Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 331 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1922/2004 z dnia 25 października 2004 r. przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowych kontyngentów taryfowych dla przywozu bydła żywego pochodzącego ze Szwajcarii

Data ogłoszenia:2004-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 331 POZ 7

5.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/7

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1922/2004 z dnia 25 października 2004 r. przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowych kontyngentów taryfowych dla przywozu bydła żywego pochodzącego ze Szwajcarii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

(4)

Szczegółowe zasady wykonania niniejszego rozporządzenia, w szczególności przepisów wymaganych dla zarządzania kontyngentem, należy przyjąć zgodnie z postanowieniami art. 32 rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (2).

uwzględniając wniosek Komisji,

Aby kwalifikować się do korzystania z przedmiotowych kontyngentów taryfowych, wyroby winny pochodzić ze Szwajcarii zgodnie z regułami, o których mowa w art. 4 Porozumienia.

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Po przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej, Wspólnota Europejska i Konfederacja Szwajcarska uzgodniły na dwustronnym szczycie dnia 19 maja 2004 r. zasadę, zgodnie z którą przepływy handlowe przebiegające zgodnie z preferencjami przyznanymi wcześniej w ramach dwustronnych umów i porozumień pomiędzy nowymi Państwami Członkowskimi a Szwajcarią należy utrzymać po rozszerzeniu Unii Europejskiej. W związku z tym Strony postanowiły kontynuować działania mające na celu dostosowanie koncesji taryfowych w ramach Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (1) (zwanego dalej „Porozumieniem”), które weszło w życie dnia 1 czerwca 2002 r. Dostosowanie tych koncesji, wymienionych w załącznikach 1 i 2 do Porozumienia, obejmuje zwłaszcza otwarcie wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz bydła żywego o wadze przekraczającej 160 kg.

1. Niniejszym otwiera się bezcłowy wspólnotowy kontyngent taryfowy na zasadzie autonomicznej i przejściowej na okres od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do 30 czerwca 2005 r. na przywóz 4 600 sztuk bydła żywego pochodzącego ze Szwajcarii, o wadze powyżej 160 kg, objętych kodami CN 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 lub 0102 90 79.

2. Zasady przewidziane w art. 4 Porozumienia stanowią zasady pochodzenia mające zastosowanie wobec wyrobów określonych w ust. 1.

Artykuł 2 Szczegółowe zasady stosowania niniejszego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z postanowieniami art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999.

(2)

Uzgodniono z Konfederacją Szwajcarską, że handel powinien przebiegać w sposób nieprzerwany. Dopełnienie procedur wzajemnego przyjęcia decyzji o zmianie załączników 1 i 2 do Porozumienia w trybie natychmiastowym nie jest możliwe. W celu utrzymania dostępu do korzyści płynących z kontyngentu do czasu wejścia w życie wspomnianej decyzji i dla uproszczenia, właściwe jest otwarcie przedmiotowej koncesji na kontyngent taryfowy na zasadzie autonomicznej i przejściowej.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1).

(1) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, str. 132.

L 331/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.11.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 25 października 2004 r. W imieniu Rady

R. VERDONK

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 331 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 19 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1926/2004 z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L331 - 13 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1925/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L331 - 11 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1924/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L331 - 9 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1923/2004 z dnia 25 października 2004 r. ustalające dla Konfederacji Szwajcarskiej pewne koncesje w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre przetworzone produkty rolne

 • Dz. U. L331 - 5 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1921/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 499/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa i żywe konie pochodzące z Islandii

 • Dz. U. L331 - 1 z 20045.11.2004

  Rozporządzenia Rady (WE) nr 1920/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 992/95 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i rybołówstwa pochodzące z Norwegii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.