wycofane ze strefy 2 i wpisane w strefie 1, — gminy „Μεσελέρων” i „Πρίνων” zostają wycofane ze strefy 1 i wpisane w strefie 2, oraz — gmina „Αγίου Σπυρίδωνα” zostaje wpisana do strefy 1; f) w rubryce „Νομός Πρέβεζας”, gmina „Ριζών” zostaje wycofana ze strefy 2 i wpisana w strefie 7; 3) w pkt. D, w rubryce „Comunidad autónoma: Aragón”, w strefie 4 prowincji Teruel dodaje się gminę „La Portellada”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 1 listopada 2003 r.

Artykuł 18 rozporządzenia (EWG) nr 2261/84 stanowi, iż współczynniki wydajności oliwek i oliwy są wyznaczane dla jednorodnych obszarów produkcji na podstawie danych dostarczonych przez Państwa Członkowskie będące producentami. Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2138/97 (3) zawierał listę wyznaczonych obszarów produkcji. Z powodów administracyjnych i strukturalnych należy wprowadzić zmiany w zakresie jednorodnych obszarów produkcji w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech na rok gospodarczy 2003/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Olejów i Tłuszczów,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2138/97 wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt. A, tekst odnoszący się do prowincji Brescia, Perugia, Lecce, Catanzaro i Messina zastępuje się odpowiednio

(1) Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97). (2) Dz.U. L 208 z 3.8.1984, str. 3. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1639/98 (Dz.U. L 210 z 28.7.1998, str. 38). (3) Dz.U. L 297 z 31.10.1997, str. 3. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1885/2003 (Dz.U. L 277 z 28.10.2003, str. 5).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 318 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 21 z 200419.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/280/WE ustanawiającą środki przejściowe przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3729) (1)

 • Dz. U. L318 - 19 z 200419.10.2004

  Decyzja nr 1/2004 Komitetu Wspólnego WE-Andora z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przedłużenia wspólnej sieci komunikacyjnej/wspólnego interfejsu systemowego (CCN/CSI)

 • Dz. U. L318 - 18 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1809/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2848/98 w sprawie sposobów stosowania programu wykupu kwot w sektorze surowca tytoniowego

 • Dz. U. L318 - 13 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1807/2004 z dnia 18 października 2004 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2003/2004 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L318 - 11 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1806/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2879/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich

 • Dz. U. L318 - 9 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1805/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2273/93 określające centra skupu interwencyjnego dla zbóż

 • Dz. U. L318 - 7 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1804/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające wykaz sądów właściwych oraz procedur odwoławczych w załącznikach I, II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1347/2000 w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków

 • Dz. U. L318 - 4 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1803/2004 z dnia 15 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L318 - 3 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów molwy przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L318 - 1 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1801/2004 z dnia 18 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.