Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 319 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 11 października 2004 r. zmieniająca regulamin Rady

Data ogłoszenia:2004-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 319 POZ 15

20.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/15

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 11 października 2004 r. zmieniająca regulamin Rady (2004/701/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Energii Atomowej oraz Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące ważenia głosów w Radzie.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207 ust. 3 akapit pierwszy,

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 121 ust. 3,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1,

(3)

Na mocy art. 205 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, art. 118 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz art. 23 ust. 2 akapit trzeci i art. 34 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w wersji zmienionej Aktem Przystąpienia, o którym mowa powyżej, jeżeli decyzja ma zostać przyjęta przez Radę większością kwalifikowaną, członek Rady może wystąpić o sprawdzenie, czy Państwa Członkowskie, stanowiące większość kwalifikowaną, reprezentują co najmniej 62 % ogółu ludności Unii. Konieczne jest ustanowienie przepisów wykonawczych dotyczących stosowania tych postanowień.

uwzględniając art. 12 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (1),

(4)

Aby to uczynić, należy ustalić zgodnie z danymi przekazanymi przez Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, dane liczbowe dotyczące stanu ludności ogółem każdego Państwa Członkowskiego na okres jednego roku oraz zaplanować coroczne przeprowadzenie aktualizacji tych danych liczbowych. Punkt IV A „Zaleceń dotyczących spisów ludności oraz mieszkań z 2000 r. na terytorium EWG” sporządzonych wspólnie przez Europejską Komisję Gospodarczą Narodów Zjednoczonych Europy oraz Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich zawiera definicję terminu stanu ludności ogółem danego państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej zmienił ze skutkiem od 1 listopada 2004 r. postanowienia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W Regulaminie Rady z dnia 22 marca 2004 r. (2004/338/WE, Euratom) (2) wprowadza się następujące zmiany:

(2) Dz.U. L 106 z 15.4.2004, str. 22.

(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33.

L 319/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2004

1) w art. 11 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

Państwo Członkowskie

Ludność (× 1 000)

Szwecja

8 975,7 8 114,0 5 397,6 5 380,1 5 219,7 4 027,5 3 445,9 2 319,2 1 996,4 1 350,6 730,4 451,6 399,9 Razem próg (62 %) 458 599,0 284 331,4

„5. Jeżeli decyzja ma zostać przyjęta przez Radę większością kwalifikowaną oraz jeżeli jeden z członków Rady wystąpi o sprawdzenie czy Państwa Członkowskie stanowiące tę większość reprezentują co najmniej 62 % ogółu ludności Unii, obliczonej zgodnie z danymi liczbowymi odnoszącymi się do stanu ludności określonego w art. 1 załącznika IIa.”;

Austria Dania Słowacja Finlandia Irlandia Litwa

2) po załączniku II dodaje się nowy załącznik II a w brzmieniu:

Łotwa Słowenia

„Załącznik II a PRZEPISY WYKONAWCZE DO POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH WAŻENIA GŁOSÓW W RADZIE

Estonia Cypr Luksemburg Malta

Artykuł 1 Do celów stosowania art. 205 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, art. 118 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, art. 23 ust. 2 akapit trzeci oraz art. 34 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, stan ludności ogółem każdego Państwa Członkowskiego na okres od 1 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. wynosi:

Artykuł 2 1. Przed 1 września każdego roku, Państwa Członkowskie przekazują do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich dane liczbowe dotyczące stanu ludności ogółem na dzień 1 stycznia danego roku. 2. Ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku, Rada dostosowuje, zgodnie z danymi, którymi dysponuje Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich w dniu 30 września poprzedniego roku, dane liczbowe określone w art. 1. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.” Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od 1 listopada 2004 r. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 11 października 2004 r. W imieniu Rady

B. R. BOT

Państwo Członkowskie

Ludność (× 1 000)

Niemcy Francja Zjednoczone Królestwo Włochy Hiszpania Polska Niderlandy Grecja Portugalia Belgia Republika Czeska Węgry

82 531,7 61 684,7 59 651,5 57 888,2 42 345,3 38 190,6 16 258,0 11 041,1 10 474,7 10 396,4 10 211,5 10 116,7

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 319 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L319 - 17 z 200420.10.2004

  Decyzja nr 28/2004 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej

 • Dz. U. L319 - 9 z 200420.10.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/105/WE z dnia 15 października 2004 r. określająca wzory urzędowych świadectw fitosanitarnych lub świadectw fitosanitarnych ponownego wywozu towarzyszących roślinom, produktom roślinnym lub innym produktom z państw trzecich wymienionych w dyrektywie 2000/29/WE

 • Dz. U. L319 - 7 z 200420.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1814/2004 z dnia 19 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L319 - 5 z 200420.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1813/2004 z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1433/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

 • Dz. U. L319 - 3 z 200420.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1812/2004 z dnia 19 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L319 - 1 z 200420.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1811/2004 z dnia 11 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 dotyczące liczby dni połowowych dla statków dokonujących połowów łupacza na Morzu Północnym i użycia włoków dennych na wodach wokół Azorów, Wysp Kanaryjskich i Madery

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.