Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 326 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur udzielania zamówień (1)

Data ogłoszenia:2004-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 326 POZ 17

29.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1874/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur udzielania zamówień

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (1), w szczególności jej art. 69, uwzględniając dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi (2), w szczególności jej art. 78, po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Zamówień Publicznych, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

strzegać, progi niewynikające z Porozumienia zostały zrównane z progami wynikającymi z Porozumienia. Należy je zatem również przejrzeć. Niniejsze zmiany nie mają wpływu na przepisy krajowe wdrażające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE, począwszy od progów niższych niż wymienione w dyrektywach. Należy zatem odpowiednio 2004/17/WE i 2004/18/WE, zmienić dyrektywy

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W dyrektywie 2004/17/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 16 wprowadza się następujące zmiany: a) w lit. a) kwotę „499 000 EUR” zastępuje się kwotą „473 000 EUR”; b) w lit. b) kwotę „6 242 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 923 000 EUR”; 2) w art. 61 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 kwotę „499 000 EUR” zastępuje się kwotą „473 000 EUR”; b) w ust. 2 kwotę „499 000 EUR” zastępuje się kwotą „473 000 EUR”. Artykuł 2 W dyrektywie 2004/18/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany: a) w lit. a) kwotę „162 000 EUR” zastępuje się kwotą „154 000 EUR”; b) w lit. b) kwotę „249 000 EUR” zastępuje się kwotą „236 000 EUR”; c) w lit. c) kwotę „6 242 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 923 000 EUR”;

Rada, decyzją 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (3), zatwierdziła Porozumienie w sprawie Zamówień Publicznych, zamieszczone w załączniku 4 niniejszej decyzji, zwane dalej „Porozumieniem”. Na mocy tego Porozumienia zasady przez nie przewidziane powinny być przestrzegane od momentu, gdy dane zamówienia osiągną lub przekroczą niektóre kwoty, zwane dalej „progami”, określone w Porozumieniu i wyrażone w Specjalnych Prawach Ciągnienia. Celem dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE jest, między innymi, umożliwienie podmiotom i instytucjom zamawiającym, stosującym dyrektywy, przestrzegania równocześnie zobowiązań wynikających z Porozumienia. W tym celu progi przewidziane w wymienionych dyrektywach, a do których odnosi się Porozumienie, powinny zostać zweryfikowane i, w stosownym przypadku, podwyższone lub obniżone przez Komisję, tak aby odpowiadały wartości w euro progów ustalonych w Porozumieniu, zaokrąglonej do pełnego tysiąca w dół. Wartości progów ustalonych w dyrektywach nie równają się wartościom progowym określonym w Porozumieniu, obliczonym na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. (4) Należy zatem progi te poddać weryfikacji. Ponadto w dyrektywach 2004/17/CE i 2004/18/CE, w celu zmniejszenia liczby progów, których należy przeDz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1. L 134 z 30.4.2004, str. 114. L 336 z 23.12.1994, str. 1. C 309 z 19.12.2003, str. 14.

(2)

(3)

(1) (2) (3) (4)

L 326/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.10.2004

2) w art. 8 akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany: a) w lit. a) kwotę „6 242 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 923 000 EUR”; b) w lit. b) kwotę „249 000 EUR” zastępuje się kwotą „154 000 EUR”; 3) w art. 56 kwotę „6 242 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 923 000 EUR”; 4) w art. 63 ust. 1 akapit pierwszy kwotę „6 242 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 923 000 EUR”; 5) w art. 67 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) w lit. a) kwotę „162 000 EUR” zastępuje się kwotą „154 000 EUR”; b) w lit. b) kwotę „249 000 EUR” zastępuje się kwotą „236 000 EUR”; c) w lit. c) kwotę „249 000 EUR” zastępuje się kwotą „236 000 EUR”. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 października 2004 r. W imieniu Komisji

Frederik BOLKESTEIN

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 326 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 47 z 200429.10.2004

  Zalecenie Rady z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykonania polityk zatrudnienia Państw Członkowskich

 • Dz. U. L326 - 45 z 200429.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich

 • Dz. U. L326 - 44 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1885/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L326 - 43 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1884/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L326 - 40 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1883/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L326 - 36 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L326 - 34 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L326 - 31 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1880/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L326 - 28 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1879/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L326 - 27 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1878/2004 z dnia 28 października 2004 r. uchylające rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG i rozporządzenie Rady (EWG) nr 2261/84 w odniesieniu do ustalania wydajności oliwek i oliwy na Cyprze, Malcie i w Słowenii

 • Dz. U. L326 - 25 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1877/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające załącznik III B do rozporządzenia (WE) nr 517/94 w odniesieniu do kontyngentów dla Serbii i Czarnogóry

 • Dz. U. L326 - 22 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 953/2003 w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami

 • Dz. U. L326 - 19 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do salicylanu sodowego i fenvalerate (1)

 • Dz. U. L326 - 14 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1873/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L326 - 13 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1872/2004 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L326 - 11 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1871/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L326 - 10 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1870/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 11. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L326 - 7 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1869/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L326 - 5 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1868/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L326 - 3 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1867/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 29 października 2004 r.

 • Dz. U. L326 - 1 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1866/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.