Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 319 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1813/2004 z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1433/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

Data ogłoszenia:2004-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 319 POZ 5

20.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1813/2004 z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1433/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 48, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

obrotu materiałem siewnym warzyw (3), co jest zgodne z celem poprawy i utrzymywania jakości, o którym mowa w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1433/2003. Komitet Zarządzający ds. Świeżych Owoców i Warzyw nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

(5)

Artykuł 17 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1433/2003 (2) przewiduje, że Państwa Członkowskie, po zatwierdzeniu przedstawionych przez organizacje producentów programów operacyjnych, ustalają zatwierdzoną wysokość pomocy najpóźniej 15 grudnia w roku poprzedzającym realizację programu. W celu poprawy zarządzania budżetem wspólnej organizacji rynku Państwa Członkowskie informują Komisję o zatwierdzonej ogólnej wysokości pomocy w odniesieniu do wszystkich programów operacyjnych. Artykuł 26 rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 przewiduje, że dane dotyczące organizacji producentów, a także funduszy i programów operacyjnych powinny być przedmiotem sprawozdań Państw Członkowskich, przekazywanych Komisji co roku z dniem 1 czerwca, zgodnie z załącznikiem III do wyżej wymienionego rozporządzenia. Jedynie dane dotyczące rzeczywiście dokonanych wypłat ostatecznie zatwierdzonych środków pomocowych są przedstawiane najpóźniej do 15 listopada. Jak pokazuje doświadczenie ostatnich lat, ustalenie dwóch terminów przekazywania danych stwarza niepotrzebne utrudnienia administracyjne. Należy ten system uprościć poprzez wprowadzenie zasady przekazywania przez Państwa Członkowskie sprawozdań co roku najpóźniej do 15 listopada, z uwzględnieniem ostatecznych danych dotyczących wypłacania ostatecznych środków pomocowych. Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 zawiera wyczerpującą listę działań i wydatków, które mogą być objęte programami operacyjnymi. Wśród wydatków, które określone są w pkt 2 tego załącznika, znajdują się szczególne wydatki związane ze środkami poprawy jakości, między innymi koszty zakupu kwalifikowanego materiału siewnego. Doświadczenie pokazało, iż należy dokonać niezbędnych wyjaśnień dotyczących terminu „kwalifikowany materiał siewny” poprzez wyraźne odniesienie się do dyrektywy Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Rozporządzenie (WE) nr 1433/2003 zmienia się w następujący sposób: 1) Do art. 17 dodaje się akapit w brzmieniu: „Państwa Członkowskie zgłaszają Komisji w ciągu 30 dni po wymienionej dacie całkowitą wysokość środków pomocowych zatwierdzonych dla wszystkich programów operacyjnych.”. 2) W art. 26 ust. 1 datę 1 czerwca zastępuje się datą 15 listopada. 3) W załączniku I pkt 2d) zastępuje się tekstem w brzmieniu: „d) środki poprawy jakości, włączając w to grzybnie, kwalifikowane rośliny i nasiona kategorii »standardowy materiał siewny« i »kwalifikowany materiał siewny«, jak określono w dyrektywie Rady 2002/55/WE (*). ___________ (*) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 33.”. 4) W załączniku III część trzecia skreśla się pkt 3. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niemniej jednak art. 1 pkt 3 nie ma zastosowania do programów operacyjnych wcześniej zatwierdzonych przez Państwa Członkowskie.

(3) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 33. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1).

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (2) Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 25.

L 319/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 października 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 319 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L319 - 17 z 200420.10.2004

  Decyzja nr 28/2004 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej

 • Dz. U. L319 - 15 z 200420.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 października 2004 r. zmieniająca regulamin Rady

 • Dz. U. L319 - 9 z 200420.10.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/105/WE z dnia 15 października 2004 r. określająca wzory urzędowych świadectw fitosanitarnych lub świadectw fitosanitarnych ponownego wywozu towarzyszących roślinom, produktom roślinnym lub innym produktom z państw trzecich wymienionych w dyrektywie 2000/29/WE

 • Dz. U. L319 - 7 z 200420.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1814/2004 z dnia 19 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L319 - 3 z 200420.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1812/2004 z dnia 19 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L319 - 1 z 200420.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1811/2004 z dnia 11 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 dotyczące liczby dni połowowych dla statków dokonujących połowów łupacza na Morzu Północnym i użycia włoków dennych na wodach wokół Azorów, Wysp Kanaryjskich i Madery

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.