Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 321 POZ 29

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2000 ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw

Data ogłoszenia:2004-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 321 POZ 29

Strona 1 z 2
22.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/29

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1831/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2000 ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady nr 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego Katalogu Odmian Gatunków Roślin Rolniczych (1), w szczególności jej art. 9 ust. 6, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (2), w szczególności jej art. 9 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Rozporządzenie (WE) nr 930/2000 zmienia się następująco:

1) W art. 2 dodaje się następujące ustępy:

Dyrektywy 2002/53/WE i 2002/55/WE formułują zasady ogólne odnośnie do odpowiedniego nazewnictwa odmian poprzez odwoływanie się do art. 63 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (3). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2000 (4) ustanowiło szczegółowe reguły co do zastosowania odpowiednich kryteriów określonych w art. 63 rozporządzenia (WE) nr 2100/94, w szczególności odnośnie do przeszkód w nadawaniu nazwy odmianie. W wyniku rozwoju w dziedzinie ochrony oznaczeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia produktów rolnych, ustanowionych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2081/92 (5) i w wyniku zmian w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin, ustanowionego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1239/95 (6), szczegółowe zasady ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 930/2000 powinny zostać odpowiednio uaktualnione. Z tego względu rozporządzenie (WE) nr 930/2000 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(2)

„2. W przypadku prawa pierwszeństwa strony trzeciej do oznaczeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i artykułów żywnościowych, nadanie nazwy odmianie na terytorium Wspólnoty uznaje się za uniemożliwione, w przypadku gdy naruszyłoby ono art. 13 rozporządzenia Rady (*) (EWG) nr 2081/92 w odniesieniu do oznaczeń geograficznych lub oznaczeń pochodzenia produktów chronionych w Państwie Członkowskim lub we Wspólnocie zgodnie z art. 5 ust. 5, art. 6 lub dawnym art. 17 tego rozporządzenia w przypadku towarów, które są identyczne lub porównywalne z daną odmianą gatunku rośliny.

(3)

3. Przeszkoda przy określaniu nazewnictwa wynikająca z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 2, może zostać zniesiona w przypadku otrzymania pisemnej zgody posiadacza prawa pierwszeństwa na używanie nazewnictwa danej odmiany, pod warunkiem, że taka zgoda nie wprowadzi w błąd konsumentów co do prawdziwego pochodzenia produktu. ___________ (*) Dz.U. L 208 z 27.7.1992, str. 1.” 2) W art. 2 punkt 2 staje się punktem 4.

(4)

(1) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 33. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003. (3) Dz.U. L 227 z 1.9.1994 r., str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1650/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 28). (4) Dz.U. L 108 z 5.5.2000, str. 3. (5) Dz.U. L 208, z 24.7.1992 r., str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (6) Dz.U. L 121 z 1.6.1995, str. 37. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2181/2002 (Dz.U. L 331 z 7.12.2002, str. 14).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 321 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L321 - 53 z 200422.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2004 r. ustanawiająca Europejskie Forum Ładu Korporacyjnego

 • Dz. U. L321 - 45 z 200422.10.2004

  Zalecenie Komisji z dnia 11 października 2004 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3462) (1)

 • Dz. U. L321 - 38 z 200422.10.2004

  Zalecenie Komisji z dnia 11 października 2004 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3461) (1)

 • Dz. U. L321 - 37 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1836/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L321 - 36 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1835/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L321 - 34 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1834/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1772/2004

 • Dz. U. L321 - 33 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1833/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 10. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L321 - 32 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1832/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu czosnku w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1743/2004

 • Dz. U. L321 - 26 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1830/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 283/2004 i rozporządzenie (WE) nr 284/2004 w odniesieniu do rejestracji przywozu folii z politereftalanu etylenu (PET) produkowanej przez jednego z brazylijskich eksporterów-producentów oraz jednego z izraelskich eksporterów-producentów

 • Dz. U. L321 - 24 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1829/2004 z dnia 21 października 2004 r. przyjmujące derogacje od postanowień rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w stosunku do Belgii, Portugalii, Grecji i Cypru (1)

 • Dz. U. L321 - 23 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2501/2001 wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. w celu włączenia Timoru-Leste do grupy krajów korzystających ze szczególnych ustaleń dla krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L321 - 4 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1827/2004 z dnia 19 października 2004 r. ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2003/2004

 • Dz. U. L321 - 3 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1826/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L321 - 1 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1825/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.