Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 320 POZ 21

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 września 2004 r. dotyczące dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro (EBC/2004/18)

Data ogłoszenia:2004-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 320 POZ 21

Strona 1 z 13
21.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/21

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 16 września 2004 r. dotyczące dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro (EBC/2004/18) (2004/703/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

powinien dokonać przeniesienia odpowiedzialności za zawieranie i zarządzanie umowami dostawy dotyczącymi produkcji banknotów euro w sposób uwzględniający zasadę decentralizacji oraz potrzebę zapewnienia skutecznego systemu zarządzania.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności artykuł 106, ustęp 1,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności artykuł 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

System dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro musi, z jednej strony, spełniać wymagania sformułowane w odniesieniu do Eurosystemu w artykule 105 ustęp 1 Traktatu oraz w artykule 2 Statutu, dotyczące działania w poszanowaniu zasady otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją, sprzyjającej efektywnej alokacji zasobów, natomiast z drugiej strony – brać pod uwagę szczególny charakter banknotów euro, które są drukowane w celu ich późniejszej wyłącznej emisji przez Eurosystem w charakterze bezpiecznego środka płatniczego. Ponadto, zgodnie z zasadą decentralizacji, system dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro powinien uwzględniać okoliczność, iż niektóre KBC dysponują własnymi zakładami drukarskimi, a inne korzystają przy produkcji banknotów euro z usług publicznych zakładów drukarskich. Mając na uwadze powyższe zasady, Rada Prezesów postanowiła dnia 10 lipca 2003 r., że wspólne dla Eurosytemu, oparte na zasadach konkurencji reguły organizowania przetargów (zwane dalej „jednolitą procedurą przetargową Eurosystemu”) powinny być stosowane do dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro najpóźniej od dnia 1 stycznia 2012 r. Poszczególne KBC, które dysponują własnymi zakładami drukarskimi lub które korzystają z usług publicznych zakładów drukarskich, mogą podjąć decyzję o nieuczestniczeniu w jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu. W takich przypadkach wskazane zakłady drukarskie pozostaną odpowiedzialne za produkcję banknotów euro, która zgodnie z kluczem kapitałowym została przekazana do właściwego dla nich KBC, lecz będą wyłączone z uczestniczenia w jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu. KBC mogą podjąć decyzję o włączeniu się do jednolitej procedury przetargowej Eurosystemu w późniejszym terminie. Decyzja taka jest nieodwracalna.

(1)

Artykuł 16 Statutu przyznaje Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wyłączne prawo udzielania zezwoleń na emisję banknotów euro we Wspólnocie. Wskazane wyłączne prawo obejmuje umocowanie do wyznaczenia ram prawnych w zakresie dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro.

(4)

(2)

Na podstawie artykułu 106 ustęp 1 Traktatu oraz artykułu 12 ustęp 1 Statutu, EBC może przenieść odpowiedzialność w zakresie emisji banknotów euro na krajowe banki centralne Państw Członkowskich, które wprowadziły walutę euro (zwane dalej „KBC”), odpowiednio do procentowych udziałów poszczególnych KBC w kapitale subskrybowanym na dany rok finansowy, obliczonych przy użyciu przypadających na poszczególne KBC wag w kluczu określonym w artykule 29 ustęp 1 Statutu (zwanych dalej „kluczem kapitałowym”). Ponadto EBC

L 320/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.10.2004

(5)

Okres przejściowy umożliwiający zarówno KBC, jak i zakładom drukarskim przygotowanie się do długoterminowej współpracy powinien rozpocząć się niezwłocznie po ustaleniu, że procedura przetargowa zastosowana zostanie do co najmniej połowy całkowitego rocznego zapotrzebowania Eurosystemu na banknoty euro oraz że co najmniej połowa ogólnej liczby KBC zleci produkcję przypisanych im banknotów na podstawie przetargu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 320 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 20 z 200421.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1824/2004 z dnia 20 października 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L320 - 18 z 200421.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1823/2004 z dnia 20 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L320 - 16 z 200421.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1822/2004 z dnia 20 października 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych października 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L320 - 15 z 200421.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1821/2004 z dnia 20 października 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1749/2004

 • Dz. U. L320 - 14 z 200421.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1820/2004 z dnia 20 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2208/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 814/2000 dotyczącego działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej

 • Dz. U. L320 - 13 z 200421.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1819/2004 z dnia 20 października 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 dotyczące terminu potrzebnego na rozpatrzenie wniosku przed wydaniem niektórych pozwoleń na wywóz zbóż, ryżu i produktów zbożowych

 • Dz. U. L320 - 7 z 200421.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1818/2004 z dnia 19 października 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L320 - 5 z 200421.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1817/2004 z dnia 20 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L320 - 3 z 200421.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1816/2004 z dnia 20 października 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L320 - 1 z 200421.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1815/2004 z dnia 20 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.