Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 324 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/1/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie dopuszczenia wkładu państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Data ogłoszenia:2004-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 324 POZ 20

L 324/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2004

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA BiH/1/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie dopuszczenia wkładu państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (2004/732/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci, uwzględniając wspólne działanie Rady 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej prowadzonej przez Unię Europejską w Bośni i Hercegowinie (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2, w sprawie uczestnictwa państw trzecich, a także mając na uwadze, co następuje:

1)

Członkowskich UE, które są członkami NATO lub stronami „Partnerstwa dla Pokoju” i które wskutek tego zawarły z NATO dwustronne porozumienia w sprawie bezpieczeństwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wkład państw trzecich W wyniku konferencji na temat konstytuowania i obsady sił dopuszcza się do celów operacji wojskowej w Bośni i Hercegowinie wkład pochodzący z państw trzecich wymienionych w Załączniku. Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 września 2004 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

A. HAMER

Na wniosek Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa i zgodnie z zadaniami przydzielonymi przez Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (EUMC) dowódca operacji UE i dowódca sił UE przeprowadzili, w dniu 15 września 2004 r., konferencj na temat konstytuowania i obsady sił. W dniu 20 września 2004 r., w następstwie zalecenia dowódcy operacji UE w sprawie wkładu państw trzecich, EUMC wyraził zgodę na zalecenie Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa dopuszczenia wkładu tych państw trzecich. W dniach 12 i 13 grudnia 2002 r. Rada Europejska na szczycie w Kopenhadze przyjęła deklarację stwierdzającą, że porozumienia „Berlin plus” i ich wprowadzanie w życie będą miały zastosowanie tylko do tych Państw

2)

3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 252 z 28.7.2004, str. 10.

27.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/21

ZAŁĄCZNIK WYKAZ PAŃSTW TRZECICH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 — Argentyna — Bułgaria — Kanada — Chile — Maroko — Nowa Zelandia — Norwegia — Rumunia — Szwajcaria — Turcja

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 324 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 22 z 200427.10.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/2/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia dowódcy operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L324 - 16 z 200427.10.2004

  Umowa między Bośnią i Hercegowiną a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L324 - 15 z 200427.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L324 - 13 z 200427.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2004 z dnia 26 października 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L324 - 6 z 200427.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1856/2004 z dnia 26 października 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lardo di Colonnata)

 • Dz. U. L324 - 3 z 200427.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1855/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A 1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L324 - 1 z 200427.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1854/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.