Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 318 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/280/WE ustanawiającą środki przejściowe przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3729) (1)

Data ogłoszenia:2004-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 318 POZ 21

19.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/280/WE ustanawiającą środki przejściowe przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3729)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/700/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

produktów pochodzenia zwierzęcego nadających się do spożycia przez ludzi.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 42,

Decyzja 2004/280/WE zezwala do 31 sierpnia 2004 r. na handel produktami, o których mowa w tej decyzji, uzyskanymi w zakładach uprawnionych do wywozu do Wspólnoty.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Od 1 maja 2004 r. produkty pochodzenia zwierzęcego uzyskiwane w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji (zwanych dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) należało wprowadzać do obrotu zgodnie z odpowiednimi zasadami Wspólnoty, w szczególności w odniesieniu do struktury i higieny w zakładach oraz kontroli i do oznaczeń zdrowotnych produktów.

Decyzja 2004/280/WE zezwala do 31 grudnia 2004 r. na wykorzystanie zapasów uprzednio wydrukowanych materiałów na opakowania jednostkowe i zbiorcze oraz etykiet noszących znak wymagany w nowym Państwie Członkowskim ich pochodzenia przed dniem 1 maja 2004 r. dla produktów pochodzenia zwierzęcego nadających się do spożycia przez ludzi, w celu wprowadzenia do obrotu krajowego zgodnie z tą decyzją.

(7)

(2)

Niektóre z produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskane w nowych Państwach Członkowskich przed dniem akcesji w samym dniu przystąpienia znajdowały się w magazynach. Produkty te mogą jednak nie spełniać wszystkich wymogów weterynaryjnych Wspólnoty.

Republika Czeska, Węgry oraz Polska zaznaczyły, iż niektóre produkty pochodzenia zwierzęcego o długim okresie trwałości, które nie stanowią większego ryzyka dla zdrowia konsumentów, są w dalszym ciągu magazynowane i nie zostaną sprzedane do 31 grudnia 2004 r. W związku z tym właściwe jest dalsze przedłużenie terminu przewidzianego w decyzji 2004/280/WE.

(3)

Decyzja Komisji 2004/280/WE z 19 marca 2004 r. ustanawiająca środki przejściowe przy wprowadzeniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji (1) weszła w życie 1 maja 2004 r.

(8)

W dniu 15 lipca 2004 r. przeprowadzono konsultacje ze Stałym Komitetem ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i żadne Państwo Członkowskie nie wniosło sprzeciwu wobec możliwości przedłużenia terminu przewidzianego w decyzji 2004/280/WE.

(4)

Decyzja 2004/280/WE zezwala do 31 grudnia 2004 r. na wprowadzenie do obrotu w nowym Państwie Członkowskim produktów pochodzących z tego państwa, określonych w tej decyzji, pod warunkiem że będą opatrzone krajowym znakiem wymaganym w nowym Państwie Członkowskim przed 1 maja 2004 r. dla

(9)

W związku z powyższym decyzja 2004/280/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(10)

(1) Dz.U. L 87 z 25.3.2004, str. 60.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

L 318/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.10.2004

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

c) w art. 4 datę „31 grudnia 2004 r.” zastępuje się datą „30 kwietnia 2005 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 października 2004 r. W imieniu Komisji

Artykuł 1 W decyzji 2004/280/WE wprowadza się następujące zmiany: a) w art. 2 ust. 1 datę „31 grudnia 2004 r.” zastępuje się datą „30 kwietnia 2005 r.”; b) w pierwszym zdaniu art. 3 datę „31 sierpnia 2004 r.” zastępuje się datą „30 kwietnia 2005 r.”;

David BYRNE

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 318 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 19 z 200419.10.2004

  Decyzja nr 1/2004 Komitetu Wspólnego WE-Andora z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przedłużenia wspólnej sieci komunikacyjnej/wspólnego interfejsu systemowego (CCN/CSI)

 • Dz. U. L318 - 18 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1809/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2848/98 w sprawie sposobów stosowania programu wykupu kwot w sektorze surowca tytoniowego

 • Dz. U. L318 - 15 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1808/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

 • Dz. U. L318 - 13 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1807/2004 z dnia 18 października 2004 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2003/2004 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L318 - 11 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1806/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2879/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich

 • Dz. U. L318 - 9 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1805/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2273/93 określające centra skupu interwencyjnego dla zbóż

 • Dz. U. L318 - 7 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1804/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające wykaz sądów właściwych oraz procedur odwoławczych w załącznikach I, II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1347/2000 w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków

 • Dz. U. L318 - 4 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1803/2004 z dnia 15 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L318 - 3 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów molwy przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L318 - 1 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1801/2004 z dnia 18 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.