Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 318 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1804/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające wykaz sądów właściwych oraz procedur odwoławczych w załącznikach I, II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1347/2000 w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków

Data ogłoszenia:2004-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 318 POZ 7

19.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1804/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające wykaz sądów właściwych oraz procedur odwoławczych w załącznikach I, II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1347/2000 w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany: a) tiret odnoszące się do Łotwy otrzymuje brzmienie: „— na Łotwie, »rajona (pilsētas) tiesa«”, b) tiret odnoszące się do Słowenii otrzymuje brzmienie: „— w Słowenii, »okrožno sodišče«”, 2) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany: a) tiret odnoszące się do Litwy otrzymuje brzmienie: „— na Litwie, »Lietuvos apeliacinis teismas«”, b) tiret odnoszące się do Słowenii otrzymuje brzmienie:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1347/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków (1), w szczególności jego art. 44 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 stanowi, że każda zainteresowana strona może zażądać, aby orzeczenie wydane w jednym Państwie Członkowskim było uznawane i podlegało wykonaniu w innym Państwie Członkowskim. Załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1347/2000 wskazują, które z sądów posiadają właściwość w Państwach Członkowskich do zajmowania się wnioskami o klauzulę wykonalności oraz odwołaniami od tego rodzaju decyzji, jak również wymieniają procedury odwoławcze dla tego celu. Załączniki I, II i III zostały zmienione na mocy Traktatu o Przystąpieniu z 2003 r. tak, aby zawierały wykaz sądów właściwych i procedur odwoławczych państw przystępujących. Łotwa, Litwa, Słowenia i Słowacja zgłosiły Komisji, zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1347/2000, zmiany w wykazach sądów oraz procedur odwoławczych określonych w załącznikach I, II i III. W związku z tym do rozporządzenia (WE) nr 1347/2000 należy wprowadzić odpowiednie zmiany,

(2)

„— w Słowenii, »okrožno sodišče«”, c) tiret odnoszące się do Słowacji otrzymuje brzmienie: „— w Słowacji, »okresný súd«”.

(3)

3) w załączniku III wprowadza się następujące zmiany: a) tiret odnoszące się do Litwy otrzymuje brzmienie:

(4)

„— na Litwie, na podstawie wniosku kasacyjnego do »Lietuvos Aukščiausiasis Teismas«”, b) tiret odnoszące się do Słowenii otrzymuje brzmienie:

(5)

„— w Słowenii, na mocy odwołania przed »Vrhovno sodišče Republike Slovenije«”, c) w odniesieniu do Słowacji dodaje się następujące tiret: „— w Słowacji, poprzez »dovolanie«”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1347/2000 wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 160 z 30.6.2000, str. 19. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

L 318/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.10.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 października 2004 r. W imieniu Komisji

António VITORINO

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 318 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 21 z 200419.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/280/WE ustanawiającą środki przejściowe przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3729) (1)

 • Dz. U. L318 - 19 z 200419.10.2004

  Decyzja nr 1/2004 Komitetu Wspólnego WE-Andora z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przedłużenia wspólnej sieci komunikacyjnej/wspólnego interfejsu systemowego (CCN/CSI)

 • Dz. U. L318 - 18 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1809/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2848/98 w sprawie sposobów stosowania programu wykupu kwot w sektorze surowca tytoniowego

 • Dz. U. L318 - 15 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1808/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

 • Dz. U. L318 - 13 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1807/2004 z dnia 18 października 2004 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2003/2004 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L318 - 11 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1806/2004 z dnia 18 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2879/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich

 • Dz. U. L318 - 9 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1805/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2273/93 określające centra skupu interwencyjnego dla zbóż

 • Dz. U. L318 - 4 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1803/2004 z dnia 15 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L318 - 3 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów molwy przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L318 - 1 z 200419.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1801/2004 z dnia 18 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.