Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 331 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1920/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 992/95 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i rybołówstwa pochodzące z Norwegii

Data ogłoszenia:2004-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 331 POZ 1

Strona 1 z 2
5.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1920/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 992/95 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i rybołówstwa pochodzące z Norwegii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (7)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z uwagi na to, że Porozumienie o rozszerzeniu EOG posiada moc obowiązującą od 1 maja 2004 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tegoż samego dnia i powinno wejść w życie bezzwłocznie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 992/95 wprowadza się następujące zmiany: 1) Dodaje się artykuł w brzmieniu: „Artykuł 2a Począwszy od 2005 r., w dniu 15 października każdego roku ciągnienia z podkontyngentów o numerach porządkowych 09.0760 i 09.0763 zostają zatrzymane. W następnym dniu roboczym niewykorzystane salda tych kontyngentów zostają zarezerwowane dla przywozów zadeklarowanych od 1 października tego samego roku w ramach podkontyngentu o numerze porządkowym 09.0778 dla tego roku. Począwszy od 15 października każdego roku, wszelkie ciągnienia zwrócone później z powodu niewykorzystania zostają zarezerwowane wyłącznie na przywozy zadeklarowane od 1 października danego roku.”. 2) Załączniki I i II zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 1. Dla 2004 r. roczne wielkości kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.0752, 09.0756 i 09.0758 zostają zmniejszone proporcjonalnie do wyrażonej w pełnych tygodniach części okresu, jaka upłynęła do dnia 1 maja 2004 r. 2. Dla 2004 r. zostaje otwarty kontyngent taryfowy o numerze porządkowym 09.0754 na okres od 15 czerwca do 31 października na ilość 24 800 ton. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

Stosownie do rozporządzenia (WE) nr 992/95 (1) wspólnotowe kontyngenty taryfowe zostały otwarte na takie produkty. Uczestnictwo Cypru, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii i Węgier (zwanych dalej „Państwami Przystępującymi”) w Europejskim Obszarze Gospodarczym zostało uzgodnione w drodze Porozumienia o rozszerzeniu EOG podpisanego w dniu 14 października 2003 r. pomiędzy Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią oraz Państwami Przystępującymi. W oczekiwaniu na zakończenie procedur wymaganych do przyjęcia Porozumienia o rozszerzeniu EOG podpisane zostało porozumienie w formie wymiany listów, które przewiduje tymczasowe zastosowanie Porozumienia o rozszerzeniu EOG. Porozumienie to zostało zatwierdzone w drodze wymiany listów decyzją Rady 2004/368/WE (2). Porozumienie o rozszerzeniu EOG przewiduje dodatkowy protokół do Porozumienia o wolnym handlu pomiędzy WE a Norwegią z 1973 r., zwany dalej „Protokołem”, który zakłada otwarcie nowych kontyngentów taryfowych dla niektórych produktów rybołówstwa. Te nowe kontyngenty taryfowe powinny zostać otwarte. Protokół ustala, że ciągnienia z dwu nowych kontyngentów taryfowych zostają zatrzymane w dniu 15 października każdego roku, począwszy od 2005 r., tak aby niewykorzystane saldo było zarezerwowane wyłącznie na przywozy na koniec roku. Rozporządzenie (WE) nr 992/95 powinno zatem zostać stosownie zmienione.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1) Dz.U. L 101 z 4.5.1995, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1329/2003 (Dz.U. L 187 z 26.7.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 130 z 29.4.2004, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 331 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 19 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1926/2004 z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L331 - 13 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1925/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L331 - 11 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1924/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L331 - 9 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1923/2004 z dnia 25 października 2004 r. ustalające dla Konfederacji Szwajcarskiej pewne koncesje w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre przetworzone produkty rolne

 • Dz. U. L331 - 7 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1922/2004 z dnia 25 października 2004 r. przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowych kontyngentów taryfowych dla przywozu bydła żywego pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L331 - 5 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1921/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 499/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa i żywe konie pochodzące z Islandii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.