Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 322 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1842/2004 z dnia 22 października 2004 r. zezwalające na współistnienie nazwy Munster ou Munster-Géromé zarejestrowanej jako chroniona nazwa pochodzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2081/92 i niezarejestrowanej nazwy Münster Käse oznaczającej miejscowość w Niemczech

Data ogłoszenia:2004-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 322 POZ 8

L 322/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1842/2004 z dnia 22 października 2004 r. zezwalające na współistnienie nazwy „Munster ou Munster-Géromé” zarejestrowanej jako chroniona nazwa pochodzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2081/92 i niezarejestrowanej nazwy „Münster Käse” oznaczającej miejscowość w Niemczech

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

i słusznie stosowana przez co najmniej 25 lat przed wejściem w życie rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 dnia 26 lipca 1993 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 13 ust. 5,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Ser o nazwie „Münster Käse” jest sprzedawany od 1951 r. zgodnie z niemieckim prawem krajowym dotyczącym właściwości sera. Dlatego też nieobjęta rejestracją nazwa „Münster Käse” nie może korzystać z renomy, jaką cieszy się nazwa pochodzenia „Munster ou Munster-Géromé”, zarejestrowana we Francji w 1969 r. zgodnie z rozporządzeniem (EWG) 2081/92 w 1996 r.

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1107/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (2) zarejestrowano, jako chronioną nazwę pochodzenia, nazwę „Munster ou Munster-Géromé” dla Francji. Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 Niemcy mają zaprzestać używania niezarejestrowanej nazwy „Münster Käse” najpóźniej do dnia 21 czerwca 2001 r.

(6)

Aby zapobiec wprowadzeniu w błąd zainteresowanych odbiorców co do prawdziwego pochodzenia sera „Münster Käse”, jego etykieta wskazuje Niemcy jako kraj pochodzenia, jak zostało uzgodnione między Niemcami i Francją w 1973 r. Obowiązek etykietowania pozostał w mocy zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. Nie znaleziono informacji wskazującej na to, że zainteresowani odbiorcy byli lub mogli być wprowadzani w błąd co do prawdziwego pochodzenia sera „Münster Käse”.

(2)

Artykuł 13 ust. 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92, dodany rozporządzeniem Rady (WE) nr 692/2003 (3), przewiduje współistnienie, przez czas ograniczony, zarejestrowanej i niezarejestrowanej nazwy na ściśle określonych warunkach.

(7)

(3)

Dnia 1 października 2003 r. Komisja otrzymała wniosek administracji niemieckiej o zezwolenie na współistnienie, przez piętnaście lat, zarejestrowanej nazwy „Munster ou Munster-Géromé (PDO)” i niezarejestrowanej nazwy „Münster Käse”.

(8)

Władze niemieckie poruszyły problem wynikający z identycznych nazw pismem skierowanym do Komisji dnia 6 marca 1996 r., a więc przed rejestracją nazwy „Munster ou Munster-Géromé” (PDO), której dokonano na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/96 dnia 21 czerwca 1996 r.

(4)

Münster jest miastem położonym w Niemczech, zaś nazwa „Münster Käse” od 1934 r. podlega prawu krajowemu Niemiec. Nie znaleziono żadnej informacji, która by zaprzeczała, że nazwa ta była legalnie, konsekwentnie

W związku z powyższym współistnienie zarejestrowanej francuskiej nazwy „Munster ou Munster-Géromé” (PDO) i niezarejestrowanej nazwy „Münster Käse” oznaczającej miejscowość w Niemczech spełnia warunki określone w art. 13 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

(1) Dz.U. 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1215/2004 (Dz.U. L 232 z 1.7.2003, str. 21). 2) Dz.U. L 148 z 21.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 1345/2004 (Dz.U. L 249 z 23.7.2004, str. 14). (3) Dz.U. L 99 z 17.4.2003, str. 1.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Nazw Pochodzenia i Oznaczeń Geograficznych,

23.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/9

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

2. Okres współistnienia obu nazw wynosi piętnaście lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Po upływie tego terminu należy zaprzestać używania niezarejestrowanej nazwy. 3. Etykieta sera z nazwą „Münster Käse” ma wskazywać, w sposób wyraźny i widoczny, na Niemcy jako kraj pochodzenia produktu. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 1. Zezwala się na współistnienie nazwy „Münster Käse” z nazwą „Munster ou Munster-Géromé”, zarejestrowaną jako chroniona nazwa pochodzenia zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2081/92.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 322 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 19 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1847/2004 z dnia 22 października 2004 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2005 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L322 - 16 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1846/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w zakresie pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L322 - 14 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1845/2004 z dnia 22 października 2004 r. uzupełniającego Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana i Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras))

 • Dz. U. L322 - 12 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1844/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L322 - 10 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1843/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 751/2004 określające niektóre terminy operacyjne dla kursu walutowego na 2004 r. dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii oraz Słowacji, biorąc pod uwagę ich przystąpienie do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L322 - 7 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 1841/2004 z dnia 22 października 2004 r. uchylające rozporządzenie (Euratom) nr 2014/76 w sprawie pomocy dla projektów podjętych w ramach programów poszukiwania uranu na terytorium Państw Członkowskich

 • Dz. U. L322 - 5 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1840/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające po raz 39. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L322 - 4 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L322 - 3 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1838/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L322 - 1 z 200423.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1837/2004 z dnia 22 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.