Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 322 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1845/2004 z dnia 22 października 2004 r. uzupełniającego Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana i Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras))

Data ogłoszenia:2004-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 322 POZ 14

L 322/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1845/2004 z dnia 22 października 2004 r. uzupełniającego Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych” (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana i Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3 i 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rezultacie omawiane nazwy powinny zostać wpisane do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych” i tym samym podlegać ochronie w całej Wspólnocie jako chronione oznaczenia geograficzne lub chronione nazwy pochodzenia. Załącznik do niniejszego rozporządzenia uzupełnia Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 (3),

(5)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 Włochy przekazały Komisji trzy wnioski w sprawie wpisu do rejestru nazw „Tergeste”, „Miele della Lunigiana” i „Lucca” jako nazw pochodzenia; Grecja przekazała Komisji jeden wniosek o wpis do rejestru nazwy „Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας” (Agios Mathaios Kerkyras) jako oznaczenia geograficznego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 wymienionego rozporządzenia stwierdzono, że wnioski te spełniają wszystkie jego wymogi, w szczególności, że podano wszelkie wymagane informacje zgodnie z art. 4. Po opublikowaniu nazw wymienionych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2), Komisja nie otrzymała żadnej deklaracji sprzeciwu, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Nazwy wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2400/96 i zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, wpisuje do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych” jako chronione nazwy pochodzenia (PDO) lub chronione oznaczenia geograficzne (PGI). Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 208, z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1215/2004 (Dz.U. L 232 z 1.7.2004, str. 21). 2) Dz.U. C 303, 13.12.2003 (Tergeste). ( Dz.U. C 321, 31.12.2003, str. 39 (Miele della Lunigiana). Dz.U. C 321, 31.12.2003, str. 45 (Lucca). Dz.U. C 321, 31.12.2003, str. 43 (Agios Mathaios Kerkyras).

(3) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1486/2004 (Dz.U. L 273 z 21.8.2004, str. 9).

23.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/15

ZAŁĄCZNIK PRODUKTY PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I DO TRAKTATU Tłuszcze (masło, margaryna, oleje, itp.) WŁOCHY Tergeste (PDO) Lucca (PDO) GRECJA Agios Mathaios Kerkyras (PGI) Inne produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, miód, różne produkty mleczne z wyłączeniem masła, itp.) WŁOCHY Miele della Lunigiana (PDO)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 322 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 19 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1847/2004 z dnia 22 października 2004 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2005 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L322 - 16 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1846/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w zakresie pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L322 - 12 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1844/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L322 - 10 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1843/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 751/2004 określające niektóre terminy operacyjne dla kursu walutowego na 2004 r. dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii oraz Słowacji, biorąc pod uwagę ich przystąpienie do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L322 - 8 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1842/2004 z dnia 22 października 2004 r. zezwalające na współistnienie nazwy Munster ou Munster-Géromé zarejestrowanej jako chroniona nazwa pochodzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2081/92 i niezarejestrowanej nazwy Münster Käse oznaczającej miejscowość w Niemczech

 • Dz. U. L322 - 7 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 1841/2004 z dnia 22 października 2004 r. uchylające rozporządzenie (Euratom) nr 2014/76 w sprawie pomocy dla projektów podjętych w ramach programów poszukiwania uranu na terytorium Państw Członkowskich

 • Dz. U. L322 - 5 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1840/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające po raz 39. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L322 - 4 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L322 - 3 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1838/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L322 - 1 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1837/2004 z dnia 22 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.