Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 323 POZ 17

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2004/730/WPZiB z dnia 25 października 2004 r. w sprawie dodatkowych środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Myanmarowi i zmieniające wspólne stanowisko 2004/423/WPZiB

Data ogłoszenia:2004-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 323 POZ 17

Strona 1 z 3
26.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/17

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2004/730/WPZiB z dnia 25 października 2004 r. w sprawie dodatkowych środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Myanmarowi i zmieniające wspólne stanowisko 2004/423/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

Wspólnota powinna podjąć działania w celu wdrożenia niektórych z tych środków ograniczających,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 We wspólnym stanowisku 2004/423/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Dnia 26 kwietnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/423/WPZiB (1) odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Myanmarowi.

1) Art. 5 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 5 Pomoc nie mająca charakteru humanitarnego lub programy rozwojowe zostają zawieszone. Wyjątki stanowią projekty i programy wspierające: a) prawa człowieka, demokrację, dobre rządy, zapobieganie konfliktom i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, b) zdrowie i edukację, walkę z ubóstwem, a w szczególności zaspakajanie podstawowych potrzeb i zapewnianie środków do życia najuboższym i najbardziej wrażliwym grupom ludności, c) ochronę środowiska, a w szczególności programy mające na celu rozwiązanie problemu niezrównoważonego, nadmiernego wyrębu lasów, którego efektem jest wylesianie. Programy i projekty powinny być realizowane przez agencje ONZ, organizacje pozarządowe oraz poprzez zdecentralizowaną współpracę z lokalnymi władzami cywilnymi. W tym kontekście Unia Europejska będzie nadal prowadziła rozmowy z rządem Birmy dotyczące jego odpowiedzialności za zwiększenie wysiłków zmierzających do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju ONZ. Programy i projekty powinny być, na ile to możliwe, określane, monitorowane, przeprowadzane i oceniane w drodze konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim i wszystkimi ugrupowaniami demokratycznymi, włącznie z Narodową Ligą na rzecz Demokracji.”;

(2)

Z uwagi na obecną sytuację polityczną w Birmie/Myanmarze, o której świadczy fakt, że władze wojskowe –nie uwolniły Daw Aung San Suu Kyi oraz innych członków Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (National League for Democracy – NLD) jak również innych więźniów politycznych oraz nie zezwoliły na prawdziwy i otwarty Konwent Narodowy i w związku z ciągłym prześladowaniem NLD i innych zorganizowanych ruchów politycznych, Rada, jak stwierdziła w swoich konkluzjach z dnia 13 września 2004 r. uznaje za konieczne wprowadzenie środków dodatkowych, poza tymi, które są wymienione we wspólnym stanowisku 2004/423/WPZiB, przeciwko reżimowi wojskowemu w Birmie/Myanmarze oraz osobom czerpiącym największe korzyści ze złych rządów jak również osobom czynnie udaremniającym proces narodowego pojednania, poszanowanie praw człowieka i demokracji.

(3)

Dlatego też, zakres stosowania istniejących środków powinien być rozszerzony na członków czynnej służby wojskowej w stopniu generała brygady i wyższym oraz na członków ich rodzin, a także należy wprowadzić zakaz udzielania pożyczek i kredytów finansowych oraz nabywania i rozszerzania udziałów w birmańskich przedsiębiorstwach państwowych.

(4)

W przypadku znaczącej poprawy ogólnej sytuacji politycznej w Birmie/Myanmarze, po przeprowadzeniu przez Radę oceny rozwoju sytuacji, zostanie rozważone nie tylko zawieszenie tych środków ograniczających, ale również stopniowe przywracanie współpracy z Birmą/ Myanmarem.

(1) Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 61.

L 323/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.10.2004

2) Art. 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 323 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L323 - 11 z 200426.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1853/2004 z dnia 25 października 2004 r. dotyczące dodatkowych środków ograniczających w odniesieniu do Birmy/Myanmar i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2004

 • Dz. U. L323 - 9 z 200426.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2004 z dnia 25 października 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L323 - 6 z 200426.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1851/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L323 - 5 z 200426.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1850/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1117/2004 ustalające kurs walutowy na 2004 r. mający zastosowanie do systemów pomocy bezpośredniej oraz środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L323 - 3 z 200426.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1849/2004 z dnia 21 października 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L323 - 1 z 200426.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1848/2004 z dnia 25 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.