Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 325 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie mianowania nowych członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Data ogłoszenia:2004-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 325 POZ 51

Strona 1 z 3
28.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/51

DECYZJA RADY z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie mianowania nowych członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2004/735/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 49, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 259, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 166, uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji oraz dostosowań w Traktatach, na które stanowią podstawę Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14 i 48, uwzględniając decyzję Rady z dnia 17 września 2002 r. w sprawie mianowania członków Komitetu EkonomicznoSpołecznego na okres od 21 września 2002 r. do 20 września 2006 r., uwzględniając propozycje rządów Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji. po konsultacji z Komisją,

w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, należy uzupełnić skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przez mianowanie dziewięćdziesięciu pięciu członków reprezentujących różne środowiska gospodarcze i społeczne zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, skład Komitetu powinien uwzględniać potrzebę zapewnienia odpowiedniej reprezentacji poszczególnych środowisk gospodarczych i społecznych zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Osoby, których nazwiska oraz funkcje wymienione są w załączniku, zostają mianowane członkami Komitetu EkonomicznoSpołecznego na okres do 20 września 2006 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2004 r. W imieniu Rady

D. AHERN

Przewodniczący

L 325/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.10.2004

ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜA — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA LISTA DE LOS MIEMBROS DEL COMITE ECONÓMICO Y SOCIAL SEZNAM ČLENŮ HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU LISTE OVER MEDLEMMERNE AF DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG LISTE DER MITGLIEDER DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE LIIKMETE NIMEKIRI ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ LIST OF THE MEMBERS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ELENCO DEI MEMBRI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS LOCEKĻU SARAKSTS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO NARIŲ SĄRAŠAS A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG TAGJAINAK LISTÁJA LISTA TAL-MEMBRI TAL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI LIJST VAN LEDEN VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ LISTA CZŁONKÓW KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO LISTA DOS MEMBROS DO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL ZOZNAM ČLENOV HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO VÝBORU SEZNAM ČLANOV EKONOMSKO-SOCIALNEGA ODBORA TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEAN JÄSENTEN LUETTELO FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER I EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN ČESKÁ REPUBLIKA ZBOŘIL Josef Member of the Management Board, Confederation of Industry of the Czech Republic DRBALOVÁ Vladimíra Director of the Department of International Organisations and European Affairs, Confederation of Industry of the Czech Republic ZVOLSKÁ Marie Member of the Confederation of Employers' and Entrepreneurs' Associations of the Czech Republic VOLEŠ Ivan Deputy Secretary of the Economic Chamber of the Czech Republic ČORNEJOVÁ Helena Senior Officer of the Social and Economic Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions MATOUŠEK Vladimír Senior Officer of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions ŠTECHOVÁ Dana Specialist of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions ŠMEHLÍK Ondřej Junior Officer – Specialist of the Railways' Workers Trade Union JÍROVEC Ludvík Member of the Agrarian Chamber of the Czech Republic

28.10.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 325 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200428.10.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/3/2004 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L325 - 62 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Portugalię do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 ust. 1 lit. a) i art. 22 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L325 - 60 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Włochy do zastosowania środka ustanawiającego odstępstwo od art. 2 ust. 1 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych

 • Dz. U. L325 - 58 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Wielką Brytanię do wprowadzenia środka specjalnego stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L325 - 41 z 200428.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dz. U. L325 - 39 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1865/2004 z dnia 27 października 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych października 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L325 - 30 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2004 z dnia 26 października 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L325 - 23 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1863/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normę handlową dla pieczarek hodowlanych

 • Dz. U. L325 - 17 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1862/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normę handlową mającą zastosowanie do arbuzów

 • Dz. U. L325 - 10 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1861/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normy handlowe w odniesieniu do brzoskwiń i nektaryn

 • Dz. U. L325 - 4 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa

 • Dz. U. L325 - 3 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1859/2004 z dnia 27 października 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w październiku 2004 r.

 • Dz. U. L325 - 1 z 200428.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1858/2004 z dnia 27 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.