Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 331 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1923/2004 z dnia 25 października 2004 r. ustalające dla Konfederacji Szwajcarskiej pewne koncesje w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre przetworzone produkty rolne

Data ogłoszenia:2004-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 331 POZ 9

5.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/9

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1923/2004 z dnia 25 października 2004 r. ustalające dla Konfederacji Szwajcarskiej pewne koncesje w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre przetworzone produkty rolne

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 6 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

Środki te powinny przybrać formę wspólnotowego niezależnego kontyngentu taryfowego, obejmującego umowne preferencyjne koncesje taryfowe zastosowane przez Republikę Czeską, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2232/2003 (3) ustanowiono kontyngent taryfowy na ten sam produkt w 2004 r. pod numerem porządkowym 09.0914. Ten nowy kontyngent taryfowy uzupełnia istniejącą koncesję. Konfederacja Szwajcarska podjęła polityczne zobowiązanie, z zastrzeżeniem zasady wzajemności, przyjęcia ze swej strony niezależnych środków na rzecz Wspólnoty ze skutkiem od 1 maja 2004 r.,

(6)

W ramach preferencyjnej Umowy zawartej pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (1), rozporządzeniem (EWG) nr 2840/72 (2) została przyznana temu państwu koncesja dotycząca produktu rolnego przetworzonego. W związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji należy dostosować wyżej wymienioną koncesję, w celu uwzględnienia systemów wymiany, które istniały w zakresie handlu produktami rolnymi przetworzonymi pomiędzy tymi dziesięcioma państwami z jednej strony, a Szwajcarią z drugiej strony. W tym celu dnia 25 czerwca 2004 r. zakończono negocjacje odnoszące się do podpisania umowy, która wprowadzi niezbędne dostosowania do wyżej wymienionej umowy preferencyjnej, wymagane w celu uwzględnienia skutków rozszerzenia Unii Europejskiej. Jednakże z powodu zbyt krótkich terminów umowa ta nie mogła wejść w życie z dniem 1 maja 2004 r., w tych warunkach Wspólnota jest zobowiązana do podjęcia niezbędnych środków, aby opanować sytuację.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Od 1 maja do 31 grudnia 2004 r. towary pochodzące ze Szwajcarii wymienione w załączniku są objęte kontyngentem taryfowym otwartym na warunkach, które są w nim ustalone. Artykuł 2 Kontyngent określony w art. 1 jest zarządzany przez Komisję zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r (4). Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się je od 1 maja 2004 r.

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 października 2004 r. W imieniu Rady

R. VERDONK

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 300 z 31.12.1972, str. 189. (2) Dz.U. L 300 z 31.12.1972, str. 188.

(3) Dz.U. L 339 z 24.12.2003, str. 20. (4) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).

L 331/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.11.2004

ZAŁĄCZNIK OTWARTY PREFERENCYJNY KONTYNGENT TARYFOWY

Numer porządkowy

Kod CN

Opis towarów

Kontyngent niezależny od 1.5.2004 do 31.12.2004

Stopa stosowanych opłat

Kontyngent niezależny Kolejny rok

09.0914

2106 90 92

Wyroby spożywcze/inne niezawierające tłuszczów pochodzących z mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy, skrobii lub krochmalu, bądź zawierające wagowo mniej niż 1,5 % tłuszczów pochodzących z mleka, mniej niż 5 % sacharozy lub izoglukozy, mniej niż 5 % glukozy lub skrobii, lub krochmalu

187 t

zwolnione

1 309 t

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 331 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 19 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1926/2004 z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L331 - 13 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1925/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L331 - 11 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1924/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L331 - 7 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1922/2004 z dnia 25 października 2004 r. przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowych kontyngentów taryfowych dla przywozu bydła żywego pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L331 - 5 z 20045.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1921/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 499/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa i żywe konie pochodzące z Islandii

 • Dz. U. L331 - 1 z 20045.11.2004

  Rozporządzenia Rady (WE) nr 1920/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 992/95 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i rybołówstwa pochodzące z Norwegii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.