Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 321 POZ 24

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1829/2004 z dnia 21 października 2004 r. przyjmujące derogacje od postanowień rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w stosunku do Belgii, Portugalii, Grecji i Cypru (1)

Data ogłoszenia:2004-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 321 POZ 24

L 321/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1829/2004 z dnia 21 października 2004 r. przyjmujące derogacje od postanowień rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w stosunku do Belgii, Portugalii, Grecji i Cypru

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1, uwzględniając wniosek złożony przez Belgię dnia 12 listopada 2003 r., uwzględniając wniosek złożony przez Portugalię dnia 4 grudnia 2003 r., uwzględniając wniosek złożony przez Grecję dnia 15 stycznia 2004 r., uwzględniając wniosek złożony przez Cypr dnia 4 marca 2004 r., a także mając na uwadze, co następuje: Zgodnie z 2150/2002 wprowadzić załączników art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr w okresie przejściowym Komisja może derogacje od niektórych postanowień do tego rozporządzenia.

(a) Belgia uzyskuje derogacje odnośnie do przedstawiania wyników związanych z sekcją 8 pkt 1 ppkt 1, poz. 1 (rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo), 2 (rybołówstwo) i 16 (działalność usługowa) załącznika I oraz związanych z sekcją 8 pkt 2 załącznika II.

(b) Portugalia uzyskuje derogacje odnośnie do przedstawiania wyników związanych z sekcją 8 pkt 1 ppkt 1, poz. 1 (rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo), 2 (rybołówstwo) i 16 (działalność usługowa) załącznika I oraz związanych z sekcją 8 pkt 2 załącznika II.

(c) Grecja uzyskuje derogacje odnośnie do przedstawiania wyników związanych z sekcją 8 pkt 1 ppkt 1, poz. 1 (rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo), 2 (rybołówstwo) i 16 (działalność usługowa) załącznika I oraz związanych z sekcją 8 pkt 2 załącznika II.

(1)

(d) Cypr uzyskuje derogacje odnośnie do przedstawiania wyników związanych z sekcją 8 pkt 1 ppkt 1, poz. 1 (rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo), 2 (rybołówstwo) i 16 (działalność usługowa) załącznika I oraz związanych z sekcją 8 pkt 2 załącznika II.

(2)

Derogacje takie winny uzyskać Belgia, Portugalia, Grecja i Cypr, na ich wniosek. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego, ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (2), 2. Derogacje określone w ust. 1 przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do danych za pierwszy rok referencyjny, tzn. rok 2004.

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Po upływie tego okresu Belgia, Portugalia, Grecja i Cypr będą przesyłać dane począwszy od roku referencyjnego 2006. Artykuł 1 1. Przyznaje się następujące derogacje od postanowień rozporządzenia (WE) nr 2150/2002:

(1) Dz.U. L 332 z 9.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 574/2004 (Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 15). (2) Dz.U. L 181, z 28.6.1989, str. 47.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

22.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/25

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 października 2004 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 321 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L321 - 53 z 200422.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2004 r. ustanawiająca Europejskie Forum Ładu Korporacyjnego

 • Dz. U. L321 - 45 z 200422.10.2004

  Zalecenie Komisji z dnia 11 października 2004 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3462) (1)

 • Dz. U. L321 - 38 z 200422.10.2004

  Zalecenie Komisji z dnia 11 października 2004 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3461) (1)

 • Dz. U. L321 - 37 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1836/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L321 - 36 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1835/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L321 - 34 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1834/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1772/2004

 • Dz. U. L321 - 33 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1833/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 10. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L321 - 32 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1832/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu czosnku w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1743/2004

 • Dz. U. L321 - 29 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2000 ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw

 • Dz. U. L321 - 26 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1830/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 283/2004 i rozporządzenie (WE) nr 284/2004 w odniesieniu do rejestracji przywozu folii z politereftalanu etylenu (PET) produkowanej przez jednego z brazylijskich eksporterów-producentów oraz jednego z izraelskich eksporterów-producentów

 • Dz. U. L321 - 23 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2501/2001 wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. w celu włączenia Timoru-Leste do grupy krajów korzystających ze szczególnych ustaleń dla krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L321 - 4 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1827/2004 z dnia 19 października 2004 r. ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2003/2004

 • Dz. U. L321 - 3 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1826/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L321 - 1 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1825/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.