Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 326 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich

Data ogłoszenia:2004-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 326 POZ 45

29.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/45

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 4 października 2004 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich (2004/740/WE) zarekomendowała raczej ściślejsze zalecenia i skuteczniejsze wykorzystanie systemu oceny współpracowników, aniżeli dokonywanie dalszych zmian w wytycznych.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 128 ust. 2,

(3)

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), po konsultacji z Europejskim Komitetem EkonomicznoSpołecznym, uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2), uwzględniając opinię Komitetu ds. Zatrudnienia, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejska strategia zatrudnienia odgrywa wiodącą rolę w osiąganiu celów polityki zatrudnienia i rynku pracy w ramach strategii lizbońskiej. Reforma europejskiej strategii zatrudnienia w 2003 r. położyła nacisk na orientację średnioterminową i na wagę wprowadzania w życie pełnego zakresu polityk zalecanych w wytycznych dotyczących zatrudnienia.

(4)

Wnioski wyciągnięte przez Europejską Grupę Specjalną ds. Zatrudnienia oraz zbadanie krajowych planów działania Państw Członkowskich w zakresie zatrudnienia zawartych we Wspólnym Sprawozdaniu na temat zatrudnienia za okres 2003-2004 wykazują, że Państwa Członkowskie oraz partnerzy społeczni powinni dać pierwszeństwo zwiększeniu zdolności dostosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmiennych warunków ekonomicznych i wymogów rynku pracy, zachęcać więcej osób do wejścia i pozostania na rynku pracy i uczynić pracę rzeczywistym wyborem dla wszystkich, m.in. ułatwiając bezrobotnym młodym ludziom dostęp do pierwszej pracy i zachęcając starszych pracowników do pozostania na rynku pracy, inwestować coraz skuteczniej w kapitał ludzki i kształcenie ustawiczne, jak również w prace badawczo-rozwojowe, w tym w płaszczyzny doskonalenia, oraz zapewniać skuteczne wprowadzanie w życie reform poprzez lepsze zarządzanie, w tym również poprzez starania mające na celu poprawienie demokratycznego zaangażowania, przekonywanie obywateli o potrzebie reform i wzmacnianie związków między finansowaniem z UE, zwłaszcza z Europejskiego Funduszu Społecznego, a wprowadzaniem w życie europejskich wytycznych dotyczących zatrudnienia. Priorytety te są w pełni zgodne z obecnymi wytycznymi i mogą być realizowane w ich kontekście.

(2)

Powinno dokonywać się pełnego przeglądu wytycznych dotyczących zatrudnienia jedynie co trzy lata, a w międzyczasie ich aktualizacja powinna być ściśle ograniczona. Europejska Grupa Specjalna ds. Zatrudnienia

Wytyczne dotyczące zatrudnienia stosują się do nowych Państw Członkowskich od chwili ich przystąpienia.

(5)

(1) Opinia z dnia 22 kwietnia 2004 r. (jeszcze niepublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia z dnia 29 września 2004 r. (jeszcze niepublikowana w Dzienniku Urzędowym).

Oprócz wytycznych dotyczących zatrudnienia, Państwa Członkowskie powinny w pełni wprowadzać w życie ogólne wytyczne polityki gospodarczej oraz zapewnić całkowitą zgodność swoich działań z utrzymaniem zdrowych finansów publicznych i stabilizacją makroekonomiczną.

L 326/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.10.2004

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia Państw Członkowskich wyszczególnione w załączniku do decyzji Rady nr 2003/578/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia Państw Członkowskich (1) pozostają w mocy i zostają uwzględnione przez Państwa Członkowskie w ich polityce zatrudnienia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 4 października 2004 r. W imieniu Rady

A. J. DE GEUS

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 197 z 5.8.2003, str. 13.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 326 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 47 z 200429.10.2004

  Zalecenie Rady z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykonania polityk zatrudnienia Państw Członkowskich

 • Dz. U. L326 - 44 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1885/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L326 - 43 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1884/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L326 - 40 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1883/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L326 - 36 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L326 - 34 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L326 - 31 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1880/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L326 - 28 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1879/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L326 - 27 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1878/2004 z dnia 28 października 2004 r. uchylające rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG i rozporządzenie Rady (EWG) nr 2261/84 w odniesieniu do ustalania wydajności oliwek i oliwy na Cyprze, Malcie i w Słowenii

 • Dz. U. L326 - 25 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1877/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające załącznik III B do rozporządzenia (WE) nr 517/94 w odniesieniu do kontyngentów dla Serbii i Czarnogóry

 • Dz. U. L326 - 22 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 953/2003 w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami

 • Dz. U. L326 - 19 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do salicylanu sodowego i fenvalerate (1)

 • Dz. U. L326 - 17 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur udzielania zamówień (1)

 • Dz. U. L326 - 14 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1873/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L326 - 13 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1872/2004 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L326 - 11 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1871/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L326 - 10 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1870/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 11. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L326 - 7 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1869/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L326 - 5 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1868/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L326 - 3 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1867/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 29 października 2004 r.

 • Dz. U. L326 - 1 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1866/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.