Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 319 POZ 17

Tytuł:

Decyzja nr 28/2004 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej

Data ogłoszenia:2004-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 319 POZ 17

20.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/17

KOMISJA

DECYZJA NR 28/2004 WSPÓLNEGO KOMITETU USTANOWIONEGO NA MOCY UMOWY O WZAJEMNYM UZNAWANIU MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej (2004/702/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, w szczególności jej art. 7 i 14; a także mając na uwadze fakt, że Wspólny Komitet ma podjąć decyzję dotyczącą wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1) Dodaje się instytucję oceny zgodności wymienioną w załączniku A do wykazu instytucji oceny zgodności w kolumnie „Dostęp WE do rynku USA” w sekcji V Załącznika sektorowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej. 2) Szczegółowy zasięg wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności, w zakresie produktów i procedur oceny zgodności, wskazany w załączniku A, został zatwierdzony przez Strony i będzie przez nie utrzymany.

Niniejsza decyzja, sporządzona w dwóch egzemplarzach, zostanie podpisana przez przedstawicieli Wspólnego Komitetu, którzy są upoważnieni do działania w imieniu Stron do celów wprowadzania zmian do Umowy. Niniejsza decyzja jest skuteczna od daty złożenia ostatniego wymienionego podpisu. Sporządzono w Waszyngtonie, dnia 7 lipca 2004 r. W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

James C. SANFORD

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lipca 2004 r. W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Joanna KIOUSSI

L 319/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2004

Dodatek A Instytucja oceny zgodności WE dodana do wykazu instytucji oceny zgodności w kolumnie „Dostęp WE do rynku USA” w Sekcji V Załącznika sektorowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej.

GYL Technologies Parc d’activités de Lanserre 21, rue de la Fuye F-49610 Juigné-sur-Loire Tel. (33 2) 41 57 57 40 Fax (33 2) 41 45 25 77

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 319 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L319 - 15 z 200420.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 października 2004 r. zmieniająca regulamin Rady

 • Dz. U. L319 - 9 z 200420.10.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/105/WE z dnia 15 października 2004 r. określająca wzory urzędowych świadectw fitosanitarnych lub świadectw fitosanitarnych ponownego wywozu towarzyszących roślinom, produktom roślinnym lub innym produktom z państw trzecich wymienionych w dyrektywie 2000/29/WE

 • Dz. U. L319 - 7 z 200420.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1814/2004 z dnia 19 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L319 - 5 z 200420.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1813/2004 z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1433/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

 • Dz. U. L319 - 3 z 200420.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1812/2004 z dnia 19 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L319 - 1 z 200420.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1811/2004 z dnia 11 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 dotyczące liczby dni połowowych dla statków dokonujących połowów łupacza na Morzu Północnym i użycia włoków dennych na wodach wokół Azorów, Wysp Kanaryjskich i Madery

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.