Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 321 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1830/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 283/2004 i rozporządzenie (WE) nr 284/2004 w odniesieniu do rejestracji przywozu folii z politereftalanu etylenu (PET) produkowanej przez jednego z brazylijskich eksporterów-producentów oraz jednego z izraelskich eksporterów-producentów

Data ogłoszenia:2004-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 321 POZ 26

Strona 1 z 3
L 321/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1830/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 283/2004 i rozporządzenie (WE) nr 284/2004 w odniesieniu do rejestracji przywozu folii z politereftalanu etylenu (PET) produkowanej przez jednego z brazylijskich eksporterów-producentów oraz jednego z izraelskich eksporterów-producentów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („podstawowe rozporządzenie antydumpingowe”), w szczególności jego art. 13 i 14 ust. 5, oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej (2) („podstawowe rozporządzenie antysubsydyjne”) w szczególności jego art. 23 i 24 ust. 5,

Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH i Nuroll SpA, o wszczęcie dochodzenia w sprawie domniemanego obejścia środków antydumpingowych i wyrównawczych nałożonych na przywóz folii PET pochodzącej z Indii. Zgodnie z wnioskiem praktyka obejścia tych środków polegała na przeładunku w Brazylii i Izraelu folii PET pochodzącej z Indii a wysyłanej do Wspólnoty. Wniosek ten zawierał wystarczające dowody prima facie dotyczące czynników określonych w art. 13 ust. 1 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i art. 23 ust. 1 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego.

(4)

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

Komisja wszczęła dochodzenie w sprawie domniemanego obejścia środków wyrównawczych w drodze rozporządzenia (WE) nr 283/2004 (5), a w sprawie obejścia środków antydumpingowych – w drodze rozporządzenia (WE) nr 284/2004 (6) („rozporządzenia wszczynające”). Zgodnie z art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego oraz art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 5 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego, na mocy art. 2 rozporządzeń wszczynających, nakazano organom celnym rejestrowanie przywozu folii PET wysyłanej z Brazylii i Izraela, zgłaszanej lub niezgłaszanej jako pochodzącej z Brazylii lub Izraela, począwszy od dnia 20 lutego 2004 r.

A. PROCEDURA (1)

Rozporządzeniem (WE) nr 2597/1999 (3) („ostateczne rozporządzenie antysubsydyjne”), Rada nałożyła cła wyrównawcze, których stawki wahają się od 3,8 % do 19,1 % na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) („folia PET”) pochodzącej z Indii.

(5)

(2)

Rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001 (4) („ostateczne rozporządzenie antysubsydyjne”) Rada nałożyła cła antydumpingowe, których stawki wahają się od 0 % do 62,6 % na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii.

Artykuł 2 ust. 3 rozporządzeń wszczynających stanowi, że Komisja w drodze rozporządzenia może nakazać organom celnym zaprzestania rejestrowania przywozu do Wspólnoty produktów wytwarzanych przez producentów, którzy wnioskowali o zwolnienie z wymogu rejestracji i co do których ustalono, że nie obchodzą, odpowiednio, ceł antydumpingowych ani ceł wyrównawczych.

B. WNIOSKI O ZWOLNIENIE (3)

Dnia 6 stycznia 2004 r. Komisja otrzymała wniosek, zgodnie z art. 13 ust. 3 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i art. 23 ust. 2 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego, od firm DuPont Teijin

(6)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). 2) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem Rady (WE) nr 461/2004. (3) Dz.U. L 316 z 10.12.1999, str. 1. (4) Dz.U. L 227 z 23.8.2001, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 321 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L321 - 53 z 200422.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2004 r. ustanawiająca Europejskie Forum Ładu Korporacyjnego

 • Dz. U. L321 - 45 z 200422.10.2004

  Zalecenie Komisji z dnia 11 października 2004 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3462) (1)

 • Dz. U. L321 - 38 z 200422.10.2004

  Zalecenie Komisji z dnia 11 października 2004 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3461) (1)

 • Dz. U. L321 - 37 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1836/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L321 - 36 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1835/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L321 - 34 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1834/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1772/2004

 • Dz. U. L321 - 33 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1833/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 10. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L321 - 32 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1832/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu czosnku w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1743/2004

 • Dz. U. L321 - 29 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2000 ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw

 • Dz. U. L321 - 24 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1829/2004 z dnia 21 października 2004 r. przyjmujące derogacje od postanowień rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w stosunku do Belgii, Portugalii, Grecji i Cypru (1)

 • Dz. U. L321 - 23 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2501/2001 wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. w celu włączenia Timoru-Leste do grupy krajów korzystających ze szczególnych ustaleń dla krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L321 - 4 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1827/2004 z dnia 19 października 2004 r. ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2003/2004

 • Dz. U. L321 - 3 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1826/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L321 - 1 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1825/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.