Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 318 POZ 19

Tytuł:

Decyzja nr 1/2004 Komitetu Wspólnego WE-Andora z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przedłużenia wspólnej sieci komunikacyjnej/wspólnego interfejsu systemowego (CCN/CSI)

Data ogłoszenia:2004-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 318 POZ 19

19.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/19

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA NR 1/2004 KOMITETU WSPÓLNEGO WE-ANDORA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przedłużenia wspólnej sieci komunikacyjnej/wspólnego interfejsu systemowego (CCN/CSI) (2004/699/WE)

KOMITET WSPÓLNY WE-ANDORA, (4)

Należy również ustanowić praktyczne zasady i procedury dotyczące wspomnianego przedłużenia oraz obowiązków Wspólnoty i Andory w tym względzie,

uwzględniając Umowę w formie Wymiany Pism pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Księstwem Andory podpisaną dnia 28 czerwca 1990 r. (1), w szczególności artykuły 7 i 17 ust. 8 wspomnianej umowy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 uwzględniając decyzję nr 1/2003 Komitetu Wspólnego WEAndora z dnia 3 września 2003 r. w sprawie praw, przepisów i postanowień administracyjnych koniecznych do właściwego funkcjonowania unii celnej (2003/692/WE) (2), Wspólnota autoryzuje przedłużenie do Andory wspólnej sieci komunikacyjnej / wspólnego interfejsu systemowego (CCN/CSI) stworzonej /ego przez Wspólnotę.

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 2 1. Strony przestrzegają specyfikacji technicznych określonych w dokumentach wymienionych w aneksie do niniejszej decyzji, udostępnionych Andorze, oraz jakichkolwiek przyszłych poprawek, które mogą zostać wprowadzone w związku z projektem.

(1)

Zasady Wspólnoty stosowane przez Andorę przewidują zastosowanie technologii informacyjnej i sieci komputerowych w celu stosowania pewnych postanowień, a w szczególności postanowień dotyczących tranzytu Wspólnoty.

(2)

Zastosowanie takich technologii, a w szczególności nowego systemu tranzytu komputerowego (new computerised transit system – NCTS), wymaga użycia struktury CCN/CSI stworzonej przez Wspólnotę.

2. Komisja Wspólnot Europejskich („Komisja”) zarządza i rozwija system dla Andory zgodnie z wytycznymi sporządzonymi przez Komitet Polityki Celnej – Grupa Robocza ds. Przetwarzania Danych – Podgrupa Techniczna ds. CCN/CSI (CPCCWP-CCN/CSI).

(3)

Wspólnota powinna autoryzować przedłużenie CCN/CSI do Andory, celem umożliwienia realizacji postanowień Umowy ustanawiającej unię celn pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Andorą.

3. Strony przestrzegają zasad ogólnej polityki bezpieczeństwa ustanowionych w ramach omawianego projektu.

(1) Dz.U. L 374 z 31.12.1990, str. 14. (2) Dz.U. L 253 z 7.10.2003, str. 3.

4. Andora jest informowana w sposób identyczny jak Państwa Członkowskie Unii Europejskiej o ogólnych trendach i głównych aspektach rozwoju CCN/CSI, które będę miały prawdopodobny wpływ na ponoszone koszty.

L 318/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.10.2004

Artykuł 3 1. Komisja informuje Andorę o dostawcach usług, do których należy się zwrócić o wykonanie usług koniecznych do instalacji systemu CCN/CSI oraz w zakresie wsparcia technicznego. 2. W razie zmiany dostawców usług w ramach wspomnianego projektu, Andora podejmuje konieczne środki, aby dostosować się do instrukcji wydanych przez Komisję. 3. Po zakończeniu instalacji sieci i zawarciu kontraktów na świadczenie na rzecz Andory usług związanych z CCN/CSI, koszty użytkowania tej sieci ponosi Andora.

Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2004 r. W imieniu Komitetu Wspólnego WE-Andora

M. BRINKMANN

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Wykaz dokumentów technicznych (dostępnych wyłącznie w wersji angielskiej) — CCN/CSI System Overview – Ref: CCN/CSI-OVW-GEN-01-MARB — CCN/CSI Gateway Management Procedures – Ref: CCN/CSIMPRGW01MABX — Check-list for CCN Gateways Installation – Ref: CCN/CSIDEPCHK-ATOR

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 318 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 21 z 200419.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/280/WE ustanawiającą środki przejściowe przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3729) (1)

 • Dz. U. L318 - 18 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1809/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2848/98 w sprawie sposobów stosowania programu wykupu kwot w sektorze surowca tytoniowego

 • Dz. U. L318 - 15 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1808/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

 • Dz. U. L318 - 13 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1807/2004 z dnia 18 października 2004 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2003/2004 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L318 - 11 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1806/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2879/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich

 • Dz. U. L318 - 9 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1805/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2273/93 określające centra skupu interwencyjnego dla zbóż

 • Dz. U. L318 - 7 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1804/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające wykaz sądów właściwych oraz procedur odwoławczych w załącznikach I, II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1347/2000 w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków

 • Dz. U. L318 - 4 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1803/2004 z dnia 15 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L318 - 3 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów molwy przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L318 - 1 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1801/2004 z dnia 18 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.