Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 322 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1846/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w zakresie pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2004-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 322 POZ 16

Strona 1 z 3
L 322/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1846/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w zakresie pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Ustalenia przejściowe odnośnie do stosowania kryterium dotyczącego prowadzonego w przeszłości wywozu powinny dotyczyć wszystkich wniosków składanych przez wnioskodawców mających siedzibę i składających wnioski w nowych Państwach Członkowskich, dotyczących kontyngentów, w przypadku których nie ustalono kontyngentów dla konkretnych krajów na rok 2003.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 30,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 20 rozporządzenia Komisji (WE) nr 174/1999 (2) stanowi, że pozwolenia wywozowe na sery wywożone do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w ramach kontyngentów określonych w porozumieniach zawartych podczas wielostronnych negocjacji handlowych można przyznawać zgodnie ze specjalną procedurą, w ramach której można wyznaczać preferowanych importerów z USA.

Kolejne ustalenia przejściowe dotyczące stosowania kryterium preferencji dla spółek zależnych powinny dotyczyć wniosków złożonych przez wnioskodawców mających siedzibę i składających wnioski w Republice Czeskiej, Polsce, na Węgrzech i Słowacji, dotyczących pozwoleń tymczasowych na wywóz sera z przeznaczeniem na obszar USA w ramach kontyngentów, w przypadku których ustalono kontyngent dla konkretnych krajów na rok 2003.

(6)

(2)

W związku z przystąpieniem do Wspólnoty dnia 1 maja 2004 r. Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (zwanych dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) kontyngenty taryfowe na niektóre sery, pierwotnie wynikające z postanowień Rundy Urugwajskiej, przyznane Republice Czeskiej, Węgrom, Polsce i Słowacji przez Stany Zjednoczone i ujęte w wykazie XX opracowanym w ramach Rundy Urugwajskiej, zostaną włączone do kontyngentu UE 25 i będą stosowane począwszy od roku 2005 w ten sam sposób jak kontyngent UE-15 w ramach wyżej wspomnianych porozumień.

Aby zapewnić pewien stopień elastyczności eksporterom UE przy wywozie produktów w ramach kontyngentów określonych w Zharmonizowanym Systemie Opłat Celnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, wniosek o pozwolenie wywozowe powinien zawierać ośmiocyfrowy kod Nomenklatury Scalonej.

(7)

Ponieważ refundacje wywozowe nie dotyczą produktów oznaczonych kodem 0406 Nomenklatury Scalonej przeznaczonych do Stanów Zjednoczonych Ameryki, dowód przybycia produktu nie powinien być wymagany do zwolnienia wadium z tytułu pozwolenia.

(8) (3)

Aby umożliwić przedsiębiorcom w nowych Państwach Członkowskich przystosowanie się do systemu stosowanego we Wspólnocie, do wniosków o pozwolenia wywozowe złożonych w nowych Państwach Członkowskich należy wprowadzić środki przejściowe na rok kontyngentowy 2005 w odniesieniu do stosowania kryteriów przydziału, określonych w art. 20 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 174/1999.

Rozporządzenie (WE) nr 174/1999 należy zatem odpowiednio zmienić.

(9)

Z uwagi na ustalony limit czasowy dla realizacji procedury w roku 2005, stosowanie niniejszego rozporządzenia powinno się rozpocząć jak najszybciej.

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6). (2) Dz.U. L 20 z 27.1.1999, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 810/2004 (Dz.U. L 149 z 30.4.2004, str. 138).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 322 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 19 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1847/2004 z dnia 22 października 2004 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2005 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L322 - 14 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1845/2004 z dnia 22 października 2004 r. uzupełniającego Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana i Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras))

 • Dz. U. L322 - 12 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1844/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L322 - 10 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1843/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 751/2004 określające niektóre terminy operacyjne dla kursu walutowego na 2004 r. dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii oraz Słowacji, biorąc pod uwagę ich przystąpienie do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L322 - 8 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1842/2004 z dnia 22 października 2004 r. zezwalające na współistnienie nazwy Munster ou Munster-Géromé zarejestrowanej jako chroniona nazwa pochodzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2081/92 i niezarejestrowanej nazwy Münster Käse oznaczającej miejscowość w Niemczech

 • Dz. U. L322 - 7 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 1841/2004 z dnia 22 października 2004 r. uchylające rozporządzenie (Euratom) nr 2014/76 w sprawie pomocy dla projektów podjętych w ramach programów poszukiwania uranu na terytorium Państw Członkowskich

 • Dz. U. L322 - 5 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1840/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające po raz 39. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L322 - 4 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L322 - 3 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1838/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L322 - 1 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1837/2004 z dnia 22 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.