Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 325 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów

Data ogłoszenia:2004-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 325 POZ 41

Strona 1 z 4
28.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/41

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów (2004/734/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ (2)

Skład Komitetu powinien umożliwiać reprezentowanie wspólnot regionalnych i lokalnych,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 49, uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15 i 49, uwzględniając decyzję Rady z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie mianowania członków oraz zastępców członków Komitetu Regionów (1), uwzględniając propozycje rządów Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym mianowani zostają na okres do 25 stycznia 2006 r. włącznie: — osoby z listy danego Państwa Członkowskiego znajdującej się w załączniku I do niniejszej decyzji członkami Komitetu Regionów; — osoby z listy danego Państwa Członkowskiego znajdującej się w załączniku II do niniejszej decyzji zastępcami członków Komitetu Regionów.

W następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej, należy powiększyć Komitet Regionów przez mianowanie dziewięćdziesięciu pięciu członków oraz dziewięćdziesięciu pięciu zastępców członków reprezentujących wspólnoty regionalne i lokalne w nowych Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 maja 2004 r. W imieniu Rady

C. McCREEVY

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.

L 325/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.10.2004

LISTA DE LOS MIEMBROS Y SUPLENTES DEL COMITÉ DE LAS REGIONES SEZNAM ČLENŮ A NÁHRADNÍKŮ VÝBORU REGIONŮ LISTE OVER MEDLEMMERNE OG SUPPLEANTER AF REGIONERNE LISTE DER MITGLIEDER UND STELLVERTRETER DES AUSSCHUSSES DER REGIONEN REGIOONIDE KOMITEE LIIKMETE JA ASENDUSLIIKMETE NIMEKIRI ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ LIST OF THE MEMBERS AND ALTERNATES OF THE COMMITTEE OF THE REGIONS LISTE DES MEMBRES ET SUPPLÉANTS DU COMITÉ DES RÉGIONS ELENCO DEI MEMBRI E SUPPLENTI DEL COMITATO DELLE REGIONI REĢIONU KOMITEJAS LOCEKĻU UN TO AIZSTĀJĒJU SARAKSTS REGIONŲ KOMITETO NARIŲ IR PAKAITINIŲ NARIŲ SĄRAŠAS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA TAGJAINAK ÉS PÓTTAGJAINAK LISTÁJA LISTA TAL-MEMBRI U SOSTITUTI TAL-KUMITAT TAR-REĠJUNI LIJST VAN LEDEN EN PLAATSVERVANGERS VAN HET COMITÉ VAN DE REGIO’S WYKAZ CZŁONKÓW KOMITETU REGIONÓW ORAZ ICH ZASTĘPCÓW LISTA DOS MEMBROS EFECTIVOS E SUPLENTES DO COMITÉ DAS REGIÕES ZOZNAM ČLENOV A ZÁSTUPCOV VÝBORU REGIÓNOV SEZNAM ČLANOV IN NAMESTNIKOV ODBORA REGIJ ALUEIDEN KOMITEAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN LUETTELO FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I REGIONKOMMITTÉN

28.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/43

ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/ Membri/Leden/Członkowie/Membros/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter ČESKÁ REPUBLIKA BÉM Pavel Lord Mayor of the Capital City of Prague BŘEZINA Jan President of the Regional Council of Olomoucký kraj DOHNAL František President of the Regional Council of Vysočina kraj LÍNEK Roman President of the Regional Council of Pardubický kraj PAVEL Josef President of the Regional Council of Karlovarský kraj TOŠENOVSKÝ Evžen President of the Regional Council of Moravskoslezský kraj ZAHRADNÍK Jan President of the Regional Council of Jihočeský kraj VLASÁK Oldřich Lord Mayor of the City of Hradce Králové, Královéhradecký kraj TESAŘÍK Martin Mayor of the City of Olomouc, Olomoucký kraj GANDALOVIČ Petr Lord Mayor of the City of Ústí nad Labem, Ústecký kraj HANÁK Jaroslav Mayor of the City of Veselí nad Moravou, Jihomoravský kraj LANGŠÁDLOVÁ Helena Mayor of the Municipality of Černošice, Středočeský kraj EESTI ANSIP Andrus Mayor of City of Tartu, Tartu City Government KALLASVEE Teet Mayor of City of Haapsalu, Haapsalu City Government KÕIV Tõnis Mayor of City of Paide, Paide City Government MÄEKER Mart Head of Leisi Municipality, Leisi Municipality Government MÜÜRSEPP Kurmet Head of Urvaste Municipality, Urvaste Municipality Government SAVISAAR Edgar Mayor of the City of Tallinn, Tallinn City Government TOBRELUTS Sirje Head of Laheda Municipality, Laheda Municipality Government ΚYΠΡΟΣ ZAMBELAS Michael Mayor of Nicosia MESIS Christos Mayor of Mesa Yitonia SARIKAS Fidias Mayor of Paphos

L 325/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.10.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 325 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200428.10.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/3/2004 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L325 - 62 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Portugalię do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 ust. 1 lit. a) i art. 22 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L325 - 60 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Włochy do zastosowania środka ustanawiającego odstępstwo od art. 2 ust. 1 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych

 • Dz. U. L325 - 58 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Wielką Brytanię do wprowadzenia środka specjalnego stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L325 - 51 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie mianowania nowych członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L325 - 39 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1865/2004 z dnia 27 października 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych października 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L325 - 30 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2004 z dnia 26 października 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L325 - 23 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1863/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normę handlową dla pieczarek hodowlanych

 • Dz. U. L325 - 17 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1862/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normę handlową mającą zastosowanie do arbuzów

 • Dz. U. L325 - 10 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1861/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normy handlowe w odniesieniu do brzoskwiń i nektaryn

 • Dz. U. L325 - 4 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa

 • Dz. U. L325 - 3 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1859/2004 z dnia 27 października 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w październiku 2004 r.

 • Dz. U. L325 - 1 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1858/2004 z dnia 27 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.