Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 319 POZ 9

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/105/WE z dnia 15 października 2004 r. określająca wzory urzędowych świadectw fitosanitarnych lub świadectw fitosanitarnych ponownego wywozu towarzyszących roślinom, produktom roślinnym lub innym produktom z państw trzecich wymienionych w dyrektywie 2000/29/WE

Data ogłoszenia:2004-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 319 POZ 9

20.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/9

DYREKTYWA KOMISJI 2004/105/WE z dnia 15 października 2004 r. określająca wzory urzędowych świadectw fitosanitarnych lub świadectw fitosanitarnych ponownego wywozu towarzyszących roślinom, produktom roślinnym lub innym produktom z państw trzecich wymienionych w dyrektywie 2000/29/WE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Okazało się, iż wiele Umawiających się Stron IPPC już stosuje świadectwa oparte na wzorach określonych w Załączniku do IPPC, zmienionej w 1997 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 13a ust. 4 lit. a),

Wzory świadectw, które mają towarzyszyć roślinom, produktom roślinnym lub innym produktom podczas wprowadzania do Wspólnoty powinny zostać określone.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Państwowe organizacje ochrony roślin zwykle zaopatrują się w duże ilości świadectw. Właściwe jest, aby ustanowić przepisy dotyczące stosowania, podczas okresu przejściowego, świadectw opartych na wzorach określonych w Załączniku do IPPC, zmienionego w 1979 r.

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE urzędowe „świadectwa fitosanitarne” lub „świadectwa fitosanitarne ponownego wywozu” („świadectwa”) powinny w zasadzie towarzyszyć roślinom, produktom roślinnym lub innym produktom wymienionym w tej dyrektywie, pochodzącym z państw trzecich.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(2)

Międzynarodowa konwencja ochrony roślin (IPPC) z dnia 6 grudnia 1951 r. zawarta w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) określa w swoim Załączniku wzory świadectw wraz ze standardową treścią oraz formatem, których należy przestrzegać podczas opracowywania i wydawania świadectw.

Artykuł 1 1. Do celów art. 13 ust. 1 pkt ii dyrektywy 2000/29/WE Państwa Członkowskie akceptują urzędowe „świadectwa fitosanitarne” lub „świadectwa fitosanitarne ponownego wywozu” („świadectwa”) towarzyszące roślinom, produktom roślinnym lub innym produktom wymienionym w Części B załącznika V do dyrektywy 2000/29/WE pochodzącym z umawiających się państw trzecich, będących stronami Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC), które są wydawane zgodnie ze wzorami, jak określono w załączniku I.

(3)

IPPC została znacznie zmieniona w 1979 r. i 1997 r. W rezultacie wymienionych zmian zostały zatwierdzone różne modele świadectw, które mają towarzyszyć roślinom, produktom roślinnym i innym produktom podczas przemieszczania się w ruchu międzynarodowym.

2. Państwa Członkowskie akceptują świadectwa określone w ust. 1, pod warunkiem iż zostały wypełnione z uwzględnieniem Międzynarodowych Norm dla Środków Fitosanitarnych FAO nr 12 w sprawie wytycznych dotyczących świadectw fitosanitarnych.

(4)

Mimo iż zmiany IPPC z 1997 r. nie weszły jeszcze w życie, rezolucja 12/97 dwudziestej dziewiątej sesji Konferencji FAO zezwoliła na dobrowolne stosowanie zmienionych świadectw jako innej możliwości pomiędzy akceptującymi je Umawiającymi się Stronami IPPC.

Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/70/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 97).

Artykuł 2 Państwa Członkowskie akceptują świadectwa wydane zgodnie ze wzorami, jak określono w załączniku II, do dnia 31 grudnia 2009 r.

(1)

L 319/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2004

Artykuł 3 1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2004 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty przepisów prawa krajowego i tabele korelacji pomiędzy wymienionymi przepisami i niniejszą dyrektywą. Wspomniane przepisy powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie. 2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

20.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/11

ZAŁĄCZNIK I

L 319/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2004

20.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/13

ZAŁĄCZNIK II

L 319/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2004

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 319 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L319 - 17 z 200420.10.2004

  Decyzja nr 28/2004 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej

 • Dz. U. L319 - 15 z 200420.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 października 2004 r. zmieniająca regulamin Rady

 • Dz. U. L319 - 7 z 200420.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1814/2004 z dnia 19 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L319 - 5 z 200420.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1813/2004 z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1433/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

 • Dz. U. L319 - 3 z 200420.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1812/2004 z dnia 19 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L319 - 1 z 200420.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1811/2004 z dnia 11 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 dotyczące liczby dni połowowych dla statków dokonujących połowów łupacza na Morzu Północnym i użycia włoków dennych na wodach wokół Azorów, Wysp Kanaryjskich i Madery

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.