Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 326 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1877/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające załącznik III B do rozporządzenia (WE) nr 517/94 w odniesieniu do kontyngentów dla Serbii i Czarnogóry

Data ogłoszenia:2004-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 326 POZ 25

29.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1877/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające załącznik III B do rozporządzenia (WE) nr 517/94 w odniesieniu do kontyngentów dla Serbii i Czarnogóry

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

przywóz wyrobów włókienniczych pochodzących z Serbii i Czarnogóry. Te kolejne pozytywne zmiany odzwierciedlają ogólny postęp osiągnięty w rozmowach technicznych, poprzedzających negocjację umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych i w protokole uzgodnień podpisanym 15 czerwca 2004 r.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu (1), w szczególności jego art. 5,

(6)

Obecnie nie jest możliwy przywóz do UE pewnych kategorii wyrobów włókienniczych, ponieważ odnośne kontyngenty zostały wyczerpane. Serbia i Czarnogóra, jak również Państwa Członkowskie złożyły wniosek o zwiększenie kontyngentów.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94 ustanawia roczne limity ilościowe na niektóre wyroby włókiennicze pochodzące z Serbii i Czarnogóry (2).

Należy zwiększyć wysokość kontyngentów dla Serbii i Czarnogóry, aby móc uwzględnić bieżące wnioski w sprawie przywozu w kategoriach 6, 7 i 15 i w kategorii 16, w której limity ilościowe są niemal wyczerpane.

(2)

Serbia i Czarnogóra znajdują się obecnie w krytycznym momencie procesu reform. Na tym etapie ważne jest wspieranie przeprowadzanych w tym państwie reform politycznych i gospodarczych oraz kontynuacji procesu stabilizacji i stowarzyszenia z Unią Europejską.

(8)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 517/94 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(9) (3)

Poprawa możliwości handlowych Serbii i Czarnogóry w dziedzinach, w których państwo to posiada przewagę gospodarczą, ma istotne znaczenie przy wspieraniu reform politycznych i gospodarczych i jego dalszej integracji ze strukturami europejskimi.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych, jak określono w art. 25 rozporządzenia (WE) nr 517/94,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (4)

Proponowane zwiększenie kontyngentów stanowi część ogólnego procesu wspierania bliższych stosunków handlowych z Serbią i Czarnogórą, obejmującego negocjacje umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych w celu osiągnięcia dwustronnej liberalizacji.

Artykuł 1 Załącznik III B do rozporządzenia (WE) nr 517/94 zastępuje się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(5)

W związku z tym, szczególnie w przypadku wyrobów włókienniczych, istotna jest poprawa dostępu do rynku i weryfikacja obecnie istniejących kontyngentów na Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2309/2003 (Dz.U. L 342 z 30.12.2003, str. 21). (2) Dawniej: Federalna Republika Jugosławii (FRY).

L 326/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.10.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 października 2004 r. W imieniu Komisji

Pascal LAMY

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III B

Roczne wspólnotowe limity ilościowe określone w art. 2 ust. 1 tiret czwarte Serbia i Czarnogóra

Kategoria Jednostka Ilość

1 2 2a 3 5 6 7 8 9 15 16 67

tony tony tony tony 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk tony 1 000 sztuk 1 000 sztuk tony

2 350 2 853 645 312 1 326 713 386 1 109 292 552 279 244”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 326 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 47 z 200429.10.2004

  Zalecenie Rady z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykonania polityk zatrudnienia Państw Członkowskich

 • Dz. U. L326 - 45 z 200429.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich

 • Dz. U. L326 - 44 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1885/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L326 - 43 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1884/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L326 - 40 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1883/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L326 - 36 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L326 - 34 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L326 - 31 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1880/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L326 - 28 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1879/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L326 - 27 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1878/2004 z dnia 28 października 2004 r. uchylające rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG i rozporządzenie Rady (EWG) nr 2261/84 w odniesieniu do ustalania wydajności oliwek i oliwy na Cyprze, Malcie i w Słowenii

 • Dz. U. L326 - 22 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 953/2003 w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami

 • Dz. U. L326 - 19 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do salicylanu sodowego i fenvalerate (1)

 • Dz. U. L326 - 17 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur udzielania zamówień (1)

 • Dz. U. L326 - 14 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1873/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L326 - 13 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1872/2004 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L326 - 11 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1871/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L326 - 10 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1870/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 11. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L326 - 7 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1869/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L326 - 5 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1868/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L326 - 3 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1867/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 29 października 2004 r.

 • Dz. U. L326 - 1 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1866/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.