Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 324 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/2/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia dowódcy operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Data ogłoszenia:2004-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 324 POZ 22

L 324/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2004

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA BiH/2/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia dowódcy operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (2004/733/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci, uwzględniając wspólne działanie Rady 2004/570/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

niczy w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie obronne. Rada Europejska zebrana w Kopenhadze przyjęła w dniach 12 i 13 grudnia 2002 r. deklarację stwierdzającą, iż uzgodnienia „Berlin plus” oraz ich wprowadzenie w życie stosuje się jedynie do tych Państw Członkowskich Unii, które są również członkami NATO lub stronami „Partnerstwa dla Pokoju” i które zawarły porozumienia bilateralne z NATO dotyczące bezpieczeństwa,

Na podstawie art. 2 wspólnego działania, Zastępca Naczelnego Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie (DSACEUR), admirał Reiner FEIST, został mianowany dowódcą operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. NATO podjęło decyzję o mianowaniu generała Sir Johna REITHA Zastępcą Naczelnego Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie (DSACEUR) w miejsce admirała Rainera FEISTA. który przechodzi w stan spoczynku. Generał Sir John REITH zacznie pełnić swoje obowiązki w dniu 30 września 2004 r. Na podstawie art. 6 wspólnego działania 2004/570 WPZiB, Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa do podjęcia dalszych decyzji w sprawie wyznaczenia dowódcy operacji UE. Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejską i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczest-

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Generał Sir John REITH, zostaje niniejszym mianowany dowódcą operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 30 września 2004 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2004 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

A. HAMER

(2)

(3)

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 252 z 28.7.2004, str. 10.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 324 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 20 z 200427.10.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/1/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie dopuszczenia wkładu państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L324 - 16 z 200427.10.2004

  Umowa między Bośnią i Hercegowiną a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L324 - 15 z 200427.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L324 - 13 z 200427.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2004 z dnia 26 października 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L324 - 6 z 200427.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1856/2004 z dnia 26 października 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lardo di Colonnata)

 • Dz. U. L324 - 3 z 200427.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1855/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A 1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L324 - 1 z 200427.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1854/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.