Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 329 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. ustalająca szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 93/25/EWG w zakresie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i hodowli owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4092) (1)

Data ogłoszenia:2004-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 329 POZ 14

Strona 1 z 2
L 329/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 października 2004 r. ustalająca szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 93/25/EWG w zakresie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i hodowli owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4092)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/747/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 93/25/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie badań statystycznych prowadzonych w dziedzinie hodowli owiec i kóz (1), w szczególności jej art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 2 i 3, art. 7 oraz art. 13 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy uchylić decyzję Komisji 2003/597/WE z dnia 4 sierpnia 2003 r. ustalającą szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 93/25/EWG w zakresie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i hodowli owiec i kóz (3). Niniejsza decyzja jest zgodna z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W celu wykonania badań będących przedmiotem dyrektywy 93/25/EWG konieczne jest posiadanie precyzyjnych definicji. W związku z tym należy określić gospodarstwa rolne wchodzące w zakres badań. Ponadto należy precyzyjnie określić poszczególne kategorie podziału wyników badań oraz klasy wielkości stad, a także podziały terytorialne, na których podstawie Państwa Członkowskie opracowują wyniki badań statystycznych prowadzonych w regularnych odstępach. Dla celów prowadzenia statystyk uboju konieczne jest przyjęcie jednej definicji wagi tusz. W wyniku przystąpienia Republiki Czeskiej, Cypru, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier należy dostosować określone rozwiązania techniczne. Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) ustala wspólną klasyfikację jednostek terytorialnych dla celów statystycznych (NUTS) dotyczącą Państw Członkowskich. W konsekwencji wcześniej ustalone poziomy regionalne należy zastąpić nową nomenklaturą (NUTS).

Artykuł 1 1. Dla celów art. 2 ust. 2 dyrektywy 93/23/EWG „gospodarstwo rolne” oznacza każdą jednostkę techniczną oraz ekonomiczną znajdującą się pod jednym zarządem i wytwarzającą produkty rolne. 2. Badania określone w art. 1 ust. 1 dyrektywy 93/25/EWG obejmują: a) gospodarstwa rolne o powierzchni użytków rolnych 1 ha lub więcej; b) gospodarstwa rolne o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha, jeśli ich produkcja jest w pewnym zakresie przeznaczona na sprzedaż lub jeśli ich jednostka produkcyjna przekracza pewne progi naturalne. 3. Państwa Członkowskie, które pragną stosować inne progi dla badań statystycznych, dokonują ustalenia tych progów w taki sposób, aby z badań zostały wykluczone tylko najmniejsze gospodarstwa, których łączny udział stanowił co najwyżej 1 % ogólnego standardowego marginesu brutto danego Państwa Członkowskiego w rozumieniu decyzji Komisji 85/377/EWG (4).

(3) Dz.U. L 203 z 12.8.2003 str. 46. (4) DZ.U. L 220 z 17.8.1985, str. 1.

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 149 z 21.6.1993, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 154 z 21.6.2003, str. 1.

4.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/15

Artykuł 2 Definicje kategorii owiec i kóz, o których mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 13 ust. 2 dyrektywy 93/25/EWG, wymienione są w załączniku I do niniejszej decyzji. Artykuł 3 W odniesieniu do podziałów terytorialnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/25/EWG, Państwa Członkowskie stosują wspólną klasyfikację jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) określoną w załączniku II do niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 329 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L329 - 20 z 20044.11.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/748/WPZiB z dnia 2 listopada 2004 r. dotyczące tymczasowego przyjęcia niektórych Palestyńczyków przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L329 - 11 z 20044.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1919/2004 z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie skorygowania opłat przywozowych w sektorze zbóż

 • Dz. U. L329 - 9 z 20044.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1918/2004 z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L329 - 3 z 20044.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1917/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L329 - 1 z 20044.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1916/2004 z dnia 3 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.