Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 329 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1917/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

Data ogłoszenia:2004-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 329 POZ 3

Strona 1 z 3
4.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1917/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (2), a w szczególności jego art. 173, ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Stosowanie zasad i kryteriów określonych w wyżej wymienionych artykułach do elementów przekazanych Komisji zgodnie z art. 173 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 prowadzi do ustanowienia wartości jednostkowych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w stosunku do produktów, o których mowa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wartości jednostkowe określone w art. 173 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawia się zgodnie z tabelą zawartą w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2004 r.

Art. 173 do 177 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 przewidują, że Komisja okresowo ustala wartości jednostkowe dla produktów wskazanych w klasyfikacji w załączniku 26 do tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 2 listopada 2004 r. W imieniu Komisji

Olli REHN

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 (Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 17). (2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).

L 329/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2004

ZAŁĄCZNIK

Wyszczególnienie Pozycja Gatunki, Odmiany, Kod CN EUR LTL SEK CYP LVL GBP Liczba wartości jednostkowych na 100 kg CZK MTL DKK PLN EEK SIT HUF SKK

1.10

Ziemniaki młode 0701 90 50

— — —

— — — 22,19 25,97 26,78 60,17 70,42 72,60 38,26 44,79 46,17 — 12,71 14,87 15,33 35,41 41,45 42,73 43,45 50,85 52,42 — 15,42 18,04 18,60 25,37 29,70 30,62 252,86 295,98 305,12

— —

— —

— —

— —

1.30

Cebula (inna niż do sadzenia) 0703 10 19

38,49 132,90 348,45

1 213,78 16,59

286,08 166,46

602,24 9 230,67

9 470,08 1 537,29

1.40

Czosnek 0703 20 00

104,36 360,35 944,80

3 291,10 44,97

775,69 451,35

1 632,93 25 028,41

25 677,55 4 168,27

1.50

Pory ex 0703 90 00

66,37 229,16 600,85

2 092,98 28,60

493,30 287,04

1 038,46 15 916,85

16 329,67 2 650,82

1.60 1.80

Kalafior 0704 10 00 Kapusta biała i czerwona 0704 90 10

— 22,04 76,10 199,53

— 695,03 9,50

— 163,81 95,32

— 344,85 5 285,63

— 5 422,72 880,28

1.90

Brokuly lub kalarepa oleracea. var. italica) ex 0704 90 90

(Brassica

61,43 212,11 556,13

1 937,20 26,47

456,58 265,67

961,17 14 732,14

15 114,24 2 453,51

1.100

Kapusta pekińska ex 0704 90 90

75,36 260,20 682,23

2 376,48 32,47

560,12 325,92

1 179,13 18 072,84

18 541,57 3 009,88

1.110 1.130

Salata glowiasta 0705 11 00 Marchew ex 0706 10 00

— 26,74 92,33 242,08

— 843,25 11,52

— 198,75 115,65

— 418,39 6 412,79

— 6 579,11 1 068,00

1.140

Rzodkiewka ex 0706 90 90

44,01 151,96 398,42

1 387,86 18,96

327,11 190,33

688,61 10 554,48

10 828,22 1 757,76

1.160

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 329 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L329 - 20 z 20044.11.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/748/WPZiB z dnia 2 listopada 2004 r. dotyczące tymczasowego przyjęcia niektórych Palestyńczyków przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L329 - 14 z 20044.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. ustalająca szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 93/25/EWG w zakresie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i hodowli owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4092) (1)

 • Dz. U. L329 - 11 z 20044.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1919/2004 z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie skorygowania opłat przywozowych w sektorze zbóż

 • Dz. U. L329 - 9 z 20044.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1918/2004 z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L329 - 1 z 20044.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1916/2004 z dnia 3 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.