Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 325 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1863/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normę handlową dla pieczarek hodowlanych

Data ogłoszenia:2004-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 325 POZ 23

Strona 1 z 4
28.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/23

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1863/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normę handlową dla pieczarek hodowlanych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ności na psucie się. W stosowaniu norm na etapach wprowadzania do obrotu następujących po wysyłce należy uwzględnić to pogorszenie jakości.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 2 ust. 2,

W odniesieniu do produktów klasy „Ekstra”, podlegających selekcji i procesowi szczególnie starannego opakowywania, należy uwzględnić jedynie zmniejszenie świeżości i jędrności.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

(1)

Pieczarki hodowlane znajdują się na liście produktów podlegających normie handlowej, którą zawiera załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2200/96. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 982/2002 z dnia 7 czerwca 2002 r. ustanawiające normy handlowe dla pieczarek hodowlanych (2) było przedmiotem licznych zmian. Celem zapewnienia przejrzystości należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 982/2002 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Normę handlową stosowaną do pieczarek hodowlanych objętych kodem CN 0709 51 00 ustala się w Załączniku.

(2)

W tym celu oraz w celu zachowania przejrzystości na rynkach międzynarodowych należy uwzględnić normę EKG/ONZ FFV-24 dotyczącą wprowadzania do obrotu i kontroli jakości handlowej pieczarek hodowlanych (Agaricus), zaleconą przez Grupę Roboczą ds. Norm Jakości Produktów Rolnych Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ).

Normę stosuje się na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu, na warunkach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2200/96.

Jednakże na etapach następujących po wysyłce produkty mogą wykazywać w stosunku do przepisów normy:

(3)

Stosowanie nowych norm powinno prowadzić do wyeliminowania z rynku produktów o niezadowalającej jakości, zorganizowania produkcji w taki sposób, by spełnić wymagania konsumentów i ułatwienia stosunków handlowych opartych na uczciwej konkurencji, co przyczyni się do poprawy wydajności produkcji.

a) nieznaczną utratę świeżości i jędrności;

b) dla produktów innych niż produkty klasy „Ekstra” – nieznaczne pogorszenie jakości spowodowane ich rozwojem biologicznym i wynikające z większego lub mniejszego poziomu podatności na psucie się.

(4)

Normy stosuje się na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu. Transport na dużą odległość, przechowywanie przez pewien okres czasu lub różnego rodzaju zabiegi, którym poddawane są produkty, mogą wpłynąć na pogorszenie jakości wynikające z biologicznego rozwoju tych produktów lub z ich większej lub mniejszej podat-

Artykuł 2 Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 982/2002.

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (2) Dz.U. L 150 z 8.6.2002, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 907/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 50).

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 325/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.10.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 26 października 2004 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2004 NR 325 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200428.10.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/3/2004 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L325 - 62 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Portugalię do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 ust. 1 lit. a) i art. 22 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L325 - 60 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Włochy do zastosowania środka ustanawiającego odstępstwo od art. 2 ust. 1 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych

 • Dz. U. L325 - 58 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Wielką Brytanię do wprowadzenia środka specjalnego stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L325 - 51 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie mianowania nowych członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L325 - 41 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dz. U. L325 - 39 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1865/2004 z dnia 27 października 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych października 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L325 - 30 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2004 z dnia 26 października 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L325 - 17 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1862/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normę handlową mającą zastosowanie do arbuzów

 • Dz. U. L325 - 10 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1861/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normy handlowe w odniesieniu do brzoskwiń i nektaryn

 • Dz. U. L325 - 4 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa

 • Dz. U. L325 - 3 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1859/2004 z dnia 27 października 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w październiku 2004 r.

 • Dz. U. L325 - 1 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1858/2004 z dnia 27 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.