Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 318 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1803/2004 z dnia 15 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

Data ogłoszenia:2004-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 318 POZ 4

Strona 1 z 2
L 318/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.10.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1803/2004 z dnia 15 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia (3) nie kwalifikują się do wsparcia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2826/2000.

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2826/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym (1), w szczególności jego art. 12,

Doświadczenie wykazało, że terminy, w których Państwa Członkowskie mają zawrzeć umowy z wybranymi organizacjami zawodowymi lub wielozawodowymi, są zbyt krótkie, zwłaszcza w przypadkach zaangażowania kilku takich organizacji w więcej niż jednym Państwie Członkowskim. Terminy te należy zatem przedłużyć.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Doświadczenie wykazało, że potrzebna jest dalsza poprawa wdrażania zasad informacji i promocji na rynku wewnętrzny, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 94/2002 (2).

(7)

Stosowanie modeli umów zapewnia przeprowadzanie wybranych programów na takich samych warunkach we wszystkich Państwach Członkowskich. W razie potrzeby należy jednak zezwolić Państwom Członkowskim na zróżnicowanie niektórych warunków umów w taki sposób, aby uwzględnić przepisy krajowe.

(2)

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 94/2002 podaje spis władz krajowych odpowiednich do wdrażania tego rozporządzenia. Istnieje potrzeba opracowania bardziej elastycznego sposobu spisywania wyznaczonych przez każde Państwo Członkowskie odpowiednich organów lub organu, tak aby zapewnić dostępność i ciągłe uaktualnianie spisu udostępnianego wszystkim zainteresowanym stronom za pośrednictwem Internetu.

Należy wyjaśnić, że dla programów wieloletnich trzeba przedkładać sprawozdanie wewnętrzne po zakończeniu każdej fazy rocznej, także w przypadkach niewnoszenia wniosku o płatności.

(8)

Doświadczenie wykazało, że obecne wymagania przesyłania między Państwami Członkowskimi a Komisją sprawozdań kwartalnych cztery razy w roku są zbyt kłopotliwe. Państwa Członkowskie powinny być zobowiązane do przesyłania tych sprawozdań tylko dwa razy w roku.

(3)

W celu oceny i porównania programów działań informacyjnych i promocyjnych wnioski te należy składać w takim samym formacie we wszystkich Państwach Członkowskich.

(9)

(4)

Aby uniknąć ryzyka podwójnego finansowania, działania informacyjne i promocyjne otrzymujące wsparcie zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju

Odsetki, które ma zapłacić beneficjent nienależnych płatności, powinny być dostosowane do odsetek za należności niezwrócone w terminie ustanowionych w art. 86 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (4).

(1) Dz.U. L 328 z 23.12.2000, str. 2. (2) Dz.U. L 17 z 19.1.2002, str. 20. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 185/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 4).

(3) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 583/2004 (Dz.U. L 91 z 30.3.2004, str. 1). (4) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 318 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 21 z 200419.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/280/WE ustanawiającą środki przejściowe przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3729) (1)

 • Dz. U. L318 - 19 z 200419.10.2004

  Decyzja nr 1/2004 Komitetu Wspólnego WE-Andora z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przedłużenia wspólnej sieci komunikacyjnej/wspólnego interfejsu systemowego (CCN/CSI)

 • Dz. U. L318 - 18 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1809/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2848/98 w sprawie sposobów stosowania programu wykupu kwot w sektorze surowca tytoniowego

 • Dz. U. L318 - 15 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1808/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

 • Dz. U. L318 - 13 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1807/2004 z dnia 18 października 2004 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2003/2004 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L318 - 11 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1806/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2879/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich

 • Dz. U. L318 - 9 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1805/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2273/93 określające centra skupu interwencyjnego dla zbóż

 • Dz. U. L318 - 7 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1804/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające wykaz sądów właściwych oraz procedur odwoławczych w załącznikach I, II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1347/2000 w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków

 • Dz. U. L318 - 3 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów molwy przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L318 - 1 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1801/2004 z dnia 18 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.