Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 322 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1847/2004 z dnia 22 października 2004 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2005 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

Data ogłoszenia:2004-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 322 POZ 19

Strona 1 z 2
23.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1847/2004 z dnia 22 października 2004 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2005 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 30,

Artykuł 1 Pozwolenia na wywóz do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2005 r. produktów objętych kodem CN 0406 i wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia w ramach kontyngentów wspomnianych w art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 wydaje się zgodnie z przepisami art. 20 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 oraz niniejszego rozporządzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 20 rozporządzenia Komisji (WE) nr 174/1999 z dnia 26 stycznia 1999 r. ustanawiającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych (2) przewiduje, że pozwolenia na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki jako część kontyngentów w ramach umów zawartych podczas wielostronnych negocjacji handlowych mogą być przyznawane zgodnie ze specjalną procedurą ustaloną w tymże rozporządzeniu.

Artykuł 2 1. Wnioski w sprawie pozwoleń tymczasowych, wspomnianych w art. 20 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 wnosi się do właściwych władz od 26 października najpóźniej do 29 października 2004 r.

(2)

Procedura ta powinna zostać otwarta w odniesieniu do wywozu na 2005 r. oraz powinny zostać ustanowione dodatkowe przepisy odnoszące się do tej procedury.

2. Wnioski są dopuszczane wyłącznie wtedy, gdy zawierają wszelkie informacje określone w art. 20 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 oraz dołączono do nich wymienione tam dokumenty.

(3)

Do celów zarządzania przywozem właściwe władze w USA dokonują rozróżnienia między dodatkowymi kontyngentami przyznanymi Wspólnocie Europejskiej w ramach Rundy Urugwajskiej oraz kontyngentami wynikającymi z Rundy Tokijskiej. Pozwolenia na wywóz powinny być przyznawane z uwzględnieniem kwalifikowalności tych produktów w ramach danych kontyngentów Stanów Zjednoczonych według Zharmonizowanej Taryfy Celnej Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W przypadku gdy w odniesieniu do tej samej grupy produktów określonych w kolumnie 2 załącznika I do niniejszego rozporządzenia dostępna ilość jest podzielona między kontyngenty Rundy Urugwajskiej i kontyngenty Rundy Tokijskiej, wnioski w sprawie pozwoleń mogą obejmować wyłącznie jeden z tych kontyngentów oraz muszą wskazywać odpowiedni kontyngent, określający identyfikację grupy oraz kontyngent, wskazany w kolumnie 3 załącznika I.

Wnioski należy sformułować zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku II.

(4)

W celu zapewnienia stabilności i ochrony roszczeń podmiotów gospodarczych składających wnioski na mocy niniejszego specjalnego systemu, właściwe jest ustanowienie terminu, w którym do celów art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 wnioski uznaje się za wniesione.

3. Wnioski obejmują nie więcej niż 40 % dostępnej ilości dla danej grupy produktów wskazanych w kolumnie 4 załącznika I oraz dla danego kontyngentu.

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6). (2) Dz.U. L 20 z 27.1.1999, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1846/2004 (patrz: strona 16 aktualnego Dziennika Urzędowego).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 322 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 16 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1846/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w zakresie pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L322 - 14 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1845/2004 z dnia 22 października 2004 r. uzupełniającego Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana i Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras))

 • Dz. U. L322 - 12 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1844/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L322 - 10 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1843/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 751/2004 określające niektóre terminy operacyjne dla kursu walutowego na 2004 r. dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii oraz Słowacji, biorąc pod uwagę ich przystąpienie do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L322 - 8 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1842/2004 z dnia 22 października 2004 r. zezwalające na współistnienie nazwy Munster ou Munster-Géromé zarejestrowanej jako chroniona nazwa pochodzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2081/92 i niezarejestrowanej nazwy Münster Käse oznaczającej miejscowość w Niemczech

 • Dz. U. L322 - 7 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 1841/2004 z dnia 22 października 2004 r. uchylające rozporządzenie (Euratom) nr 2014/76 w sprawie pomocy dla projektów podjętych w ramach programów poszukiwania uranu na terytorium Państw Członkowskich

 • Dz. U. L322 - 5 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1840/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające po raz 39. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L322 - 4 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L322 - 3 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1838/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L322 - 1 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1837/2004 z dnia 22 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.