Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1927/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

Data ogłoszenia:2004-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 1

6.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1927/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 oraz z art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka (2) Umawiające się Strony mają przed upływem okresu ważności Protokołu do Umowy rozpocząć negocjacje w celu ustalenia za obopólną zgodą warunków Protokołu na następny okres, a w stosownych przypadkach także wszelkich niezbędnych zmian lub uzupełnień do Załącznika. W toku negocjacji na temat zmian, które mają być wprowadzone do istniejącego Protokołu (3), zatwierdzonego mocą rozporządzenia (WE) nr 301/2002 (4), obie Strony postanowiły przedłużyć okres jego ważności o rok w drodze Porozumienia w formie wymiany listów. W interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie tego przedłużenia. Rozdział możliwości połowowych między Państwa Członkowskie ustanowiony na mocy Protokołu, którego termin ważności wkrótce wygasa, powinien zostać potwierdzony,

(2)

(3) (4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r., niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty. Tekst Porozumienia załącza się do niniejszego rozporządzenia.

(1) (2) (3) (4) Opinia wydana dnia 15 września 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). Dz.U. L 212 z 9.8.1990, str. 3. Dz.U. L 47 z 19.2.2002, str. 25. Dz.U. L 47 z 19.2.2002, str. 2.

L 332/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2004

Artykuł 2 Możliwości połowowe przewidziane w Protokole zostają rozdzielone między Państwa Członkowskie w następujący sposób: — Sejnery do połowu tuńczyka:

Francja: Hiszpania:

19 statków 18 statków 6 statków 10 statków 2 statki 52 statki 10 statków 630 ton rejestrowych brutto miesięcznie, uśrednionych w ciągu roku, przy nie więcej niż czterech statkach poławiających równocześnie

— Tuńczykowce dokonujące połowów Francja: haczykowych na wędki i sznury: Hiszpania: Portugalia: — Taklowce powierzchniowe: — Taklowce głębinowe: Hiszpania: Portugalia: Portugalia:

Jeśli wnioski o wydanie licencji złożone przez te Państwa Członkowskie nie pokrywają wszystkich możliwości połowowych określonych w Protokole, Komisja może rozważyć wnioski o wydanie licencji złożone przez jakiekolwiek inne Państwo Członkowskie. Artykuł 3 Państwa Członkowskie, których statki poławiają na mocy niniejszego Porozumienia, powiadamiają Komisję o każdej ilości zasobów złowionych w strefie połowów Wysp Zielonego Przylądka zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001 (1). Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 21 października 2004 r. W imieniu Rady

G. ZALM

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 17 z 20046.11.2004

  Wymiana listów ustanawiających Porozumienie z Nową Zelandią dotyczące zmian w załączniku V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1)

 • Dz. U. L332 - 16 z 20046.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do załącznika V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4022) (1)

 • Dz. U. L332 - 15 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. w sprawie otwarcia negocjacji w sprawie porozumienia dotyczącego stosunków walutowych z Księstwem Andory

 • Dz. U. L332 - 14 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. określająca ogólne podejście do ponownego rozdzielenia środków w ramach rozporządzenia (WE) nr 1267/1999 ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej

 • Dz. U. L332 - 12 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1929/2004 z dnia 5 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 5 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1928/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe

 • Dz. U. L332 - 3 z 20046.11.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 0 z 20046.11.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.