Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 326 POZ 47

Tytuł:

Zalecenie Rady z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykonania polityk zatrudnienia Państw Członkowskich

Data ogłoszenia:2004-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 326 POZ 47

Strona 1 z 18
29.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/47

ZALECENIE RADY z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykonania polityk zatrudnienia Państw Członkowskich (2004/741/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

partnerzy społeczni w ograniczony sposób zareagowali na te zalecenia Rady.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 128 ust. 4,

(5)

uwzględniając zalecenie Komisji,

uwzględniając opinię Komitetu Zatrudnienia,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Europejska Grupa Zadaniowa ds. Zatrudnienia zaleciła, aby UE skierowała do Państw Członkowskich bardziej energiczne zalecenia. Należy nadać priorytet możliwości przystosowania pracowników i przedsiębiorstw, zachęceniu większej liczby ludzi do wejścia i pozostania na rynku pracy, umożliwieniu podjęcia pracy każdemu, inwestowaniu coraz więcej w kapitał ludzki i kształcenie ustawiczne oraz zapewnieniu skutecznego wykonania reform poprzez lepsze zarządzanie. Rada i Komisja podzielają tę ocenę, a także zamieściły wiadomości dotyczące polityki ze sprawozdania Grupy Zadaniowej ds. Zatrudnienia we Wspólnym Sprawozdaniu o Zatrudnieniu.

Europejska Strategia na rzecz Zatrudnienia odgrywa wiodącą rolę w wykonaniu celów zatrudnienia oraz rynku pracy Strategii Lizbońskiej. W celu pomyślnego wykonania Strategii Lizbońskiej polityki zatrudnienia Państw Członkowskich powinny wspierać w zrównoważony sposób trzy uzupełniające i wzajemnie wspierające się cele pełnego zatrudnienia, jakości i produktywności pracy, oraz społecznej spójności i społecznego udziału. Osiągnięcie tych celów wymaga dalszych reform strukturalnych, koncentrujących się na dziesięciu kluczowych, szczególnych priorytetach oraz lepszym zarządzaniu.

Analiza wykonania Wytycznych oraz zaleceń Rady na 2003 r. we Wspólnym Sprawozdaniu o Zatrudnieniu, oraz ogólnych i wyszczególnionych ze względu na państwo wiadomości dotyczących polityki w sprawozdaniu Grupy Zadaniowej ds. Zatrudnienia, stanowią podstawę dla sformułowania zaleceń UE na rzecz krajowej polityki zatrudnienia w 2004 r.

(7)

(2)

Reforma Europejskiej Strategii na rzecz Zatrudnienia w 2003 r. położyła nacisk na kierunek średnioterminowy oraz na wagę wykonania pełnego zakresu polityk zalecanych w Wytycznych Zatrudnienia. Dlatego Wytyczne Zatrudnienia powinny zostać poddane przeglądowi jedynie raz na trzy lata, podczas gdy w latach przejściowych ich aktualizacja powinna zostać ściśle ograniczona.

(3)

Rada przyjęła bez zmian wytyczne dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich w 2004 r. decyzją 2004/740/WE (1).

(4)

Rada przyjęła zalecenie w sprawie wykonania polityk zatrudnienia Państw Członkowskich w dniu 22 lipca 2003 r. (2). Sprawdzenie Krajowych Planów Działań na rzecz Wzrostu Zatrudnienia Państw Członkowskich, zawartych we Wspólnym Sprawozdaniu o Zatrudnieniu 2003–2004, wykazuje, że Państwa Członkowskie oraz

Wytyczne Zatrudnienia mają zastosowanie do nowych Państw Członkowskich od chwili przystąpienia. Wszystkie nowe Państwa Członkowskie składały przez ostatnich kilka lat sprawozdania dotyczące wykonania Dokumentów Wspólnej Oceny (JAP), które odnoszą się do Wytycznych Zatrudnienia. Aby pomyślnie przeprowadzić bieżące przekształcenie ich gospodarki, większość nowych Państw Członkowskich, wraz z partnerami społecznymi, potrzebuje dalszego wzmożenia wysiłków w celu modernizacji swoich polityk zatrudnienia. Zasadnicze znaczenie mają nowa równowaga między elastycznością i bezpieczeństwem, zwiększenie udziału w zatrudnieniu oraz inwestowaniu w kapitał ludzki poprzez kształcenie ustawiczne, jak również potrzeba poprawy stanu zdrowia siły roboczej. Partnerstwo społeczne oraz znaczące usprawnienie możliwości administracyjnych organów publicznych nadal są w nowych Państwach Członkowskich czynnikami krytycznymi dla osiągnięcia pełnego wykonania oraz skutecznego wykorzystania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego – głównego narzędzia inwestowania w kapitał ludzki oraz kształcenie ustawiczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 326 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 45 z 200429.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich

 • Dz. U. L326 - 44 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1885/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L326 - 43 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1884/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L326 - 40 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1883/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L326 - 36 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L326 - 34 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L326 - 31 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1880/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L326 - 28 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1879/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L326 - 27 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1878/2004 z dnia 28 października 2004 r. uchylające rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG i rozporządzenie Rady (EWG) nr 2261/84 w odniesieniu do ustalania wydajności oliwek i oliwy na Cyprze, Malcie i w Słowenii

 • Dz. U. L326 - 25 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1877/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające załącznik III B do rozporządzenia (WE) nr 517/94 w odniesieniu do kontyngentów dla Serbii i Czarnogóry

 • Dz. U. L326 - 22 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 953/2003 w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami

 • Dz. U. L326 - 19 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do salicylanu sodowego i fenvalerate (1)

 • Dz. U. L326 - 17 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur udzielania zamówień (1)

 • Dz. U. L326 - 14 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1873/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L326 - 13 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1872/2004 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L326 - 11 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1871/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L326 - 10 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1870/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 11. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L326 - 7 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1869/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L326 - 5 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1868/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L326 - 3 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1867/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 29 października 2004 r.

 • Dz. U. L326 - 1 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1866/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.