Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 325 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1861/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normy handlowe w odniesieniu do brzoskwiń i nektaryn

Data ogłoszenia:2004-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 325 POZ 10

Strona 1 z 4
L 325/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.10.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1861/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normy handlowe w odniesieniu do brzoskwiń i nektaryn

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Ponieważ produkty klasy „Ekstra” muszą być szczególnie starannie sortowane i pakowane, w ich przypadku należy uwzględnić jedynie ewentualną utratę świeżości i jędrności.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 2 ust. 2,

(5)

Aby nie zakłócić funkcjonowania rynku brzoskwiń i nektaryn w środku okresu gospodarczego, stosowanie niniejszego rozporządzenia należy przełożyć na 1 marca 2005 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Brzoskwinie i nektaryny znajdują się na liście produktów, które podlegają normom określonym w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2335/1999 z dnia 3 listopada 1999 r. ustanawiające normy handlowe w odniesieniu do brzoskwiń i nektaryn (2) było wielokrotnie zmieniane i nie zapewnia już przejrzystości prawnej. W związku z tym należy wprowadzić zmiany w wyżej określonym rozporządzeniu. W tym celu oraz w celu zachowania przejrzystości na rynkach międzynarodowych należy uwzględnić normę EKG/ONZ FFV-26 dotyczącą sprzedaży i kontroli jakości handlowej brzoskwiń i nektaryn, zaleconą przez Grupę Roboczą ds. Norm Jakości Produktów Rolnych Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ), jak również zawartych w niej zaleceń wprowadzających minimalne kryteria dojrzałości brzoskwiń i nektaryn.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Normę handlową stosowaną w odniesieniu do brzoskwiń i nektaryn objętych kodem CN 0809 30 podaje się w Załączniku.

Normę stosuje się na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu, na warunkach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2200/96.

(2)

Stosowanie powyższych norm ma skutkować wyeliminowaniem z rynku produktów o niezadowalającej jakości, ukierunkowaniem produkcji w taki sposób, by spełnić wymagania konsumentów, i ułatwieniem stosunków handlowych opartych na uczciwej konkurencji, co przyczyni się do poprawy rentowności produkcji.

Niemniej jednak na etapach wprowadzania do obrotu następujących po wysyłce produkty mogą wykazywać lekką utratę świeżości i jędrności w stosunku do przepisów normy; produkty przyporządkowane do klasy innej niż klasa „Ekstra” mogą ponadto wykazywać lekkie pogorszenie jakości wynikające z biologicznego rozwoju tych produktów lub z ich większej lub mniejszej skłonności do psucia się.

(3)

Normy są stosowane na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu. Transport na dużą odległość, przechowywanie przez pewien okres czasu lub różne zabiegi, którym poddawane są produkty, mogą wpłynąć na pogorszenie jakości wynikające z biologicznego rozwoju tych produktów lub z ich większej lub mniejszej skłonności do psucia się. Tego rodzaju pogorszenie jakości należy uwzględnić przy stosowaniu norm na etapach wprowadzania do obrotu następujących po wysyłce.

Artykuł 2 Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 2335/1999.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (2) Dz.U. L 281 z 4.11.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 907/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 50).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 325 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200428.10.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/3/2004 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L325 - 62 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Portugalię do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 ust. 1 lit. a) i art. 22 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L325 - 60 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Włochy do zastosowania środka ustanawiającego odstępstwo od art. 2 ust. 1 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych

 • Dz. U. L325 - 58 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Wielką Brytanię do wprowadzenia środka specjalnego stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L325 - 51 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie mianowania nowych członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L325 - 41 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dz. U. L325 - 39 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1865/2004 z dnia 27 października 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych października 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L325 - 30 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2004 z dnia 26 października 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L325 - 23 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1863/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normę handlową dla pieczarek hodowlanych

 • Dz. U. L325 - 17 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1862/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normę handlową mającą zastosowanie do arbuzów

 • Dz. U. L325 - 4 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa

 • Dz. U. L325 - 3 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1859/2004 z dnia 27 października 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w październiku 2004 r.

 • Dz. U. L325 - 1 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1858/2004 z dnia 27 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.