Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 323 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1850/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1117/2004 ustalające kurs walutowy na 2004 r. mający zastosowanie do systemów pomocy bezpośredniej oraz środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

Data ogłoszenia:2004-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 323 POZ 5

26.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1850/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1117/2004 ustalające kurs walutowy na 2004 r. mający zastosowanie do systemów pomocy bezpośredniej oraz środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. określające niektóre terminy operacyjne dla kursu walutowego na 2004 r. dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii oraz Słowacji, biorąc pod uwagę ich przystąpienie do Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 1 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1) (3)

wsparcia dla rolników oraz zmieniającego niektóre rozporządzenia, ustala się na dzień wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu z 2003 r. Rozporządzenie (WE) nr 1117/2004 nie odnosi się do płatności obszarowej z tytułu orzechów, przewidzianej w tytule IV rozdział 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003. Należy jednak zapewnić, by kursy określone w załączniku wymienionego rozporządzenia miały również zastosowanie do płatności obszarowej z tytułu orzechów. Należy zatem 1117/2004, zmienić rozporządzenie (WE) nr

Kurs walutowy określony w Załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1117/2004 (2) ma zastosowanie do systemów wsparcia, dla których na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 751/2004 termin operacyjny kursu walutowego został ustalony w wymienionych Państwach Członkowskich na dzień 1 maja 2004 r. W następstwie zmiany rozporządzenia (WE) nr 751/2004 rozporządzeniem (WE) nr 1843/2004, termin operacyjny dla kursu walutowego na rok 2004 stosowanego w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, na Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, w Słowenii oraz na Słowacji do przeliczeń na walutę krajową płatności obszarowej z tytułu orzechów, przewidzianej w tytule IV rozdział 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (3) ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1117/2004 dodaje się lit. e) w brzmieniu: „e) płatność obszarowa z tytułu orzechów, przewidziana w tytule IV rozdział 4 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.” Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 25 października 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 118 z 23.4.2004, str. 19. nione rozporządzeniem (WE) nr 23.10.2004, str. 10). 2) Dz.U. L 217 z 17.6.2004, str. 8. ( (3) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. nione rozporządzeniem (WE) nr 30.4.2004, str. 48).

Rozporządzenie ostatnio zmie1843/2004 (Dz.U. L 322 z Rozporządzenie ostatnio zmie864/2004 (Dz.U. L 161 z

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 323 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L323 - 17 z 200426.10.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/730/WPZiB z dnia 25 października 2004 r. w sprawie dodatkowych środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Myanmarowi i zmieniające wspólne stanowisko 2004/423/WPZiB

 • Dz. U. L323 - 11 z 200426.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1853/2004 z dnia 25 października 2004 r. dotyczące dodatkowych środków ograniczających w odniesieniu do Birmy/Myanmar i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2004

 • Dz. U. L323 - 9 z 200426.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2004 z dnia 25 października 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L323 - 6 z 200426.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1851/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L323 - 3 z 200426.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1849/2004 z dnia 21 października 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L323 - 1 z 200426.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1848/2004 z dnia 25 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.