Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 322 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1843/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 751/2004 określające niektóre terminy operacyjne dla kursu walutowego na 2004 r. dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii oraz Słowacji, biorąc pod uwagę ich przystąpienie do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2004-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 322 POZ 10

L 322/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1843/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 751/2004 określające niektóre terminy operacyjne dla kursu walutowego na 2004 r. dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii oraz Słowacji, biorąc pod uwagę ich przystąpienie do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 751/2004 (4) stanowi, że dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (zwanych dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) obowiązujący termin dla kursu walutowego mającego zastosowanie do systemów wsparcia, dla których obowiązującym terminem dla kursu walutowego jest pierwszy stycznia, ustalony jest w roku 2004 na dzień wejścia w życie Traktatu o Przystąpienia z 2003 r.

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

(4)

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

Rozporządzenie (WE) nr 751/2004 nie odnosi się do płatności obszarowej z tytułu orzechów, przewidzianej w tytule IV rozdział 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003. Należy jednak przewidzieć, by termin obowiązujący dla kursu walutowego stosowanego w nowych Państwach Członkowskich dla wymienionej płatności został również ustalony na dzień wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu z 2003 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 751/2004.

(1)

Na mocy art. 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (1), obowiązującym terminem dla kursu walutowego dla płatności obszarowej z tytułu orzechów, przewidzianej w tytule IV rozdział 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (2), które ustanawia wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej, a także ustanawia określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmienia niektóre rozporządzenia, jest początek danego roku gospodarczego.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią odpowiednich komitetów zarzadzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 751/2004 dodaje się literę e) w brzmieniu:

(2)

Na mocy art. 4 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 659/97 z dnia 16 kwietnia 1997 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w zakresie ustaleń interwencyjnych w sektorze owoców i warzyw (3), rok gospodarczy dla orzechów rozpoczyna się 1 stycznia.

„e) płatność obszarowa z tytułu orzechów, przewidziana w tytule IV rozdział 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003.”.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 36. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1250/2004 (Dz.U. L 237 z 8.7.2004, str. 13). (2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 864/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 48). (3) Dz.U. L 100 z 17.04.1997, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1135/2001 (Dz.U. L 154 z 9.6.2001, str. 9).

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

(4) Dz.U. L 118 z 23.4.2004, str. 19.

23.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/11

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 322 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 19 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1847/2004 z dnia 22 października 2004 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2005 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L322 - 16 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1846/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w zakresie pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L322 - 14 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1845/2004 z dnia 22 października 2004 r. uzupełniającego Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana i Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras))

 • Dz. U. L322 - 12 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1844/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L322 - 8 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1842/2004 z dnia 22 października 2004 r. zezwalające na współistnienie nazwy Munster ou Munster-Géromé zarejestrowanej jako chroniona nazwa pochodzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2081/92 i niezarejestrowanej nazwy Münster Käse oznaczającej miejscowość w Niemczech

 • Dz. U. L322 - 7 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 1841/2004 z dnia 22 października 2004 r. uchylające rozporządzenie (Euratom) nr 2014/76 w sprawie pomocy dla projektów podjętych w ramach programów poszukiwania uranu na terytorium Państw Członkowskich

 • Dz. U. L322 - 5 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1840/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające po raz 39. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L322 - 4 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L322 - 3 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1838/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L322 - 1 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1837/2004 z dnia 22 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.